Case studies

Cás-staidéar 1: Do phinsean a ríomh faoi chomhaontuithe slándála sóisialaí an AE
Cás-staidéar a léiríonn conas do theidlíocht phinsin a ríomh faoi chomhaontuithe slándála sóisialaí an AE

Cás-staidéar 2: Do phinsean a ríomh faoi chomhaontuithe déthaobhacha slándála sóisialaí
Léiríonn an cás-staidéar seo conas a dhéantar do theidlíocht ar Phinsean Stáit (Ranníocach) a ríomh faoi chomhaontuithe déthaobhacha slándála sóisialaí.

Cás-Staidéar 1:Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht(ITF)
Déanann an cás-staidéar seo scagadh ar an gcaoi a dhéantar measúnú ar thuismitheoir aonair i leith Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh.

Cás-staidéar 2: Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht (ITF)
Déanann an cás-staidéar seo scagadh ar an gcaoi a dhéantar measúnú ar theaghlach ar ioncam íseal i leith Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh.

Cás-staidéar 1: Conas a bhíonn tionchar ag ioncam ón obair ar Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta
Bíonn tionchar ag ioncam ó obair ar d’íocaíocht Liúntais do Lucht Cuardaigh Fostaíochta. Léiríonn an cás-staidéar seo conas a d’fhéadfadh tionchar a bheith ag obair ar an íocaíocht sin.

Cás-staidéar 2: Conas a bhíonn tionchar ag ioncam ó fhostaíocht in Éirinn ar an Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta
Cás-staidéar maidir le conas atá tionchar ag ioncam ó fhostaíocht ar do Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta.

Cás staidéar: saoire force majeure
Samplaí iad seo de dhá iarratas éagsúla i gcomhair saoire force majeure agus nár ceadaíodh ach ceann amháin acu. Diúltaíodh don dara iarratas toisc nach raibh aon teidlíocht ann faoin Acht um Shaoire do Thuismitheoirí 1998.

Cás- Staidéar ar shaoire cúramóra agus saoire bhliantúil
Má tá tú as láthair ar shaoire cúramóra ar feadh cuid den bhliain, ní chuirtear cosc ort saoire bhliantúil a thógáil tar éis filleadh ar obair.

Cás-Staidéar ar íocaíocht iomarcaíochta agus obair ghearr-ama
Rinne fostaí iomarcach nuair bhí sé ag obair uaireanta laghdaithe ar feadh níos mó ná bliain amháin. Léiríonn an cás staidéar seo conas a bheidh luach íocaíochta iomarcaíochta ag brath ar chúinsí áirithe.

Cás-Staidéar ar saoire atruach
Sampla a léiríonn conas atá teidlíocht saoire atruach ag brath ar dhiscréid an fhostóra nó ar nósanna agus ar chleachtais laistigh den ionad oibre.

Cás-Staidéar ar shaoire mháithreachais agus filleadh ar an obair
Léiríonn an cás-staidéar seo gur gá duit nósanna imeachta ceart a leanúint nuair a fhilleann tú ar obair tar éis saoire mháithreachais.

Cás-Staidéar ar theidlíocht saoire poiblí
Tá oibrithe páirtaimseartha i dteideal saoire poiblí fiú mura mbíonn siad ag obair ar an lá saoire poiblí. Déanann an cás-staidéir cur síos ar conas atá an íocaíocht oibrí páirtaimseartha le haghaidh saoire phoiblí ríofa.

Cás-Staidéar: Cabhrú le costais scoile do theaghlach
Liúntas agus deontais chun cabhrú lena costais scoile

Cás-Staidéar: éileamh i ndáil le dífhostú inchiallaithe
D'fhág fostaí a gcuid oibre agus rinne sí éileamh ar dhífhostú inchiallaithe. Ní mór dí a chruthú go seastar a n-éirí as chun bua le haghaidh a gcás dífhostú éagórach a fháil.

Cás-Staidéar: íocaíocht iomarcaíochta a mheas
Cás-stáidéar a léiríonn conas atá íocaíocht iomarcaíochta le haghaidh fostaí ar leith ríofa.

Cás-Staidéar: íosphá
Nuair a ríomhtar ráta san uair le haghaidh íosphá náisiúnta, ní áirítear íocaíochtaí áirithe. Léiríonn an cás-stáidéar seo conas a rinne fostóir ríomh mícheart agus dá bhrí sin bhí íocaíocht an fhostaí níos lú ná an íosphá náisiúnta.

Cás-Staidéar: saoire bhliantúil a mheas
Má thosaíonn tú ag obair i lár bliana saoire, tá sé an-chasta do theidlíocht saoire bliantúil a mheas. Léiríonn an cás-stáidéar seo conas a mheas saoire aon fhostaí amháin.

Cás-staidéar: Ag obair agus ag éileamh Pinsin Stáit (Neamh-Ranníocach)
Scrúdaítear sa chás-staidéar seo an tionchar a bhíonn ar thuillimh ó fhostaíocht ar do Phinsean Stáit (Neamh-Ranníocach).

Cás-staidéar: Ballraíocht ceardchumainn
Sampla a léiríonn conas is féidir le duine atá dífhostaithe toisc gníomhaíocht cheardchumainn éileamh a dhéanamh ar dhífhostú éagórach.

Cás-staidéar: Cead Fostaíochta do Chleithiúnaí/Pháirtnéir/Chéile
Mínítear conas is féidir le céile sealbhóra Ceada Fostiaíochta Scileanna Criticiúla iarratas a dhéanamh ar Chead Fostaíochta do Chleithiúnaí/Pháirtnéir/Chéile.

Cás-staidéar: Do cháin ioncaim a ríomh
Déantar cáin ar ioncam a thuilltear ó fhostaíocht a bhaint go díreach as do thuarastal (pá). Cás-staidéar maidir le conas a ríomhtar an cháin seo.

Cás-staidéar: Gearradh cánach ar Shochar Máithreachais
Cás-staidéar a léiríonn conas a ghearrtar cáin ar Shochar Máithreachais.

Cás-staidéar: Iarchur Cáin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) a Dheimhniú
Cás-staidéar a léiríonn conas a dheimhniú an gcáilítear nó nach gcáilítear thú d’iarchur Cáin Mhaoine Áitiúil.

Cás-staidéar: Ioncam lánúine ó íocaíochtaí cuardaitheora poist a uasmhéadú
Is cás-staidéar é seo ina léirítear duit an chaoi chun teidlíocht lánúine ar íocaíochtaí cuardaitheora poist a mheasúnú chun a gcuid ioncaim a uasmhéadú.

Cás-staidéar: Uaireanta oibre do dhaoine óga
Sampla d'uaireanta oibre atá ceadaithe do chailín 14 bliana d'aois.

Cás-staidéar: saoire thuismitheoirí a thógáil
Léiríonn an sampla seo na teidlíochtaí difriúla de lánúin le leanbh óg ar leith

Cás-staidéir: Rogha a dhéanamh idir an deontas cothaithe agus an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas.
Trí chás-staidéar ina ndéantar scagadh ar na roghanna atá ar fáil do dhaoine a fhaigheann Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora agus Liúntas Míchumais.

Sochar Cuardaitheora Poist agus obair ghearr-ama chórasach
Is staidéar cáis é seo le taispeáint duit conas an méid ama a fhéadfaidh oibrí gearr-ama córasach Sochar Cuardaitheora Poist a fháil.