Oideachas in Éirinn

Réamhrá

Cibé acu más tuismitheoir, mac léinn nó duine fásta thú ar mian leat filleadh ar oideachas, is áisiúil duit cur amach a bheith agat ar chóras oideachais na hÉireann. Pé limistéar oideachais is mian leat tabhairt faoi duit féin nó do do leanbh, is tábhachtach duit a mhéid is féidir a dheimhniú faoi na roghanna atá ar fáil duit. Ar láithreán gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna is féidir leat teacht ar fhaisnéis faoi oideachas in Éirinn agus ar threoir do thuismitheoirí maidir le córas oideachais na hÉireann (pdf).

Is gnách go soláthraíonn áiseanna nó soláthróirí cúram leanaí a chistítear go príobháideach oideachas réamhscoile. Soláthraíonn an Scéim um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige (COLO) cúram agus oideachas luath-óige do leanaí ar aois naíonra.

Ar leibhéal bunscoile agus iar-bhunscoile, tá saghsanna éagsúla de scoileanna ann, lena n-áirítear scoileanna il-sainchreidmheacha agus comhoideachais. Féadfaidh tú rogha a dhéanamh, chomh maith, ar scoileanna a mhúineann an curaclam trí Ghaeilge (Gaelscoileanna) Féadfaidh tú níos mó faisnéise a léamh inár gcáipéisí, Do pháiste a aistriú chuig bunscoil in Éirinn agus Do pháiste a aistriú chuig meánscoil in Éirinn.

Má tá tú ag teacht go hÉirinn le freastal ar oideachas tríú leibhéal, tá réimse de roghanna tríú leibhéal ann; ollscoileanna, institiúidí teicneolaíochta agus coláistí oideachais a fhaigheann cistiú mór ón Stát. Chomh maith leis sin, tá líon coláistí príobháideacha neamhspleácha ann.

Is éard atá i gceist le breisoideachas ná oideachas agus oiliúint a chuirtear ar bun i ndiaidh scolaíocht dara leibhéal, ach nach bhfuil mar chuid den chóras tríú leibhéal. Áirítear leo cláir ar nós cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta; an Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (oideachas athdheise do dhaoine dífhostaithe); cláir in Ógtheagmháil do luathfhágóirí scoile, litearthacht agus bunoideachas eile; cláir féinchistithe thráthnóna do dhaoine fásta i scoileanna dara leibhéal. Tá roghanna ann do dhaoine fásta ar mian leo filleadh ar oideachasleanúint lena n-oideachas ar bhonn lánaimseartha nó páirtaimseartha.

Táillí

Tá oideachas atá cistithe ag an Stát ar fáil ar leibhéil bhunscoile agus iar-bhunscoile, mar sin, ní bheidh ort táillí a íoc mura roghnaíonn tú chun do leanbh a chur chuig scoil phríobháideach. Is gnách go reáchtáiltear naíonraí ar bhonn príobháideach agus táillí, cé go bhféadfadh roinnt cabhrach a bheith le fáil ón Stát faoi chúinsí áirithe. Beidh ort táillí a íoc as oideachas tríú leibhéal mura gcáilíonn tú do “shaortháillí".

Page edited: 1 November 2016