Carr a iompórtáil go hÉirinn

Réamhrá

Go ginearálta, bíonn gach feithicil a iompórtáiltear isteach go hÉirinn faoi réir Cáin Chláraithe Feithiclí (CCF) agus ní mór iad a chlárú. Má tá tú ag bogadh go hÉirinn nó má tá cónaí ort anseo cheana agus carr nó feithicil eile á hiompórtáil isteach sa tír agat, beidh ort ceithre rud a dhéanamh sular féidir leat an fheithicil a thiomáint in Éirinn:

  • Cáin Chláraithe Feithiclí (CCF) a íoc (ach amháin sa chás go bhfuil díolúine agat)
  • Plátaí clárúcháin feithicle nua a fháil
  • Mótarárachas a fháil
  • Mótarcháin a íoc

Ní mór do gach tiománaí ceadúnas bailí tiomána a bheith á iompar aige/aici i gcónaí nuair atá sé/sí ag tiomáint in Éirinn. Áirítear le ceadúnais tiomána ceadúnais tiomána, ceadúnais tiomána idirnáisiúnta agus cead foghlaimeora Éireannach.

Cáin Chláraithe Feithiclí

Cáin nach mór duit a íoc nuair a chláraíonn tú feithicil den chéad uair in Éirinn í Cáin Chláraithe Feithiclí (CCF). Má tá feithicil iompórtáilte agat, ní mór duit CCF a íoc agus an teastas Cláraithe feithicle don fheithicil a fháil a thaispeánann go bhfuil CCF íoctha agat. Gearrfar pionóis mhóra ort as aon mhoill a bheith ort d’fheithicil a chlárú nó Cáin Chláraithe Feithiclí a íoc – ina measc d’fhéadfaí an fheithicil a bhaint díot agus an dlí a chur ort.

Ní mór duit an carr a chlárú agus Cáin Chláraithe Feithiclí a íoc ag ionad Seirbhíse Tástála Carranna Náisiúnta – féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos. Déanfar scrúdú ar do charr chun a chinntiú go bhfuil an Cháin Chláraithe Feithiclí ceart á híoc agat. I gcás carranna agus veaineanna beaga, tá an méid CCF iníoctha bunaithe ar chéatadán an phraghais díola atá molta, ina n-áirítear gach cáin. Praghas Díola Margaidh Oscailte (PDMO) a thugtar ar an bpraghas seo. Is féidir leat meastachán den Cháin Chláraithe Feithiclí dlite a fháil ó Chóras Fiosrúcháin ar Líne um Chlárú Feithiclí.

Nuair a bhíonn fiosrú á dhéanamh agat faoi rátaí CCF, is gá duit faisnéis shonrach a sholáthar faoi d’fheithicil. Chuir na Coimisinéirí Ioncaim treoir i dtoll a chéile maidir le CCF atá mar liosta ceisteanna coitianta a chuirtear faoi CCF in Éirinn. Anuas air sin, chuir siad treoir le chéile maidir le CCF bunaithe ar CO2 do ghluaisteáin.

Má mheasann tú gur gearradh rótháille ort, is féidir leat achomharc a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim trí úsáid a bhaint as an nós imeachta achomhairc do Cháin Chláraithe Feithiclí. Tá an bhileog seo ar fáil ó oifig áitiúil ar bith de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim. Tá liosta seoltaí oifigeach achomhairc ag deireadh an bhileog.

Díolúintí

Tá faoisimh agus díolúintí difriúla ó CCF ar fáil. Fiú mura gá duit CCF a íoc, ní mór duit d’fheithicil a chlárú nuair a thagann tú go hÉirinn. Is féidir faisnéis agus foirmeacha maidir le faoisimh agus díolúintí ó CCF a fháil ar láithreán gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim.

Aistriú Áite Cónaithe: Má tá tú ag bogadh go hÉirinn, nuair déanann tú iarratas ar dhíolúine ó CCF, caithfidh tú riachtanais áirithe le haghaidh d’fheithicil agus do chónaí anseo agus thar lear a shásamh. Tá faisnéis maidir le conas iarratas a dhéanamh, an fhianaise atá de dhíth ort agus na foirmeacha iarratais ar fáil sa bhileog na gCoimisinéirí Ioncaim, Aistriú Áite Cónaithe.

Díolúintí sealadacha: I roinnt cásanna, is féidir le neamhchónaitheoir feithiclí a cláraíodh i dtír iasachta a thabhairt isteach go hÉirinn gan an gá CCF a íoc nó an fheithicil a chlárú. Is féidir leat teacht ar fhaisnéis faoi Dhíolúintí Sealadacha Feithiclí a Cláraíodh i dTír Iasachta ar láithreán gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim.

Má tá tú ag bogadh go hÉirinn agus má tá tú i measc iad siúd atá díolmhaithe ó CCF a íoc, ní féidir leat d’fheithicil a dhíol ar feadh breis agus 12 mhí tar éis go bhfuil an fheithicil cláraithe. Má tá ort CCF a íoc, is féidir leat d’fheithicil a dhíol anseo in Éirinn nuair is mian leat, a luaithe a bhíonn sí cláraithe.

Má tá ceist agat faoi dhíolúintí, achomhairc CCF nó aistriú áit chónaithe, tá sonraí teagmhála na gCoimisinéirí Ioncaim liostaithe anseo.

Scéim Aisíocaíochta Easpórtála

Má aistríonn tú carr amach as an Stát nó má easpórtáiltear é, d’fhéadfá aisíocaíocht CCF a íocadh roimhe sin a fháil. Tá faisnéis faoin Scéim Aisíocaíochta Easpórtála agus foirmeacha iarratais ar fáil ar revenue.ie.

CBL, árachas, mótarcháin agus an TNC

CBL

Caithfidh tú Cáin Bhreisluacha (CBL) a íoc má iompórtálann tú carr nua ó thír eile de chuid an AE, agus is ag am a chláraithe a íoctar é sin de ghnáth. Is ionann carr nua agus carr nár úsáideadh ar feadh tréimhse níos faide ná 6 mhí nó nár tiomáineadh níos faide ná 6,000 ciliméadar. Ní foláir an CBL a íoc fiú má d'íoc tú CBL sa tír eile.

Ní mór CBL agus dleacht custaim a íoc má tá tú ag iompórtáil carr nua nó carr athláimhe ó thír lasmuigh den AE. Íoctar dleacht custaim nuair a iontrálann an fheithicil an AE i dtosach báire, ag an bpointe iontrála. Ní mór duit cruthúnas íocaíochta a bheith agat ina leith seo nuair a bhíonn an carr á chlárú agat in Éirinn – féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos.

Plátaí clárúcháin feithicle

Nuair a chláraíonn tú agus a íocann tú an CBL, sannfar uimhir chláraithe do do charr – féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos. Ní mór duit an uimhir chláraithe a thaispeáint laistigh de 3 lá. Má theipeann ort an uimhir nua chláraithe a thaispeáint, is cion seo agus féadfaidh an Garda Síochána fíneáil a ghearradh ort. Is féidir leat plátaí cláraithe feithicle a fháil ón ionad STNC nó ag aon siopa earraí cairr.

Mótarárachas

Is ceanglas dlíthiúil é in Éirinn mótarcháin a bheith íoctha agat más mian leat feithicil a thiomáint in áit phoiblí. Beidh ort mótarárachas a bheith agat sular féidir leat mótarcháin a íoc. Is féidir leat teacht ar thuilleadh faisnéise inár gcáipéis ar mhótarárachas.

Mótarcháin

Muirear is ea mótarcháin a ghearrann Rialtas ar mhótarfheithiclí. Bíonn roinnt feithiclí díolmhaithe agus ach ní mór dóibh diosca reatha cánach a thaispeáint má úsáidtear iad in áit phoiblí. Eiseoidh an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt do Dheimhniú Clárúcháin Feithicle duit, nuair a íocann tú do mhótarcháin. Is féidir leat níos mó a léamh faoi seo inár gcáipéis ar mhótarcháin.

An Tástáil Náisiúnta Carranna

Má tá d’fheithicil 4 bliana d’aois nó níos mó, ní mór d’fheithiclí a chur faoin Tástáil Náisiúnta Carranna (TNC ) láithreach. Baineann an riail seo le feithiclí a ndearnadh an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt nó aon tástáil feithicle eile thar lear tástáil orthu roimhe seo. Beidh an deimhniú teastas tástála bailí go dtí an chéad dáta tástála dlite eile. Ina dhiaidh sin, má tá an fheithicil fós in Éirinn, ní mór í a thástáil arís. Is féidir leat teacht ar thuilleadh faisnéise inár gcáipéis ar an Tástáil Náisiúnta Carranna.

Carr a dhiúscairt

Más mian leat carr a dhiúscairt toisc é a bheith sean (idir 12-14 bliana d’aois de ghnáth), nó toisc go ndearnadh an-damáiste dó i dtimpiste, ní mór é a dhiúscairt ag saoráid ceadúnaithe chóireála. Is féidir leat níos mó a léamh faoi seo inár gcáipéis ar conas feithicil a bhfuil a ré caite a dhiúscairt.

Rataí

Tá Cáin Chlárúcháin Feithicle bunaithe ar 'an Praghas Díolacháin ar an Margadh Oscailte (PDMO). Braitheann an PMDO ar luachanna an mhargaidh ag an am, aois na feithicle, méid an innill agus riocht d’fheithicle ar an mbóthar.

Tar éis don chigireacht a bheith déanta ar an bhfeithicil, ríomhann na Coimisinéirí Ioncaim an ráta Cáin Chláraithe Feithiclí. Bailíonn an Córas Náisiúnta Tástála Carranna an Cáin Chláraithe Feithiclí thar ceann na gCoimisinéirí Ioncaim. Is féidir leat íoc le dréacht bainc (iníoctha le Applus Car Testing Service), cárta dochair nó cárta creidmheasa. Más cárta dochair atá in úsáid agat, ní féidir leat ach €2,500 a íoc in aon lá amháin. Má tá an CCF iníoctha níos mó ná seo, is féidir leat an fuílleach a íoc le hordú bainc.

Tá CCF do charranna (cineál A) bunaithe ar leibhéil astaithe CO2 ón gca.

Rátaí CCF do fheithiclí Cineál A

Leibhéil astaithe CO2 Rátaí CCF
Banda A1 0 - 80 graim sa chiliméadar 14% den PDMO, (faoi réir ag íoscháin de €280)
Banda A2 81-100 graim sa chiliméadar 15% den PDMO, (faoi réir ag íoscháin de €300)
Banda A3 101-110 graim sa chiliméadar 16% den PDMO, (faoi réir ag íoscháin de €320)
Banda A4 111-120 graim sa chiliméadar 17% den PDMO, (faoi réir ag íoscháin de €340)
Banda B1 121-140 graim sa chiliméadar 18% den PDMO, (faoi réir ag íoscháin de €360)
Banda B2 121-140 graim sa chiliméadar 19% den PDMO, (faoi réir ag íoscháin de €380)
Banda C 141-155 graim sa chiliméadar 23% den PDMO, (faoi réir ag íoscháin de €460)
Banda D 156-170 graim sa chiliméadar 27% den PDMO, (faoi réir ag íoscháin de €540)
Banda E 171-190 graim sa chiliméadar 30% den PDMO, (faoi réir ag íoscháin de €600)
Banda F 191-225 graim sa chiliméadar 34% den PDMO, (faoi réir ag íoscháin de €680)
Banda G os cionn 225 graim sa chiliméadar 36% den PDMO, (faoi réir ag íoscháin de €720)

Rátaí Cáin Chlárúcháin Feithicle do gach cineál eile

Cineál Feithicil Costas CCF
B Veaineanna dhíorthaithe ó carranna agus jípeanna

13.3% den PDMO (faoi réir ag íoscháin de €125)

C

Feithclí eile m.sh. tarrachora, veaineanna móra, carranna seanré (os cionn 30 bliain), mionbhus (íosmhéid 12 suíochán)

Bunráta €200
Carbháin mótar/mótarthithe 13.3% de PDMO
Gluaisrothair (nua) €2 in aghaidh cc suas go dtí 350cc agus €1 an cc ina dhiaidh sin
Gluaisrothair (dara láimhe) Mar an gcéanna le cinn nua. Déantar an méid iomlán a laghdú de chéatadán ansin ag brath ar aois. (Os cionn 30 bliana 100% laghdú)
Feithiclí leictreacha croschineálacha agus breosla solúbtha* Faoiseamh CCF suas le €1,500 maidir le roinnt feithiclí baisctháirgthe áirithe go dtí 31 Nollaig 2018
Feithiclí hibride leictreacha plugála** Faoiseamh CCF suas le €2,500 maidir le roinnt feithiclí baisctháirgthe áirithe go dtí 31 Nollaig 2018
Feithiclí leictreacha*** Faoiseamh CCF suas le €5,000 maidir le roinnt feithiclí baisctháirgthe áirithe go dtí 31 Nollaig 2021
Gluaisrothair leictreacha*** Díolúine ó CCF go dtí 31 Nollaig 2021

*Feithicil a fhaigheann cumhacht ó mhótar leictreach agus ó inneall dócháin inmhéanaigh í feithicil leictreach croschineálach. Is féidir í a thiomáint ar leictreachas amháin ar feadh cuid mhaith den ghnáth thréimhse tiomána. Is féidir le inneall feithiclí breosla solúbtha cumasc petril agus eatánól (íosmhéid 80%) a usáid.

**Ciallaíonn feithicil leictreach hibrideach plugála feithicil sraith-tháirgthe a fhaigheann a cumhacht mhótair ó mheascán de mhótar leictreach agus inneall dócháin inmheánaigh, áit a bhfaigheann an mótar leictreach a chumhacht ó cheallra is féidir a luchtú ón inneall dócháin inmheánaigh agus ó phríomlíonra leictreachais srutha ailtéarnaigh (AC) agus is féidir a thiomáint ar leictreachas amháin ar feadh cuid mhaith dá ghnáth-thimthriall tiomána.

***Tá feithiclí agus gluaisrothair leictreacha a thiomáint ar leictreachas amháin.

Conas iarratas a dhéanamh

Ní mór duit do charr a thabhairt chuig d’ionad áitiúil ainmnithe de chuid na Seirbhíse Tástála Náisiúnta Carranna chun clárú agus an Cháin Chláraithe Feithiclí a íoc. Ní mór duit coinne a chur in áirithe leis an STNC taobh istigh de 7 lá ón uair a thugtar an carr go hÉirinn agus an próiseas clárúcháin istigh de 30 lá ó do theacht a chomhlánú.

Ón 12 Meán Fómhair 2016 ar aghaidh, tá ar gach mótarfheithicil nua (i.e. feithiclí nár cláraíodh cheana) a chláraítear den chéad uair in Éirinn Deimhniú Comhréireachta leictreonach (ríomh-DC) a bheith acu. Sula gcláraítear d’fheithicil, mura bhfuil ach leagan páipéir agat de do ríomh-DC, caithfidh tú na sonraí a ionchur de láimh ar chóras na gCoimisinéirí Ioncaim.

Féadfaidh tú teacht ar threoirlínte (pdf) ar revenue.ie.

Caithfidh tú Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí, cruthúnas aitheantais (mar shampla, do phas nó do cheadúnas tiomána) agus cáipéisí eile a shonraítear a bheith agat chun an CCF a íoc agus a chlárú. Tá fáil ar liosta den cháipéisíocht riachtanach ar revenue.ie. Ní mór duit a bheith in ann an uimhir fonnaidh a aimsiú do chigire na feithicle nuair a thugann tú an fheithicil i láthair don chigireacht.

Ag an gcigireacht seo, déanfar scrúdú ar an bhfeithicil lena chinntiú gurb ionann a saintréithe agus iad siúd atá curtha i dtaifead sa cháipéisíocht chláraithe. Úsáidfidh na Coimisinéirí Ioncaim na sonraí chun measúnú a dhéanamh ar an méid CCF atá iníoctha, bunaithe ar luach an chairr. Íocann tusa an CCF a ghearrtar ar an STNC. Ní mór an próiseas cláraithe a chríochnú laistigh de 30 lá tar éis go dtagann an fheithicil go hÉirinn.

Chomh luath agus atá an fheithicil cláraithe agus an CCF íoctha, gheobhaidh tú (nó do dhéileálaí carranna:

  • Admháil don CCF íoctha a léiríonn an uimhir chláraithe atá sannta do do charr. Ní mór duit an uimhir chlárúcháin a thaispeáint laistigh de 3 lá. Is féidir leat plátaí cláraithe feithicle a fháil ón ionad STNC nó ag aon siopa earraí cairr.
  • Foirm RF RF100 atá le húsáid nuair atá iarratas á dhéanamh ar mhótarcháin a íoc. Chun mótarcháin a íoc, beidh ort árachas a íoc ar an gcarr agus do chuid sonraí árachais a bheith agat. Is féidir leat mótarcháin a íoc ar líne ag motortax.ie nó ag Oifig Mhótarchánach d’údaráis áitiúil. Tar éis go n-íocann tú an mhótarcháin, eiseoidh an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt do Dheimhniú Clárúcháin Feithicle duit.

Má tá an carr 4 bliana d’aois nó níos mó, ní mór Tástáil Náisiúnta Carranna a dhéanamh air láithreach – féach ‘An Tástáil Náisiúnta Carranna’ thuas.

Tá faisnéis mhionsonraithe ar fáil faoin bpróiseas clárúcháin ar láithreán gréasáin an STNC.

Teagmháil

Má tá ceist agat faoi dhíolúintí, achomhairc CCF nó aistriú áit chónaithe, tá sonraí teagmhála na gCoimisinéirí Ioncaim liostaithe anseo.

Page edited: 14 February 2017