Seicliosta: cúram leanaí

Más tuismitheoir nó caomhnóir linbh óig thú agus má tá riachtanais chúram leanaí agat, féadfaidh tú na liostaí agus na naisc thíos a úsáid chun súil a chaitheamh ar na príomhsheirbhísí agus na teidlíochtaí atá ann do dhaoine atá faoi do chúinsí féin.

Tá nasc idir cuid de na teidil sa cholún ar chlé i ngach mír le cáipéisí ginearálta ábhartha, agus tá nasc idir iad siúd sa cholún ar dheis le sonraí ar íocaíochtaí nó seirbhísí sonracha.

Féadfaidh tú teacht ar bhreis faisnéise sa mhír Oideachas naíonraí agus cúram leanaí den láithreán gréasáin seo.

An saghas ceart de chúram leanaí a roghnú do do chás féin:

Do chuid roghanna cúram leanaí

Rialú naíonraí

Cabhair le costais chúram leanaí:

Gach leanbh d’aois áirithe

Scéim Cúraim agus Oideachais Luath-Óige

Tacaíocht a thabhairt do thuismitheoirí a bhfuil íocaíochtaí leasa shóisialaigh á bhfáil acu chun obair agus oiliúint a rochtain

Cúram leanaí le linn gairmoiliúna

Clár Fóirdheontais Chúram Leanaí Pobail

Tacaíochtaí oideachais do naíonraí:

Clár an Túis Luaith le haghaidh leanaí i gceantair atá faoi mhíbhuntáiste.

Seirbhís na Múinteoirí Cuartaíochta le haghaidh leanaí naíonra ar a bhfuil lagú éisteachta agus amhairc.

Beartas ar oideachas luath-óige.

Cúram sláinte:

Sláinte leanaí

Imdhíonadh le haghaidh leanaí agus daoine óga

Seirbhísí sláinte le haghaidh leanaí naíonra

Seirbhísí sláinte leanaí

Mí-úsáid leanaí

Cúram a thabhairt do leanbh atá faoi mhíchumas

Cabhair le costais leighis

Cárta Leighis

Cárta Cuairte LG

Scéim Tinnis Fhadtéarmaigh

Scéime Íocaíochta Drugaí

Tacaíochtaí ioncaim:

An Teaghlach

Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh

Sochar Linbh

Tuismitheoireacht aonair

Cúramóirí

Liúntas Cúramóra, Sochar Cúramóra, Liúntas Cúram Baile agus Deontas Cúram Faoisimh ar fáil do thuismitheoirí nó caomhnóirí leanaí atá faoi mhíchumas óna dteastaíonn leibhéal níos airde cúraim ná mar a theastaíonn ó leanbh eile den aois chéanna.

Foinsí faisnéise:

Coistí Cúram Leanaí Cathrach agus Contae

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige

Eagraíochtaí náisiúnta cúram leanaí atá cistithe chun cáilíocht a chur chun cinn i gcúram leanaí.

An tOmbudsman do Leanaí

Page edited: 30 August 2016