Do pháisté a aistriú chuig meánscoil Éireannach

Réamhrá

De ghnáth tá an timthiall meánscolaíochta (ar a dtugtar iarscoile freisin) 5 nó 6 bhliana ar a fhad in Éirinn. Tosnaíonn páistí sa mheánscoil thart ar dhá bhliain déag d'aois agus críochnaíonn siad ag 17 nó 18, tar éis dóibh 2 scrúdú Stáit a dhéanamh sa tréimhse sin. Is an íosaois fágála scoile é 16 bliana nó críochnú 3 bliana oideachais iar-bhunscoile, pé ceann is deireanaí.

Baineann cuid de na scoileanna deis as an Idirbhliain le sos a thabhairt do na mic léinn ó na scrúduithe Stáit tar éis dóibh an chéad 3 bhliain a chur i gcrích. Tugann seo seans don mhac léinn breathnú ar na hábhair eile neamh-acadúla, bíodh siad sóisialta, cruthaitheacha nó bainteach le saol an ghnó. Ag deireadh an chéad 3 bhliain oideachais meánscolaíochta, déanann na mic léinn an scrúdú Teastais Sóisearach agus ansin tá 3 chlár don Ardteistiméireacht gur féidir leis na mic léinn a rogha ceann a phiocadh. Is féidir leo an Ardteistiméireacht (bunaithe) traidisiúnta a dhéanamh nó is féidir leo an Clár Gairmiúil don Ardteistiméireacht nó an Ardteistiméireacht Fheidhmeach a roghnú. Cuireann an dá chlár sin béim ar chumas praiticiúil nó teicniúil an mhic léinn.

Tá tuilleadh faisnéise faoi oideachas meánscolaíochta inár ndoiciméad, Tosú ar iar-bhunscoil.

An bhliain scoile

Tosaíonn an bhliain scoile don dara leibhéal ón gcéad seachtain i Meán Fómhair go dtí an chéad seachtain sa Mheitheamh. Má tá do pháiste ag dul isteach i rang an Teastais Shóisearaigh nó i rang na hArdteistiméireachta ní chríochnóidh sé/sí go dtí deireadh an Mheithimh mar beidh na scrúduithe le déanamh ag an am sin.

Na cineálacha scoileanna atá ar fáil

Meánscoileanna, scoileanna gairmoideachais, scoileanna pobail agus cuimsitheacha agus scoileanna táillí iad na scoileanna dara leibhéil. Bíonn formhór páistí na hÉireann ag freastal ar meánscoileanna a bhfuil úinéirí príobháideacha acu agus atá dhá bhainistiú agus rite ag oird rialta, ach is iondúil gur múinteoirí tuata iad an fhoireann. Níl aon táillí le híoc le formhór na meánscoileanna ach tá cuid mhaith scoileanna príobháideacha gur gá táillí a íoc leo freisin ann.

Níl aon táillí le híoc le gairmscoileanna ná le scoileanna pobail agus cuimsitheacha. Cuireann na scoileanna seo oideachas acadúil agus teicniúil ar fáil agus go minic bíonn siad ag cur oideachais bhreise ar fáil do dhaoine atá ag fágáil na scoile agus do dhaoine fásta sa phobal áitiúil.

Tá roinnt bheag scoileanna idirnáisiúnta príobháideacha in Éirinn ina measc scoil Fhrancach, scoil Sheapánach agus scoil Ghearmánach.

Scoil a roghnú agus do pháiste a chlárú

Is féidir liosta scoileanna na hÉireann de réir contae a fháil ón Roinn Oideachais agus Scileanna.

Ba cheart duit an oiread eolais agus is féidir leat a fháil faoi na scoileanna a bhfuil spéis agat iontu. Is féidir difríochtaí móra a bheith idir scoileanna ina modhanna oibre agus sa bhéim a leagann siad ar scrúduithe, spóirt, ealaín, forbairt phearsanta, creideamh, gnóthaí sóisialta, teangacha na hEorpa, scileanna praiticiúla.

Labhair le múinteoirí agus más féidir le tuismitheoirí eile le breathnú an bhfuil an scoil le bheith feiliúnach do na riachtanais atá ag do pháiste.

Beidh liosta feithimh ag roinnt scoileanna. Ní mór duit an polasaí iontrála atá ag an scoil a fhiosrú agus d'fhéadfadh sé a bheith riachtanach go ndéanfaidh tú clárú do pháiste i do rogha scoil a phleanáil cuid mhaith roimh an am.

Má tá sé i gceist agat féin fanacht thar lear agus do pháiste a chur chuig scoil Éireannach mar mhac léinn ón iasacht, is féidir leat rogha a dhéanamh idir réimse meánscoileanna táillí (mar shampla, scoil chónaithe nó meánscoil lae) a dhéanann socruithe maidir le lóistín baile agus caomhnú mar is cuí.

Córas na bpointí

Más mian le do pháiste freastal ar ollscoil nó ar institiúid thríú leibhéil eile, is gá dó/dí dóthain pointí a fháil i scrúdú na hArdteistiméireachta. Tá pointí ar fáil don 6 ghrád is fearr a fhaigheann mac léinn agus na pointí is airde ar fáil don ghrád A1 i scrúdú ag an Ard leibhéal. Go hiondúil déanann na mic léinn staidéar ar 7 n-ábhar san Ardteistiméireacht.

Braitheann na pointí a theastaíonn don tríú leibhéal ar an ábhar staidéir a roghnaíonn an mac léinn. Tá tuilleadh faisnéise faoi oideachas tríú leibhéil inár ndoiciméad, Córas iarratais agus riachtanais iontrála coláistí.

Rátaí

Tá an t-oideachas na meánscoileanna maoinithe ag an Stát saor in aisce.

Bíonn an-difríocht idir na táillí a ghearrann meánscoileanna táillí. Ní mór an cás a phlé leis an scoil atá i gceist.

Pé scoil a roghnaíonn tú, beidh ort leabhair scoile a cheannach agus culaith éadaigh nuair is gá a cheannach freisin. Go hiondúil bíonn táille le híoc ar aon imeachtaí taobh amuigh den ghnáthchuraclam.

Conas iarratas a dhéanamh

Cuir iarratas díreach chuig an scoil a bhfuil spéis agat inti, go maith in am roimh thús na scoilbhliana ach faigh cóip den pholasaí iontrála atá ag an scoil. Bíonn scrúdú iontrála ag roinnt scoileanna don pháiste agus beidh táille le n-íoc don scrúdú seo a dhéanamh.

Page edited: 8 July 2016