Seicliosta do dhaoine faoi mhíchumas agus ar a bhfuil galar fadtéarmach

Le cabhair a thabhairt duit iad na naisc agus na liostaí thíos an uile phríomhsheirbhís agus phríomhtheidlíocht atá ann do dhaoine faoi mhíchumas a sheiceáil.

Dírítear ar dhaoine fásta ar a bhfuil galar fadtéarmach nó atá faoi mhíchumas fadtéarmach is dócha a mhairfidh ar feadh bliain amháin ar a laghad.

Tá naisc sna teidil sa cholún ar chlé i ngach mír le doiciméid ghinearálta faoin ábhar, agus tá naisc sa cholún ar dheis le sonraí faoi íocaíochtaí nó faoi sheirbhísí sonracha.

Íocaíochtaí leasa shóisialaigh

Príomhíocaíochtaí leasa shóisialaigh

Pinsean Easláinte

Liúntas Míchumais (déantar tástáil mhaoine ina leith)

Pinsean na nDall

Íocaíochtaí breise

Sochair leasa shóisialaigh bhreise

An Scéim Liúntais Leasa Fhorlíontaigh

Saorthaisteal

Pacáiste Sochar Teaghlaigh

Liúntas Breosla

Deontas Tacaíochta Cúramóra

Forlíonadh Cíosa

Forlíonta Aiste Bia agus Téimh

Íocaíocht ar Riachtanais Eisceachtúla agus Phráinneacha

Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun filleadh ar Scoil

Iompar agus soghluaisteacht

Tá fáil ar réimse tacaíochtaí

Faoiseamh cánach do thiománaithe agus do phaisinéirí faoi mhíchumas

Deontas Mótariompair

Liúntas Soghluaiseachta

Oiliúint soghluaiseachta do dhaoine ar a bhfuil lagú amhairc

Cárta Páriceála Duine faoi Mhíchumas

Áiseanna páirceála do dhaoine atá faoi mhíchumas

Ag oibriú agus íocaíocht mhíchumais á fáil agat

Íocaíochtaí míchumais agus obair

Cúrsaí Breisoideachais agus Oiliúina (FET)

Fostaíocht Phobail

Sochar Páirtchumais (do dhaoine ag a bhfuil Sochar Breoiteachta á fháil ar feadh 6 mhí ar a laghad nó daoine a fhaigheann an Pinsean Easláinte amháin)

An Scéim Shóisialta Tuaithe

An Scéim Fóirdheontas Tuarastail

Deontais oiriúnaithe trealaimh/láithair oibre

An scéim fostaíochta le tacaíocht

An Scéim Deontais um Ateangaire ag Agallamh Poist

Deontais léitheoirí pearsanta

Oideachas agus oiliúint

Roghanna do dhaoine faoi mhíchumas

Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas

Oideachas tríú leibhéal do mhic léinn faoi mhíchumas

Seirbhísí athshlánaithe agus oiliúna do dhaoine faoi mhíchumas, ceardlanna faoi leith sóisialta

Seirbhísí sláinte agus tacaíochtaí pobail

Seirbhísí cúram pobail

Cárta leighis

Cárta Cuairte LG

Pacáiste Cúram Baile

Ionaid lae agus cúram lae

Cúram Faoisimh

Seirbhísí sláinte do dhaoine faoi mhíchumas intleachtúil, fisiciúil nó céadfach

An Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais

Seirbhísí meabharshláinte

Seirbhísí cosliachta

Seirbhís chúntóirí baile

Seirbhísí teiripe shaothair

Seirbhísí fisiteiripe

Altraí sláinte poiblí

Creidmheasanna cánach

Réamhrá ar chreidmheasanna cánach agus faoiseamh ó cháin ioncaim

Faoiseamh cánach do dhaoine ar a bhfuil lagú amhairc

Creidmheas cánach i leith gaol cleithiúnaigh

Cistí iontaobhais do dhaoine faoi mhíchumas buan

Aisíocaíochtaí CBL ar áiseanna agus trealamh in úsáid ag daoine faoi mhíchumas

Faoiseamh cánach do thiománaithe faoi mhíchumas agus do phaisinéirí

Faoiseamh cánach ar tháillí tithe altranais agus ar son gaolta cleithiúnaigh

Faoiseamh cánach ar na costais a bhaineann le cúramóir baile a fhostú

Creidmheas Cánach do Chúramóirí Baile

Tithíocht

Teach a oiriúnú do dhuine breacaosta nó do dhuine faoi mhíchumas

Deontas Oiriúnaithe Tithe do Dhaoine faoi Mhíchumas

An Scéim Deontas Áiseanna Soghluaisteachta

Iarratas a dhéanamh ar thithe údaráis áitiúil

Ag lorg árasáin nó tí ar cíos

Forlíonadh Cíos

Scéim Chóiríochta Ar Cíos

An Dreasacht Athchóirithe Tí

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta

Tacaíochtaí eile

Cuireann AssistIreland faisnéis ar fáil faoi theicneolaíocht chúnta mar aon le heolaire de tháirgí ar a bhfuil fáil ó sholáthróirí Éireannacha do dhaoine faoi mhíchumas agus do dhaoine breacaosta.

Page edited: 18 June 2018