Cás-staidéar: Gearradh cánach ar Shochar Máithreachais

Réamhrá

Léiríonn an cás-staidéar seo conas a dhéanann na Coimisinéirí Ioncaim creidmheasanna agus bandaí cánach a choigeartú le haghaidh Sochar Máithreachais. Tabhair faoi deara nach dtagraíonn na samplaí seo do dhaoine ar a ndéantar comh-mheasúnú lena gcéile nó lena bpáirtnéir sibhialta.

Tá fostaithe i dteideal creidmheas pearsanta cánach (€1,650 in 2018) mar aon le Creidmheas Cánach d'Fhostaithe (€1,650 in 2018) a fháil. Is ionann a scoithphointe ráta chaighdeánaigh agus méid a mbanda phearsanta chaighdeánaigh cánach. Le haghaidh gach tréimhse phá, íocann siad cáin ar an ráta caighdeánach (20%) a mhéid lena scoithphointe ráta chaighdeánaigh. Gearrtar an ráta níos airde cánach (40%) ar aon ioncam os cionn an scoithphointe chaighdeánaigh. Nuair a bhíonn an méid iomlán cánach ríofa, baintear a gcreidmheasanna cánach ón bhfigiúr seo leis an méid iomlán cánach atá le híoc a dheimhniú.

Nuair a ghabhann bean ar shaoire mháithreachais, féadfaidh sí cáiliú le haghaidh Sochar Máithreachais ar feadh 26 seachtain. Is é an méid de Shochar Máithreachais €235 gach seachtain, mar sin, íocfar le bean a cháilítear le haghaidh na híocaíochta €6,110 de Shochar Máithreachais ar an iomlán. Laghdóidh na Coimisinéirí Ioncaim a cuid creidmheasanna cánach agus a scoithphointe caighdeánach seachtainiúil chun an cáin atá iníoctha ar a Sochar Máithreachais a chur san áireamh. Bainfear an cháin atá le híoc ar an Sochar Máithreachais seachtainiúil (€235 x 20% = €47) óna creidmheasanna seachtainiúla cánach agus bainfear an méid iomlán de Shochar Máithreachais óna scoithphointe seachtainiúil. Mura ndéanann a fostóir a Sochar Máithreachais a bhreisiú, d’fhéadfadh aisíocaíocht cánach bheith i gceist, agus is féidir an aisíocaíocht seo a ríomh nuair a fhilleann sí ar an obair (féach Sampla 2 thíos).

Creidmheas Cánach Duine Shingil €1,650 gach bliain
Creidmheas Cánach Fostaí (ÍMAT) €1,650 gach bliain
Creidmheas Cánach Seachtainiúil €63.46
Asbhaint Sochar Máithreachais lúide €47
Creidmheas cánach leasaithe €16.46
Scoithphointe caighdeánach seachtainiúil (gearrtar cáin 20% ar an ioncam) €650 (€34,550 gach bliain)
Scoithphointe seachtainiúil leasaithe (an scoithphointe caighdeánach lúide Sochar Máithreachais €235) €415

Sampla 1: Íoctar a tuarastal iomlán le hÁine fad a bhíonn sí ar saoire mháithreachais

Tá Áine ar saoire mháithreachais. Leanann sí lena gnáth-olltuarastal €465 sa tseachtain a fháil agus íocann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS) Sochar Máithreachais €235 sa tseachtain go díreach le fostóir Áine.

Gheobhaidh na Coimisinéirí Ioncaim na sonraí faoi Shochar Máithreachais go díreach ón RGFCS, déanfaidh siad creidmheasanna bliantúla cánach agus banda ráta Áine a laghdú faoi mhéid an tSochair Mháithreachais (féach thuas lena fheiceáil conas a dhéantar seo), agus seolfaidh siad deimhniú leasaithe creidmheas cánach chuig a fostóir. Is ionann a bheidh banda ráta leasaithe Áine agus €415 agus is ionann a bheidh a creidmheasanna seachtainiúla cánach agus €16.46.

Is éard atá i dtuarastal seachtainiúil €700 Áine fad a bhíonn sí ar saoire mháithreachais:

Sochar Máithreachais: €235

Tuarastal na Cuideachta: €465

Iomlán: €700

Déanann an fostóir cáin, MSU agus ÁSPC a asbhaint ó chomhréir thuarastal na cuideachta (€465). Bailítear an cháin atá le híoc ar chomhréir an tSochair Mháithreachais (€235) tríd an laghdú ar chreidmheasanna cánach agus banda ráta Áine. Ní féidir MSU nó ÁSPC a ghearradh ar Shochar Mháithreachais.

Seo a leanas conas a ríomhtar an cháin atá le híoc ag Áine ar chomhréir thuarastal na cuideachta (€465):

Cáin iníoctha ar €415 @ 20%

€83

Cáin iníoctha ar €50 @ 40%

€20

Is é an cháin iomlán €103 – lúide creidmheas cánach €16.46

Is é an glanmhéid cánach atá iníoctha €86.54

An Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) ar €465

€8.30

ÁSPC ar €465

€18.60

Asbhaintí iomlána

€113.44

Sampla 2: Ní íocann fostóir Sally aon bhreisiú fad atá sí ar saoire mháithreachais Íoctar a Sochar Máithreachais léi go díreach fad atá sí ar an tsaoire.

Ní íocann fostóir Sally í fad atá sí ar saoire mháithreachais, agus ar an ábhar sin, cuirtear an méid a leanas i bhfeidhm. Thuill Sally €700 sa tseachtain (€36,400 sa bhliain). D’íoc sí cáin, ÁSPC agus an Muirear Sóisialta Uilíoch gach seachtain. Asbhaineadh a cáin agus a Muirear Sóisialta Uilíoch ag glacadh leis go leanfadh sí leis an méid céanna a thuilleamh don chuid eile den bhliain.

Nuair a théann sí ar saoire mháithreachais agus nuair a thosaíonn sí le Sochar Máithreachais a fháil, níl sí faoi dhliteanas a thuilleadh an Muirear Sóisialta Uilíoch nó ÁSPC a íoc (mar gheall nach ngearrtar iad ar Shochar Máithreachais). Féadfaidh sí aisíocaíocht an Mhuirir Shóisialta Uilíoch a fháil. Nuair a fhilleann sí ar an obair, is dócha go dtabharfar di aisíocaíocht cánach, chomh maith, mar gheall gur mó a creidmheasanna cánach fad atá sí ar saoire mháithreachais ná an méid cánach atá le híoc ar a Sochar Máithreachais agus d’fhéadfadh gur íoc sí cáin bhreise ar a tuarastal sula ndeachaigh sí ar saoire mháithreachais.

Page edited: 16 January 2018