Do pháiste a aistriú chuig bunscoil in Éirinn

Eolas

Má tá tú ag teacht go hÉirinn agus páiste in aois scoile agat beidh ort teacht ar eolas maidir leis na roghanna oideachais atá ann duit agus a bhfuil le déanamh leis an bpáiste a chlárú sa scoil.

Is ón 1éad Meán Fómhair go dtí 30ú Meitheamh a mhaireann an bhliain scoile do pháiste bunscoile in Éirinn. Bíonn páistí ag freastal ar an scoil ó aois tuairim is 4 nó 5 go dtí go mbíonn siad 12 nó 13 bliain d’aois. Ocht mbliana ar fad atá sa chóras bunscoile. Bíonn dhá bhliain go ginearálta den chiondarghairdín ag scoileanna, agus ansin ina dhiaidh sin ranganna 1 go dtí 6.

Aois scoile in Éirinn

Níl aon dualgas ort do pháiste a chur chuig an scoil roimh 6 bliana, ach de gnáth bíonn páistí in Éirinn ag freastal ar an scoil chomh hóg le 4. Tá oideachas réamhscoile ar fáil do leanaí faoin Scéim um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige (ECCE).

Tá ceart bunreachtúil agat freisin oideachas a chur ar do pháiste ag baile. Ach ní tharlaíonn seo go minic.

Cineálacha scoileanna atá ar fáil

Scoileanna maoinithe ag an Stáit, chomh maith le scoileanna speisialta agus bunscoileanna príobháideacha iad bunscoileanna na hÉireann. Scoileanna náisiúnta a tugadh ar bhunscoileanna maoinithe ag an Stáit agus cloistear an téarma seo in úsáid fós. San áireamh le scoileanna atá maoinithe ag an Stáit tá scoileanna creidimh, scoileanna illaicme agus Gaelscoileanna a bhíonn ag teagasc tré mheán na Gaeilge. Tá liosta bhunscoileanna maoinithe ag an Stáit ar fáil ar an suíomh gréasáin Roinn Oideachais agus Scileanna.

Creideamh i Scoileanna na hÉireann

Scoileanna aon chreideamh iad formhór bunscoileanna na hÉireann agus is scoileanna Caitliceacha iad an chuid is mó acu. Tá, áfach, fás ag teacht ar an méid scoileanna illaicme.

Scoileanna a bhíonn ag plé le creideamh amháin tugann siad tús áite do pháistí den chreideamh sin ach tá siad sásta glacadh le páistí ó chreidimh eile, nó gan creideamh. Níl aon dualgas ar ghasúir freastal ar ranganna creidimh agus is féidir leat an rogha a dhéanamh do pháiste a choinneáil ó na ranganna sin.

Is cuma cén creideamh atá acu, bíonn na bunscoileanna ar fad ag oibriú faoi mórán na rialacha céanna. Baineann na príomhdhifríochtaí le ceapuchán príomhoide na scoile agus rogha ionadaí na múinteoirí ar an mBord Bainistíochta.

Curaclam na Bunscoile

Tá curaclam bunscoileanna na hÉireann dírithe ar an bpáiste.

Is féidir le leanaí áirithe ag teacht go hÉirinn díolúine on nGaeilge a fháil.

Scoil a roghnú

Ba cheart, de réir teoirice, go mbeadh tú in ann do pháiste a chur chuig do rogha scoil. Ach, nuair atá páiste le clárú agat sa scoil d'fhéadfadh sé nach mbeidh mórán nó aon rogha agat ag brath ar an áit ina bhfuil cónaí ort. Bíonn polasaí iontrála ag gach scoil, polasaí nach mór dóibh a chur ar fáil má iarrtar é. Tá sé tábhachtach an polasaí iontrála atá ag an scoil a bhfuil spéis agat inti a lorg.

Is iondúil go dtugann bunscoileanna stáit tús áite do pháistí atá ina gcónaí sa cheantar ach, bíonn fadhbanna ann má tá na ranganna lán cheana agus liosta feithimh acu. Déanann scoileanna illaicme agus Gaelscoileanna cinneadh ar a gcuid polasaithe iontrála féin.

Tugann roinnt meánscoileanna tús áite do mhic léinn a thagann as bunscoileanna faoi leith agus mar sin b'fhéidir gur ceart breathnú ar an todhchaí agus bunscoil dhá roghnú agat do do pháiste.

Rátaí

Tá páistí in Éirinn i dteideal oideachas bunscoile agus iar-bhunscoile saor in aisce a fháil. Tá formhór na mbunscoileanna maoinithe ag an Stáit agus mar sin níl aon táille bhliantúil le n-íoc agat ar son oideachas do pháiste.

Ach go praiticiúil, bíonn ar scoileanna go minic airgead a chur le chéile le acmhainní breise ar nós ríomhairí, trealamh spóirt a cheannach nó feabhasucháin a dhéanamh ar áiseanna. D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort suim a íoc leis an scoil nó páirt a ghlacadh in imeachtaí le hairgead a bhailiú, ach ní mór duit an obair seo a dhéanamh go deonach. Ní féidir le scoileanna atá maoinithe ag an Stáit iachall a chur ort páirt a ghlacadh in imeachtaí le hairgead a bhailiú.

Má roghnaíonn tú do pháiste a chur chuig scoil phríobháideach beidh ort táillí a íoc. Beidh an-difríocht idir na táillí seo ag brath ar an scoil. Déan teagmháil le do rogha scoil le heolas faoi na táillí agus costais eile a fháil.

Conas iarratas a dhéanamh

Déan teagmháil leis an scoil gur mian leat do pháiste a chur chuici. Iarr ar an scoil an polasaí iontrála atá acu a chur chugat agus fáigh amach an gá ainm do pháiste a chur ar liosta feithimh. Leigh tuilleadh eolais faointosú ar bhunscoil anseo.

Page edited: 30 July 2018