Seicliosta: teidlíochtaí agus tacaíochtaí do thuismitheoirí aonair

Caitheann an seicliosta seo súil ar roinnt de na buarthaí láithreacha a d’fhéadfadh bheith ar thuismitheoirí aonair. Tá níos mó faisnéise le fáil fúthu seo agus faoi shaincheisteanna eile sa mhír lena mbaineann Breith, Teaghlach agus Caidreamh ar an láithreán gréasáin seo.

Ioncam

Ag éileamh iocaíochta leasa shóisialaigh

Íocaíochtaí leasa shóisialaigh do leanaí agus do theaghlaigh

Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora

Íocaíocht idirthréimhseach Cuardaitheora Poist

Sochair Chuardaitheora Poist/Bhreoiteachta ar Leathráta

Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh

An Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair

Ag éileamh do chleithiúnaí linbh

Conas síniú a dhéanamh

Sochair agus teidlíochtaí a bhaineann le bhreith

Toircheas agus íocaíochtaí leasa shóisialaigh

Sochar Máithreachais

Sochar Linbh

Scéim Liúntas Forlíontach Leasa Shóisialaigh

Ag fáil íocaíocht eatramhach

Na híocaíochtaí ar riachtanais eisceachtúil agus phráinneach

Baintreacha agus baintreacha fir

Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)

Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach)

Deontas Baintreachais nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh

Tithíochta

Forlíonadh Cíos

Scéim Chóiríochta Ar Cíos

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta

Iarratas a dhéanamh ar thithe údaráis áitiúil

Sláinte

Cártaí leighis

Cártaí Cuairte LG (Liachleachtóir Ginearálta)

Faisnéise dlí

Cliseadh pósta nó caidrimh

Cliseadh pósta nó caidrimh

Cothabháil

Orduithe Urchoisc, Sábháilteachta agus Cosanta

Comhairle agus cúnamh dlí

Daoine ag maireachtáil i bhfochair

Caomhnóireacht dhlithiúil agus lánúineacha neamhphósta

Rochtain ar leanaí i gcás tuismitheoirí neamhphósta

Caomhnadh leanaí i gcás lánúineacha neamhphósta

Scartha / colscartha / comhpháirtíochta sibhialta tuaslagtha / nach bhfuil i do chónaí le páirtí sibhialta

Caomhnóireacht

Coimeád agus rochtain ar leanaí

Maoin

Cearta maoine lánúineacha neamhphósta

Teach an teaghlaigh

Cáin

Creidmheasanna agus faoiseamh cánach do theaghlaigh aontuismitheora

Scaradh, colscaradh agus creidmheasanna agus faoiseamh cáin ioncaim

Cáin agus íocaíochtaí cothabhála

Oideachas

Tacaíochtaí do leanaí

Tuismitheoirí agus oideachas

Tacaíocht airgeadais le dul ar scoil

Ag dul ar ais ar oideachas agus oiliúint

Clár ar ais chun Oideachais

Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas

Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais

Leasa shóisialaigh agus deontas cothabhála mac léinn

Filleadh ar obair

Scéimeanna fostaíochta

Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair

Liúntas Fiontraíochta Gearrthréimhseach

Scéim Fhostaíochta Pobail

JobsPlus

An Scéim Sóisialta Tuaithe

Tús

Cúrsaí Breisoideachais agus Oiliúina (FET)

Filleadh ar an obair

Ag obair go páirtaimseartha

Chun bheith féinfhostaithe

Sochair bhreise

Sochair bhreise leasa shóisialaigh

Saor Thaisteal

Pacáiste Sochar Teaghlaigh

An Liúntas Breosla

Forlíontaí téimh agus aiste bia

Na híocaíochtaí ar riachtanais eisceachtúil agus phráinneach

Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil

Foinsí eolais eile

Gníomhaireachtaí stáit

An tSeirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid

An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach

Seirbhís Idirghabhála don Teaghlach

Gníomhaireachtaí deonacha

Treoir

One Family

Page edited: 18 November 2016