Clárú náisiúnach neamh-LEE in Éirinn

Réamhrá

Murar saoránach thú den Limistéar Eacnamaíoch Eorpach (LEE) nó den Eilbhéis, tá cead dul isteach de dhíth ort chun dul isteach in Éirinn. Más mian leat fanacht ar feadh níos mó ná trí mhí, is gá cead chun fanachta a bheith agat agus do láithreacht in Éirinn a chlárú leis an imirce.

Faoi Roinn 9 den Acht Imirce 2004, is gá do náisiúnaithe neamh-LEE clárú agus iad ag fanacht anseo ar feadh níos mó ná 3 mhí. I gcleachtas, ciallaíonn sé seo go bhfuil sé d'oibleagáid ort clárú le d'oifigeach inimirce cláraithe áitiúil i ndiaidh duit teacht go hÉirinn. Ciallaíonn clárú le hoifigigh inimirce a bheith i láthair i bpearsan os comhair an oifigigh chlárúcháin agus ag cur eolas ar leith agus fianaise ar leith faoi do stádas ar fáil - féach 'Conas iarratas a dhéanamh' thíos.

Ba cheart aon athruithe gur mhaith leat a dhéanamh maidir le faid d'fhanachta nó do stádais a thuairisciú go dtí na hoifigigh inimirce. Caithfidh tú fios a chur ar an oifigeach clárúcháin freisin má phleanálann tú bogadh go Dúiche Garda eile, agus é a thuairisciú leis an oifigeach clárúcháin den dúiche nua sin taobh istigh de 2 lá duit ag teacht chun cónaí ansin.

Cad í aidhm an chlárúcháin?

Rialú teorann is cúis le clárú náisiúnach neamh-LEE. Cuireann an Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce (BNGSI) díbirtí, rialú teorann agus fiosrúcháin maidir le inimirce mídhleathach agus gáinneáil i ndaoine i bhfeidhm freisin. Tá sainaonaid ag an mBNGSI i mbun oibre i ngach ceantar.

Cad a tharlaíonn tar éis clárú dom?

Tar éis clárú leis na feidhmeannaigh inimirce, tabharfar Teastas Clárúcháin um Inimirce duit. Tá an Teastas Clárúcháin ar chomhmhéid le cárta creidmheasa agus d'ainm, seoladh, grianghraf agus do shonraí cónaithe ann. Tugtar an Cárta BNGSI air go minic.

Faigheann iarrthóirí tearmainn teastas de shaghas eile - Teastas Cónaithe Sealadach. Eisíonn an Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta an teastas sin.

Ní cártaí aitheantais iad na Teastais Chlárúcháin. Mar sin féin is fianaise iad go bhfuil an duine ina c(h)ónaí go dlíthiúil in Éirinn agus caithfidh tú fianaise faoi seo a thaispeáint, má iarrtar í ó na Gardaí.

Stampaí Inimirce

Chomh maith le do Theastas Clárúcháin gheobhaidh tú stampa freisin i do phas a shonraíonn tréimhse agus coinníollacha do chead fanacht in Éirinn. Tugann an tábla seo leanas liosta de na cineálacha stampa difriúil eisithe do náisiúnaigh neamh-LEE:

Uimhir stampa Eisithe do
0 Dhaoine a bhfuil cead acu fanacht in Éirinn chun chríoch sonrach, sealadach agus teoranta, mar shampla, acadóirí ar cuairt; daoine ar scor le hacmhainní neamhspleácha.
1 Dhaoine go bhfuil cead fostaíochta, cead gnóúdarú saoire oibre faighte acu.
1G Céimithe a bhfuil cead fanacht acu faoin Scéim Céimnithe Tríú Leibhéal (pdf).
2 Mic léinn atá ag freastail ar chúrsa aitheanta lán-aimsire a mhaireann ar feadh bliana ar a laghad. Tá cead acu dul ag obair 20 uair sa tseachtain le linn téarma scoile agus go lánaimseartha i rith na laethanta saoire.
2A Mhic léinn atá ag freastail ar chúrsa a mhaireann níos lú ná bliain amháin nach bhfuil aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Scileanna. Níl cead acu dul ag obair.
3 Dhaoine nach bhfuil cead acu dul ag obair. Cuimsíonn sé seo cuairteoirí; ministir reiligiúin agus baill d'oird reiligiúnda; céilithe, páirtnéirí sibhialta agus cleithiúnaithe shealbhóirí ceadanna.
4 Chéilithe agus páirtnéirí sibhialta de náisiúnaithe Éireannacha; baill teaghlaigh de shaoránaigh LEE; daoine a bronnadh cosaint idirnáisiúnta (stádas dídeanaí nó cosaint choimhdeach) orthu , agus tuismitheoirí leanaí saoránach Éireannach a tugadh cead dóibh fanacht ar an mbunús sin. Is féidir leo dul ag obair gan chead fostaíochta nó cead gnó.
4 (EU FAM) Baill teaghlaigh náisiúnach an AE a bhain leas as a gceart bogadh agus cur fúthu in Éirinn. Is féidir leo dul ag obair gan chead fostaíochta nó cead gnó.

Rataí

Tá táille €300 ann do gach Teastas Clárúcháin eisithe do náisiúnach neamh-LEE. Má dhéanann tú athnuachan ar do theastas nó má athchuireann tú teastas caillte nó goidte.

Ní gá duit íoc as más:

  • Dídeanaí Cláir tú
  • Dídeanaí Coinbhinsiúin tú
  • Duine athaontaithe lena leithéid de dhídeanaí faoi Alt 56 agus 57 den Acht um Chosaint Idirnáisiúnta 2015. Alt 18 tú
  • Faoi 18 mbliana d'aois ag am an chlárúcháin tú
  • Céile, páirtnéir sibhialta, baintreach, baintreach fir nó páirtnéir sibhialta marthanach de shaoránach Éireannach tú
  • Ball teaghlaigh de náisiúnach an AE tú agus cáilíonn tú do chárta cónaithe faoi Chearta Conartha an AE

Léigh tuilleadh faoi tháillí agus faoi mhodhanna íocaíochta ar inis.gov.ie.

Conas iarratas a dhéanamh

Chomh luath agus a thagann tú go hÉirinn, ba cheart duit bualadh isteach chuig d'oifig chlárúcháin inimirce áitiúil. Is é sin an Oifig Chlárúcháin, Cé an Bhúrcaigh más i mBaile Átha Cliath atá cónaí ort. Ó 15 Meán Fómhair 2016, caithfidh tú coinne a scríobh isteach ar líne chun cuairt a thabhairt air. Má tá cónaí ort lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, ba chóir duit dul go dtí d'oifig chlárúcháin inimirce áitiúil, mar oifig chlárúcháin régiúnach nó an Ceanncheathrú Ceantair an Gharda Síochána - féach 'Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas thíos'.

Ba chóir duit do phas nó doiciméad eile ag bunú do náisiúntacht agus d' fhéiniúlacht a thabhairt leat agus aon eolas iarrtha maidir le cúis do theacht in Éirinn a sholáthar. Chomh maith ba chóir duit doiciméad mar thacaíocht do do chead fanacht.

Tógfaidh an t-oifigeach clárúcháin do shonraí agus scrúdóidh sé do dhoiciméid. 41D'fhéadfadh go n-iarrfaidh an t-oifigeach clárúcháin leat méarloirg agus sonraí eile a sholáthair.

Athnuachan

Sula mbíonn do Theastas Clárúcháin imithe in éag, caithfidh tú dul go dtí d'oifig clárúcháin áitiúil um inimirce chun é a athnuachan. Tá sé ort do phas, do Theastas Clárúcháin a thabhairt leat chomh maith le doiciméad mar thacaíocht do do chead fanacht, mar shampla, cead oibre.

Cárta caillte

Má chailleann tú do Theastas Clárúcháin nó má tá sé goidte, ba chóir duit an ghoid a thuairisciú don stáisiún na nGardaí is gaire duit agus tuairisc caillte/goidte a fháil. Má tá tú thar lear, ba chóir duit an goid a thuairisciú don stáisiún na bpóilíní is gaire duit agus tuairisc comhcosúil a fháil. Ansin, ba chóir duit an tuairisc caillte/goidte agus do phas a thabhairt chuig d'oifig clárúcháin áitiúil um inimirce chun Teastas Clárúcháin athsholáthair a fháil.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan teagmháil le d'oifig chlárúcháin régiúnach nó do cheanncheathrú ceantair an Gharda Síochána áitiúil má tá cónaí ort taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath.

Oifig Chlárúcháin Cé an Bhúrcaigh

Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann
An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
13/14 Cé an Bhúrcaigh
Baile Átha Cliath 2
D02 XK70
Éire

Uaireanta Oscailte:Luan go Déardaoin 8rn go 9in, Aoine 8rn go 6in
R-phost: burghquayregoffice@justice.ie

Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce

13/14 Cé an Bhúrcaigh
Baile Átha Cliath 2
Éire

Láithreán Gréasáin: http://www.garda.ie/Controller.aspx?Page=31
R-phost: gnib_dv@garda.ie

Page edited: 17 July 2017