Sochar Cuardaitheora Poist agus obair ghearr-ama chórasach

Tá Michael ag obair sa chuideachta chéanna le breis agus 10 mbliana. Bhí deacrachtaí ag an gcuideachta agus rinneadh laghdú sealadach 12 mhí ó shin ar líon na laethanta a oibríonn gach fostaí sa tseachtain. Laghdaíodh iad ó 5 lá go 3 lá. Nuair a tharla sé sin chuaigh Michael go dtí a Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil áit a ndearnadh measúnú air ó thaobh Sochar Cuardaitheora Poist.

De bhrí gur laghdaíodh laethanta oibre Michael go sealadach ó 5 lá sa tseachtain go 3 lá sa tseachtain measadh gur oibrí gearr-ama córasach é agus tugadh dhá chúigiú d’uasmhéid an tSochair Cuardaitheora Poist dó i gcomhair an dá lá a raibh sé dífhostaithe.

Sochar Cuardaitheora Poist á fháil ag Michael anois agus is mian leis a fháil amach cén t-achar eile a fhéadfaidh sé leanúint air ag fáil an tSochair sin.

Freagra

Tá roinnt tosca ann a chinntíonn an t-achar is féidir le duine Sochar Cuardaitheora Poist a éileamh, agus ós rud é go bhfuil breis agus 260 ranníocaíocht ÁSPC déanta ag Michael tá sé i dteideal Sochar Cuardaitheora Poist a fháil ar feadh 234 lá. Níl ach 2 lá Sochair in aghaidh na seachtaine á éileamh aige. Má roinntear 234 ar líon na laethanta a éilíonn sé Sochar Cuardaitheora Poist gach seachtain gheobhaimid líon iomlán na seachtainí a bhféadfaidh sé an Sochar sin a éileamh.

234 ÷ 2 = 117 seachtain

Ciallaíonn sé sin go bhféadfaidh sé an Sochar a éileamh ar feadh 117 seachtain nó trí bliana. Ní féidir a rá gur tréimhse gearr é trí bliana agus tá Michael á mheas faoi láthair amhail is dá mbeadh sé ligthe chun siúil ón obair go sealadach .i. go bhfuil sé ina oibrí gearr-ama córasach.

Déanfaidh an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí athmheasúnú ar éileamh oibrí gearr-ama córasaigh ar Shochar Cuardaitheora Poist má leanann sé ar aghaidh ar feadh tréimhse fada. Más rud é go measann an Roinn nach dócha go bhfillfidh sé ar obair lánaimseartha leis an gcuideachta sin sa ghearrthéarma, déanfar athmheasúnú air mar oibrí páirtaimseartha agus beidh air coinníollacha maidir le Sochar Cuardaitheora Poist a shásamh le leanúint ar aghaidh á fháil.

Is í an tslat tomhais a úsáideann an Roinn ná seachtain fostaíochta 5 lá i gcomhair obair ghearr-ama agus seachtain fostaíochta 6 lá i gcás obair pháirtaimseartha. Má dhéantar Michael a athmheasúnú mar oibrí páirtaimseartha, agus má leanann sé ar aghaidh ag obair 3 lá na seachtaine dá fhostóir, measfar é a bheith dífhostaithe 3 lá as 6 lá de réir rialacha na Roinne (ciallaíonn sé go gcríochnóidh a héileamh SCP níos luaithe.

Bhí Sochar Cuardaitheora Poist á fháil ag Michael le 12 mhí anuas (52 seachtain) ó thaobh obair ghearr-ama chórasach. Le fáil amach cén mhéid lá Sochar Cuardaitheora Poist atá úsáidte aige go dtí seo níl le déanamh ach líon na laethanta a fhaigheann sé an Sochar gach seachtain a mhéadú faoi líon na seachtainí a bhfuil sé éilithe aige.

2 x 52 = 104

Tá 104 lá dá chuid Sochar Cuardaitheora Poist úsáidte aige.

Le fáil amach cén mhéid lá dá Shochar Cuardaitheora Poist atá fágtha aige dealaigh an méid lá atá úsáidte aige (104 lá) ón líon is airde laethanta a d’fhéadfadh sé a éileamh (234 lá).

234 – 104 = 130 lá

Ciallaíonn sé sin go bhfuil 130 lá dá Shochar Cuardaitheora Poist fágtha aige.

Má dhéantar é a athmheasúnú mar oibrí páirtaimseartha, agus má leanann sé ar aghaidh leis an leagan amach oibre atá aige, agus má bhíonn sé incháilithe chun Sochar Cuardaitheora Poist a bheith aige beidh sé i dteideal an sochar sin a fháil ar feadh 130 lá eile. Roinn 130 ar líon na laethanta a éilíonn sé Sochar Cuardaitheora Poist gach seachtain le fáil amach líon iomlán na seachtainí a bhféadfaidh sé an Sochar sin a éileamh.

130 ÷ 3 = thart ar 43 seachtain

Page edited: 5 March 2018