Ag teacht go hÉirinn chun oibriú

Réamhrá

Má tá sé beartaithe agat teacht chun oibriú in Éirinn, caithfidh tú a bheith ar an eolas faoi ghnásanna a bhaineann le taisteal go hÉirinn, agus na rialacha faoi chead tuirlingthe in Éirinn. Bheadh sé cabhrach faisnéis ghinearálta a bheith ar eolas faoi na daoine atá i dteideal teacht go hÉirinn agus faoi chónaí in Éirinn sula dtagann tú anseo.

Rialacha

Post a aimsiú

Is féidir leat fáil amach faoi fholúntais in Éirinn agus conas an próiseas a thosú maidir le post a aimsiú in Éirinn.

Víosaí

víosa chun teacht go hÉirinn de dhíth ar shaoránaigh ó thíortha áirithe. Caithfidh tú iarratas a dhéanamh ar víosa Éireannach ar líne. Ní bhronnann víosa ceart cónaithe nó ceart oibre ar bith in Éirinn.

Ceart chun oibriú

Saoránaigh LEE nó na hEilvéise: Más as ballstát AE nó ceann de thíortha LEE nó an Eilvéis, thú, tá tú i dteideal teacht chun oibriú in Éirinn. Níl cead fostaíochta de dhíth ort. Tá tú i dteideal go dtiocfadh do chleithiúnaithe chun cónaí leat. Má tá do chéile nó páirtnéir sibhialta neamh-LEE ag teacht go hÉirinn chun bheith ina chónaí leat, caithfidh siad iarratas ar Chearta Conartha AE a dhéanamh um chearta comhchosúla cónaithe agus oibre a fháil.

Más náisiúnach LEE nó na hEilvéise tú, tá tú i dteideal go pléifear leat ar an gcaoi chéanna le saoránaigh na hÉireann nuair a dhéanann tú iarratas ar obair in Éirinn. Tá saorchead agat iarratas a dhéanamh ar fholúntas ar bith, ina áirítear poist san earnáil phoiblí. Áirítear ina measc seo poist in Arm na hÉireann agus fórsa póilíneachta na hÉireann (An Garda Síochána), ach ní áirítear poist i seirbhís taidhleoireachta na hÉireann.

Tá córas i bhfeidhm maidir le comhaitheantas na gcáilíochtaí idir thíortha LEE.

Tíortha eile: Go ginearálta, beidh cead fostaíochta de dhíth ort más ó thír eile tú. Tá 9 chineál ceadanna fostaíochta - féach 'Ceadanna fostaíochta' thíos.

Údarú um Agallamh Poist Ardoilte: Má thugtar cuireadh do náisiúnach neamh-LEE agallamh maidir le fostaíocht sa Liosta na nGairmeacha Ardoilte a fhreastal, tabharfar é Údarú um Agallamh Poist Ardoilte a cheadaítear é fanacht ar feadh uasmhéid 90 lá.

Cén daoine nach bhfuil cead fostaíochta de dhíth orthu?

Níl cead fostaíochta de dhíth ort chun oibriú go dleathach in Éirinn, má tá tú i gceann de na catagóirí a leanas:

  • Saoránaigh de bhallstáit LEE agus an Eilvéis, agus a gcéilí, páirtnéirí sibhialta agus cleithiúnaithe (is cuma a náisiúntacht)
  • Daoine a deonaíodh stádas dídeanaithe dóibh in Éirinn
  • Daoine a diúltaíodh stádas dídeanaithe dóibh, ach a tugadh dóibh cead fanachta ar chúiseanna daonnúlla
  • Daoine a tugadh cead fanachta dóibh toisc gur céile, páirtnéir sibhialta nó tuismitheoir de shaoránach Éireannach iad
  • Mic léinn iarchéime ina bhfuil an obair mar chuid lárnach den chúrsa staidéir atá á chomhlíonadh acu.
  • Beidh náisiúnaigh neamh-LEE atá déanamh taighde eolaíoch d'eagraíocht taighde fhaofa i gceist.
  • Go ginearálta, ceadaíonn an próiseas Van Elst náisiúnach neamh-LEE, atá fostaithe ag gnó i dtír AE, chun seirbhísí ar son a fhostóir do ghnó i dtír AE eile ar bhonn sealadach a sholáthar gan ghá cead oibre a fháil.
  • Faoin scéim Obair Neamhthipiciúil ceadaítear náisiúnaigh neamh-LEE incháilithe (pdf) obair conartha gearrthéarmach áirithe in Éirinn a dhéanamh.

Mic léinn

Más ó thír tú ina mbíonn cead fostaíochta de dhíth go hiondúil agus tú ag staidéar in Éirinn ar chúrsa faofa, is féidir leat a bheith i mbun corrfhostaíochta – uasmhéid de 20 uair in aghaidh na seachtaine i rith an téarma agus lánaimseartha le linn na laethanta saoire – gan cead fostaíochta.

Ceadaíonn an Scéim Iarchéime Tríú Leibhéal (pdf) do mhic léinn neamh-LEE a bhain céim amach ar an 1 Eanáir 2007 nó ina dhiaidh, le bunchéim leibhéal 7, fanacht in Éirinn ar feadh 6 mhí. Má tá céim leibhéil 8-10 acu tá fanacht in Éirinn ar feadh 12 mhí ceadaithe. Ansin is féidir leo fostaíocht a aimsiú agus iarratas a dhéanamh ar Chead Scileanna Ríthábhachtacha nó Ginearálta .

Údaruithe um shaoire oibre

D'fhéadfaí údaruithe um shaoire oibre a eisiúint go náisiúnaigh Cheanada, na hAstráile, na Nua-Shéalainne, na Seapáine, na hAirgintíne, an tSile, Hong Cong, Stáit Aontaithe, an Téaváin agus na Cóire Theas mar chuid de chomhaontú cómhalartach idir na tíortha seo agus Éire. Má tá tú ar údarú um shaoire oibre, ní cheadaítear aistríu go cead fostaíochta.

Ceadanna fostaíochta

Tá rialacha ginearálta ann a bhaineann le gach cead fostaíochta. Ó 1 Meán Fómhair 2014, tá 9 saghas de chead fostaíochta ann. Áirítear an Cead Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha d’oibrithe scileanna sainiúla agus an Cead Fostaíochta Ginearálta a chuireadh in áit an Cárta Glas agus an Cead Fostaíochta faoi seach. D'fhéadfadh ceachtar den bhfostaí ionchasach nó fostóir ionchasach iarratas a dhéanamh ar chead – féach 'Conas iarratas a dhéanamh' thíos.

Cead fostaíochta diúltaithe: Má dhéantar cead fostaíochta a dhiúltú duit, d'fhéadfá athbhreithniú inmheánach a lorg. Ba chóir duit athbhreithniú a lorg laistigh de 21 lá ón bhfógra diúltaithe.

Caithfidh fostóirí atá ag iarraidh daoine a fhostú a bhfuil ceadanna fostaíochta de dhíth orthu, riachtanais áirithe a shásamh roimh ré. Caithfidh siad a bheith ag trádáil go dleathach in Éirinn – ciallaíonn sé seo a bheith cláraithe leis na Coimisinéirí Ioncaim agus le hOifig um Chlárú Cuideachtaí (OCC) más cuideachta atá sa bhfostóir. Is féidir cúrsaí cláraithe san OCC a sheiceáil ag cro.ie.

Caithfidh an fostóir tú a fhostú go díreach – ciallaíonn sé seo nach bhfuil an méid a leanas inghlactha – iarratais ó ghníomhaireachtaí earcaíochta, ghníomhairí, idirghabhálaithe nó chuideachtaí a bhfuil sé beartaithe acu tú a úsáid ar fochonradh nó foinsiú allamuigh, chun oibriú i gcuideachta eile.

Tá dualgas ar fhostaithe le ceadanna fostaíochta cloí leis na rialacha inimirce. Ciallaíonn sé seo go bhféadfadh víosa a bheith de dhíth ort chun teacht anseo agus caithfidh tú clárú leis na húdaráis inimirce.

Athaontú teaghlaigh

Tá an ceart atá agat go mbeadh do theaghlach in ann teacht chun cónaí leat ag brath ar an gcineál ceada atá agat. Is féidir leat fáil amach faoi chearta cónaitheachta na mball teaghlaigh.

Cosaint do oibrithe imirceacha

Tá na cearta céanna ag náisiúnaigh choigríche atá ag obair go dleathach in Éirinn faoi chearta na reachtaíochta fostaíochta, agus atá ag Éireannaigh atá ag obair anseo.

Tugtar an cead fostaíochta nua don fhostaí. Áirítear ráiteas cearta agus teidlíochtaí an oibrithe sa chead. Áirítear faisnéis sa ráiteas cearta faoi cén uair agus conas gur féidir leis an oibrí fostaíocht a athrú. Áirítear san ráiteas sonraí pá, cearta faoin reachtaíocht um pá íosta náisiúnta agus asbhaintí ar bith atá beartaithe a thógáil ón bpá sin – asbhaintí cóiríochta mar shampla. Ceadaíonn an reachtaíocht um pá íosta náisiúnta d'asbhaintí áirithe a bheith déanta ón bpá íosta reachtúil ag fostaí, má tá iostas agus/nó lóistín soláthraithe don fhostaí.

Ní cheadaítear d'fhostóirí costais a asbhaint ó phá an fhostaí a bhaineann le hearcaíocht agus ní cheadaítear dóibh doiciméid phearsanta an oibrí a choinneáil.

Rátaí

Cead Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha: Is é €1,000 an táille don iarratas.

Táillí maidir le hiarratais an cheada fostaíochta agus aistriú laistigh de chuideachta:

Tréimhse suas le 6 mhí €500
Idir 6 mhí agus 2 bhliain €1,000

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir leat féin nó d'fhostóir ionchasach iarratais a dhéanamh ar cheadanna fostaíochta trí Rannóg na gCeadanna Fostaíochta sa Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta ag baint leasa as an gCóras Ceadanna Fostaíochta Ar Líne (CCFA).

Má tá tú in Éirinn agus is gá duit aistrithe Béarla cáipéisí, is féidir leat dul i dteagmháil leis an ambasáid nó consalacht de do thír féin chun cúnamh a fháil.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

Rannóg Ceadanna Fostaíochta
Ionad Phort an Iarla
bóthar níos ísle
Baile Átha Cliath 2
D02 PW01
Éire

Uaireanta Oscailte:Líne Chabhrach: Luan go hAoine 9:30rn - 5ir
Teil:+353 1 417 5333
Lóghlao:1890 201 616
Facs:+353 1 631 3268
Láithreán Gréasáin: http://www.dbei.ie/labour/workpermits/index.htm
R-phost: employmentpermits@dbei.gov.ie

Page edited: 4 April 2018