Rialacha inimirce do mhic léinn lánaimseartha neamh-LEE

Réamhrá

Ní mór do náisiúnaigh neamh-LEE atá ag teacht chun staidéar a dhéanamh in Éirinn, bheith cláraithe i gcúrsa lánaimseartha incháilithe. Bhí roinnt athraithe ar na rialacha inimirce do mhic léinn neamh-LEE i 2015 agus 2016 – féach thíos. Tá liosta ceisteanna coitianta do mhic léinn neamh-LEE ar fáil ar an láithreán gréasáin na Seirbhíse Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (SEIÉ), inis.gov.ie

Caithfidh mic léinn ó thír a dteastaíonn víosa uathu chun teacht isteach go hÉirinn cur isteach ar víosa mac léinn. Caithfidh a n-iarratas víosa fianaise a chuimsigh go bhfuil rochtain ar €7,000 acu nuair tagann siad in Éirinn.

Caithfidh gach mac léinn neamh-LEE, ina n-áirítear iad siúd nach dteastaíonn víosa uathu, clárú leis an oifigeach inimirce áitiúil chun cead a fháil fanacht in Éirinn níos mó ná 90 lá. Má tá siad ag déanamh staidéar ar feadh 6 mhí nó níos mó, ní mór do mhic léinn nach dteastaíonn víosa uathu €3,000 a bheith acu chun clárú leis an oifigeach inimirce áitiúil don chéad uair.

Athruithe i 2015–2016

Tá roinnt beart bunaithe ar an ráiteas beartas, Athchóiriú ar an gCóras Oideachais Idirnáisiúnta agus ar Earnáil Inimirce na Mac Léinn (pdf) á gcur i bhfeidhm. Áirítear orthu sin:

  • Ón 1 Eanáir 2015, caighdeánú ar an mbliain oibre don lamháltas a cheadaíonn do mhic léinn nach mic léinn LEE iad a bheith ag obair – féach 'Obair' thíos
  • Ón 20 Eanáir 2016, Liosta Eatramhaigh de Chláir Incháilithe (ILEP) nuashonraithe chun críocha inimirce mac léinn, comhdhéanta de:
    • Cláir ardoideachais: teoranta go ginearálta (le roinnt eisceachtaí) do chláir arna gcreidiúnú ag comhlachtaí dámhachtana Éireannacha nó iad siúd arna gcreidiúnú ag ollscoileanna áirithe an AE – féach ‘Cláir ardoideachais’ thíos.
    • Cláir Bhéarla: tá an ILEP ar an aon liosta clár aitheanta chun críocha inimirce mac léinn – féach ‘Cláir Bhéarla’ thíos
  • Ón 21 Eanáir 2016, laghdóidh an cead inimirce freastal ar chúrsa Béarla 25 seachtaine ó 12 mí go dtí 8 mí
  • Tá ar gach soláthraí príobháideach ar an ILEP riachtanais bhreise a bhaint amach, lena n-áirítear cosaint foghlaimeora agus áis chuntais ar leith chun réamhíocaíochtaí mac léinn a chosaint.
  • Cuirfear córas iniúchta agus comhlíonta feabhsaithe i bhfeidhm d’fhonn monatóireacht a dhéanamh ar cháilíocht oideachais agus ar chomhlíonadh inimirce

Coláistí príobháideacha a dhúnadh: Soláthraíonn an suíomh gréasáin studenttaskforce.ie faisnéis do mhic léinn a bhí thíos leis nuair a dúnadh roinnt coláistí príobháideacha. Cuireann INIS comhairle ar mhic léinn atá ag déanamh iarratas ar choláistí eile sonraí scríofa a fháil de shocruithe Cosanta Foghlaimeora an choláiste. D’fhoilsigh an Chomhairle do Mhic Léinn Idirnáisiúnta in Éirinn eolas faoi Chosaint Foghlaimeora.

Rialacha

Caithfidh gach mac léinn neamh-LEE atá ag teacht chun staidéar a dhéanamh in Éirinn a bheith cláraithe i gcúrsa lánaimseartha i gceann den 2 chatagóir seo a leanas. Níl cead ag mic léinn neamh-LEE teacht go hÉirinn chun cúrsa páirtaimseartha nó cianfhoghlama a dhéanamh.

Cláir ardoideachais

Ón 1 Meitheamh 2015, féadfaidh náisiúnaithe nach náisiúnaithe LEE iad clárú i gcúrsa incháilithe ag leibhéal 6 nó níos airde ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (NFQ). Tá cúrsaí incháilithe liostaithe ar an gcéad Liosta Eatramhach de Chláir Incháilithe (ILEP). Is é an t-uasmhéid ama ar féidir leo staidéar a dhéanamh ag an leibhéal seo ná 7 mbliana. Tá eisceachtaí don teorainn seo do mhic léinn a bhfuil dochtúireacht ar siúl acu nó cúrsa ar nós leigheas agus do mhic léinn a bhfuil cúinsí speisialta acu, ar nós tinneas.

Caithfidh mic léinn caighdeán áirithe Béarla a bheith acu. Caithfidh siad a chruthú chomh maith go bhfuil siad ag dul chun cinn sa chúrsa, mar shampla, ag pasáil scrúduithe. Ní féidir le mic léinn athrú ón gClár Céime chuig an gClár Teanga agus Neamh-Chéim. Tá sonraí an chláir, cosúil leis an ngá le hárachas leighis (pdf) agus riachtanais eile inimirce liostaithe i dTreoirlínte do Mhic léinn Clár Céime (pdf) atá foilsithe ar shuíomh gréasáin na Seirbhíse Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (SEIÉ).

Scéim Chéimithe Tríú Leibhéal: Nuair a chéimníonn mic léinn, is féidir leo síneadh a fháil ar a gcead fanachta in Éirinn faoin Scéim Chéimithe Tríú Leibhéal (pdf). Ligeann an scéim dóibh fostaíocht a lorg agus iarratas ar Chead Fostaíochta Scileanna CriticiúlaCead Fostaíochta Ginearálta a dhéanamh. Is féidir le céimithe a bhfuil cáilíochtaí de leibhéal 8 acu síneadh ama 12 mhí a fháil maidir lena gcead cónaithe suas go 7 mbliana d’uaschead mic léinn (sin é am iomlán a caitheadh ar stampaí 2 agus 1G) Is féidir le céimithe a bhfuil cáilíochtaí de leibhéal 9 acu síneadh ama 24 mí a fháil (dhá bhloc de 12 mhí) dá gcead agus suas go 8 mbliana d’uaschead mic léinn ar an iomlán.

Cláir Bhéarla

Ón 20 Eanáir 2016, tá cúrsaí Béarla incháilithe liostaithe sa Liosta Eatramhach de Chláir Incháilithe (ILEP) nuashonraithe. Ní liostaítear cláir bhreisoideachais agus cláir ghairmoideachais agus oiliúna arna gcreidiúnú thar lear mar chúrsaí incháilithe a thuilleadh agus níl ann don Chlár Idirnáisiúnaithe a thuilleadh.

Tá an cead inimirce freastal ar chúrsa Béarla 25 seachtaine 8 mí (12 mí roimhe seo). Baineann sé le cláraithe nua agus athnuachana ón 21 Eanáir 2016. D’fhéadfadh mic léinn nua ag freastal cúrsaí teanga cead inimirce ar feadh uasmhéid 3 bhliain a fháil. Is ionann an cead inimirce seo agus 2 bhliain iomlán (3 x 8 mí).

Tá sonraí riachtanais inimirce eile liostaithe san fhorbhreathnú forálacha do mhac léinn clár teanga atá foilsithe ag an tSeirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann.

Mic léinn atá cláraithe roimh 1 Eanáir 2011

socruithe sonracha do mhic léinn neamh-LEE atá cláraithe in Éirinn roimh 1 Eanáir 2011 (pdf).

Mic léinn a bhfuil a n-am istigh

Síneadh promhaidh: Ón 28 Lúnasa 2012 go dtí an 26 Feabhra 2013, Síneadh Promhaidh speisialta mac léinn do mhic léinn áirithe neamh-LEE a bhí ina gcónaí in Éirinn roimh an 1 Eanáir 2005. Tugadh cead stampa 2 dóibh ar feadh 2 bhliain agus ina dhiaidh sin, cead stampa 4 sealadach ar feadh 6 mhí. Ansin, tar éis nós imeachta iarratais, deonaíodh stampa 4 cead fanachta in Éirinn do mhic léinn incháilithe.

Coinníollacha eile

Ag athrú cúrsa

Ní féidir le mic léinn cúrsa a athrú i rith na chéad bhliana den staidéar. Ina dhiaidh sin, d’fhéadfaí go mbeadh cead acu athrú chuig cúrsa eile, ar an tuisicint go bhfuil an leibhéal mar an gcéanna nó níos airde. Ní féidir leo athrú ó chúrsa lánaimseartha go cúrsa páirtaimseartha.

Obair

Tá cead ag mic léinn neamh-LEE le ceadúnas fanachta Stampa 2 fostaíocht ócáideach a thógáil. Féadfaidh siad oibriú suas go dtí 20 uair sa tseachtain i rith am téarma agus suas go dtí 40 uair in aghaidh na seachtaine sa tsaoire. Ón 1 Eanáir 2015, ní féidir le mic léinn a bhfuil stampa 2 acu oibriú ach 40 uair sa tseachtain idir Meitheamh agus Meán Fómhair, an mhí sin san áireamh, agus idir an 15 Nollaig agus an 15 Eanáir. Ó 1 Meán Fómhair 2016 tá athruithe ar na rialacha a cheadaíonn mic léinn neamh-LEE a oibriú.

Níl cead ag mic léinn a bhfuil ceadúnas Stampa 2A acu oibriú.

Leas sóisialach

Níl mic léinn neamh-LEE i dteideal íocaíochtaí leasa shóisialaigh in Éirinn. Is é coinníoll a gcead cónaithe go bhfuil dóthain airgid acu chun iad féin a thacú agus bheith ina gcónaí in Éirinn gan iarratas ar shochair Stáit a dhéanamh.

Athaontú teaghlach

Mar riail ghinearálta, níl aon chead ag mic léinn neamh-LEE atá ag teacht go hÉirinn a dteaghlach a thabhairt leo. Is féidir le céilí, páirtithe agus leanaí de náisiúnaithe neamh-LEE cur isteach ar iontráil agus cónaí in Éirinn ina gceart féin, ach ní féidir leo cur isteach air ar bhunús a gcaidrimh le mac léinn neamh-LEE. Tá roinnt eisceachtaí ar an riail seo, mar shampla, do mhic léinn dochtúireachta nó do mhic léinn ar féidir leo a chruthú go bhfuil a ndóthain maoine acu tacú lena dteaghlach.

Maille leis sin tá socruithe idirthréimhseacha do leanaí mhic léinn neamh-LEE a raibh in Éirinn ar an 1 Eanáir 2011 (pdf).

Cúrsaí teanga agus seimeastair ghearrfhanachta

Chomh maith leis an dá chlár thuas tá socruithe speisialta do mhic léinn neamh-LEE atá ag teacht go hÉirinn chun cúrsa gearr Béarla a dhéanamh (pdf). Caithfidh go mbeidh an cúrsa seo níos giorra ná 90 lá. Tá riachtanais speisialta inimirce do mhic léinn neamh-LEE ag teacht chun staidéar ar feadh seimeastair (pdf).

Page edited: 30 August 2018