Cás-staidéar: Ag obair agus ag éileamh Pinsin Stáit (Neamh-Ranníocach)

Léiríonn an cás-staidéar seo an tionchar a bhíonn ag obair ar Phinsean Stáit (Neamh-Ranníocach) (Rataí ó 30 Márta 2018)

Cás-staidéar

Tá Joe 67 bliain d'aois agus tá sé ag fáil Pinsin Stáit (Neamh-Ranníocach) le beagnach bliain anuas. Faigheann sé méadú ar a íocaíocht dá bhean chéile Jean. Tá Jean 62 bliain d'aois agus oibríonn sí go páirtaimseartha mar leabharchoimeádaí. Tuilleann sí €130 glan in aghaidh na seachtaine. ('Séard is brí le tuillimh ghlana tuillimh iomlána lúide déaduchtaithe i PRSI, árachais sláinte phríobháidigh, aoisliúntais agus dleachta aontais.) Níl ioncam ar bith eile acu ach tá coigilteas €56,000 acu.

Faoi láthair faigheann Joe an Pinsean Stáit uasta (Neamh-Ranníocach) de €385.30. Is iomlán a n-ioncaim sheachtainiúil €515.30 é.

Tairgeadh roinnt oibre páirtaimseartha do Joe mar fheighlí i scoil áitiúil. Má ghlacann sé leis an bpost beidh pá seachtainiúil aige de €260 Tá Jean ag machnamh ar líon na n-uaireanta a oibríonn sí a mhéadú. Bheadh ioncam seachtainiúil glan nua aici de €206.

Ba mhaith le Joe a fháil amach cén tionchar a bheidh ar a Phinsean Stáit (Neamh-Ranníocach) má mhéadaíonn Jean a cuid laethanta oibre agus má thosaíonn sé sa scoil áitiúil.

Acmhainn inmheasúnaithe nua Joe agus Jean.

Ioncam inmheasúnaithe Joe ó obair (Féach nóta 1) €60
Móide acmhainn inmheasúnaithe Jean ó obair (Féach nóta 2) €6
Móide ioncam ó choigilteas (Féach nóta 3) €16
Iomlán €82
÷ 2
Roinn ina dhá leath chun a n-acmhainn sheachtainiúil inmheasúnaithe a fháil: €41

Acmhainn sheachtainiúil inmheasúnaithe iomlán (Féach nóta 4) €41
Pinsean Stáit Seachtainiúil (Neamh-Ranníocach) (Féach nóta 5) €364.50

€830.50 a bheas mar ioncam iomlán acu.
(Cuimsíonn an t-iomlán Pinsean Stáit Joe (Neamh-Ranníocach) agus a gcuid ioncaim ó obair).

Nóta 1

Ioncam inmheasúnaithe Joe ó obair: Tuillfidh Joe €260 (glan) in aghaidh na seachtaine. Ní thabharfar €200 san áireamh. €60 is ea ioncam inmheasúnaithe Joe ó obair mar sin.

Nóta 2

Ioncam inmheasúnaithe Jean ó obair: Tuillfidh Jean €206 (glan) in aghaidh na seachtaine. Ní thabharfar €200 san áireamh. €6 is ea ioncam inmheasúnaithe Jean ó obair mar sin.

Nóta 3

Déantar ioncam ó choigilteas i gcomhair lánúna a ríomh mar a leanas:

An chéad €40,000 Nialas
An chéad €20,000 eile €1 in aghaidh €1,000 in aghaidh na seachtaine
An chéad 420,000 eile €2 in aghaidh €1,000 in aghaidh na seachtaine
De bhreis ar €80,000 €4 in aghaidh €1,000 in aghaidh na seachtaine

Nóta 4

Má tá tú pósta nó má tá tú ag maireachtáil i bhfochair a chéile mar lánúin phósta, áireofar do chuid acmhainne mar leath chomhacmhainn do chéile/pháirtnéir sibhialta/chomhchónaitheoir.

Nóta 5

Is é ráta Phinsean Stáit pearsanta Joe (Neamh-Ranníocach) €219.50. Faigheann sé méad €145 sa bhreis i gcomhair Jean mar aosach cáilithe freisin. Féadfaidh tú níos mó a léamh faoin ráta pinsin a íoctar tar éis acmhainn a bheith measúnaithe.

Page edited: 30 March 2018