Peataí a thabhairt go hÉirinn

Réamhrá

Bhí rialacha daingne riamh ag baint le peataí a thabhairt isteach in Éirinn, lena chinntiú nach dtaharfaí galair ar nós confaidh isteach sa tír. Tugann an córas an AE maidir le Pasanna do Pheataí cead do chait, do mhadraí agus d’fhiréid taisteal idir ballstáit an AE. Beidh gá le tástail fola a dhéanamh ar pheataí ó thíortha ardbhaoil neamh-AE – féach ‘Tíortha neamh-incháilithe ardbhaoil’ thíos.

Cait, madraí agus firéid

Má tá tú ag teacht go hÉirinn ar laethanta saoire nó má bhogann tú go hÉirinn nó má dhéanann tú aistriú eile neamhthráchtála nach ndéantar díol nó athrú úinéireachta, féadfaidh tú do chat, do mhadra nó d’fhiréad a thabhairt leat. Ón 28 Nollaig 2014, faoi na Rialacháin um Pas Peata (Uimh. 2), rinneadh athruithe ar na rialacha a rialaíonn aistriú neamhthráchtála cat, madraí agus firéad.

Peataí as ballstáit an AE

Más mian leat madra, cat nó firéad a thabhairt isteach in Éirinn as aon bhallstát/limistéar de chuid an AE, lena n-áirítear an RA, ní mór duit Pas Peata an AE a bheith agat don pheata, (tá an doiciméad seo mar a chéile ar fud an AE).

Deimhníonn an Pas:

 • Go bhfuil an peata ag taisteal ó thír incháilithe
 • Go bhfuil micrishlis aitheantais ionchlannaithe sa pheata
 • Go ndearnadh an peata a vacsaíniú in aghaidh confaidh laistigh de 21 lá sular thaistil an peata
 • Ní mór cóir leighis a chur ar mhadraí i leith péist ribíníneach idir 24 agus 120 uair an chloig roimh thráth an taistil agus ní mór am agus dáta na córa a iontráil ar an bpas. Níl cóir leighis i leith sceartán éigeantach ach moltar é a dhéanamh ag an tráth céanna a chuirtear an chóir ar an madra in aghaidh péist ribíneach.

Má tá breis agus 5 ainmhí ann, teastaíonn deimhniú sláinte tréidliachta, chomh maith, ina léirítear go ndearnadh scrúdú cliniciúil ar ainmhí laistigh de 48 uair an chloig tar éis imeachta, murar féidir an t-úinéir cruthúnas a thaispeáint go bhfuil na hainmhithe á dtabhairt isteach go hÉirinn chun dul in iomaíocht in imeacht spóirt nó i gcomórtas eile.

Peataí ó áiteanna lasmuigh den AE

Más mian leat madra nó cat a thabhairt isteach in Éirinn as tír lasmuigh den AE, is ann do 2 chatagóir de na tíortha seo: tíortha incháilithe ísealbhaoil agus tíortha neamh-incháilithe ardbhaoil. Is féidir leat seiceáil má tá do thír bhunúis ar an liosta tíortha incháilithe ísealbhaoil. Mura bhfuil an tír ar an liosta seo, tá do thír bhunúis ar an liosta neamh-incháilithe ardbhaoil.

Peataí ó thíortha incháilithe neamh-AE

Ní mór an méid a leanas san ord a leanas a dhéanamh le do chat, madra nó firéad ó thír incháilithe ísealbhaoil neamh-AE:

 • Micrishlis a ionchlannadh sa pheata (ní mor é seo a dhéanamh roimh aon rud eile)
 • An peata a vacsaíniú in aghaidh confaidh ina dhiaidh sin
 • Deimhniú sláinte tréidliachta a bheith acu, i bhfoirm Iarscríbhinn IV le Cinneadh 577/2013 an Choimisiúin a chur chun feidhme lena dheimhniú go bhfuil an t-ainmhí imdhíonta faoi láthair i leith confaidh agus ní mór cóireáil a chur ar mhadraí i leith péist ribíneach idir 24 agus 120 uair an chloig sula dtagann siad go hÉirinn. Níl cóir leighis i leith sceartán éigeantach ach moltar é a dhéanamh ag an tráth céanna a chuirtear an chóir ar an madra in aghaidh péist ribíneach.
Tíortha neamh-incháilithe ardbhaoil

Más ag teacht ó thíor neamh-incháilithe ardbhaoil atá tú, ní mór an méid a leanas a dhéanamh le do pheata:

 • Micrishlis a ionchlannadh sa pheata (ní mor é seo a dhéanamh roimh aon rud eile)
 • An peata a vacsaíniú in aghaidh confaidh ina dhiaidh sin
 • Tástáil fola a dhéanamh ar an bpeata i ndiaidh an vacsaínithe in aghaidh confaidh ar a laghad 3 mhí sula mbaineann an peata tír an chinn scríbe amach
 • Deimhniú sláinte tréidliachta a bheith ag do pheata, i bhfoirm Iarscríbhinn IV le Cinneadh 577/2013 an Choimisiúin a chur chun feidhme lena dheimhniú go ndearnadh an t-ainmhí a imdhíonadh i leith confaidh agus ní mór gur cuireadh cóir ar mhadraí i leith péist ribíneach tráth nach mó ná 120 uair an chloig agus nach lú ná 24 uair an chloig sular tháinig siad go hÉirinn. Níl cóir leighis i leith sceartán éigeantach ach moltar é a dhéanamh ag an tráth céanna a chuirtear an chóir ar an madra in aghaidh péist ribíneach.

Tá níos mó faisnéise faoi chait, madraí nó firéid a thabhairt isteach go hÉirinn ar láithreán gréasáin na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara.

Peataí éan, coiníní agus creimirí

Más rud é go bhfuil tú ag bogadh chun cónaí in Éirinn nó ag teacht anseo ar saoire, is féidir go mbeidh tú ábalta do pheata éin, coinín nó creimire a thabhairt leat, ar choinníoll go gcomhlíonann tú riachtanais áirithe - féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos. Is ann do thuilleadh faisnéise faoi na riachtanais iontrála maidir le héin, coiníní agus creimirí ón AE nó ó áiteanna lasmuigh den AE ar láithreán Gréasáin na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara.

Taisteal go hÉirinn

Tá dualgas ar oibreoir na haerlíne nó na cuideachta farantóireachta, faoi na Rialacháin um Pas Peata (Uimh. 2), 2014 chun teacht isteach na n-ainmhithe a chur in iúl don Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara trí ríomhphost a sheoladh chucu ar a laghad 24 uair an chloig roimh ré, chuig petmove@agriculture.gov.ie.

Taisteal ón AE

Is féidir le haerlínte atá cláraithe leis an Roinn an cinneadh a dhéanamh chun peataí a iompar a chomhlíonann na rialacháin thuas. Is féidir le peataí comhlíontacha taisteal ar aon bhád farantóireachta. Ní mór don pheata taisteal lena (h)úinéir nó le duine atá ag gníomhú thar ceann an úinéara (ní féidir le peataí taisteal go hÉirinn leo féin faoi Chóras Phas Peata an AE).

Taisteal ó áiteanna lasmuigh den AE

Ní mór go ndéanfaidh aerlíne fhaofa nó iompróir lastais an t-ainmhí a iompar go hÉirinn san aer. Ní mór duit fianaise a sholáthar don aerlíne roimh ré go bhfuil do pheata ag taisteal leat ar mhaithe le cuspóirí neamhthráchtála.

Trí aerlíne is ea iontráil go hÉirinn isteach in aerfort Bhaile Átha Cliath, áit a seiceáiltear an peata lena dheimhniú an gcomhlíonann an peata na riachtanais iontrála.

Peataí neamhchomhlíontacha

Mura gcomhlíonann an peata na bunriachtanais, cuirfear an peata ar ais chuig an tír bhunúis ar chostas an úinéara.

Conas iarratas a dhéanamh

Cait, madra nó firéid

Má tá peata cait, madra nó firéid á iompórtáil agat isteach in Éirinn ó bhallstát den AE nó ó thíortha áirithe eile den AE, ba cheart duit a shocrú le do thréidlia micrishlis a ionchlannadh sa pheata agus é/í a vacsaíniú (san ord sin), agus Pas Peata an AE a fháil ón údarás inniúil sa bhallstát bunúis den AE.

Má tá peata cait, madra nó firéid á iompórtáil agat isteach in Éirinn ó thír incháilithe ísealbhaoil, ba cheart duit a shocrú le do thréidlia micrishlis a ionchlannadh sa pheata agus ansin an peata a vacsaíniú (san ord sin).

Má tá peata cait, madra nó firéid á iompórtáil agat isteach in Éirinn ó thíor neamh-incháilithe ardbhaoil, ba cheart duit a shocrú le do thréidlia micrishlis a ionchlannadh sa pheata, an peata a vacsaíniú agus ansin tástáil fola a dhéanamh ar an bpeata (san ord sin).

Déan teagmháil le tréidlia nó leis an údarás inniúil chun teacht ar fhaisnéis ar an deimhniú sláinte tréidliachta i bhfoirm Iarscríbhinn IV le Cinneadh an Choimisiúin a chur chun feidhme.

Peataí éan, coiníní agus creimirí

Más rud é go bhfuil tú ag tabhairt peata éin, coinín nó creimire go hÉirinn ó stát eile den AE nó ó stát Eorpach ábhartha, ní mór duit teacht in éineacht leis an bpeata go hÉirinn. Ní mór duit, 24 uair ar a laghad sula dtagann tú go hÉirinn, foirm chomhlánaithe den Réamhfhógra um Iompórtáil isteach in Éirinnle haghaidh peataí éan nó le haghaidh peata coinín nó creimire a sheoladh chuig an Rannóg Sláinte agus Leas Ainmhithe, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, ag an seoladh thíos. Ní mór d’úinéirí peataí éan taisteal le foirm chomhlánaithe Dearbhú Úinéara do Pheataí Éan.

Más mian leat peata éin, coinín nó creimire a thabhairt leat ó thír lasmuigh den AE, ní mór duit iarratas a dhéanamh ar chead iompórtála trí úsáid a bhaint as an bhfoirm le haghaidh peata éin nó as an bhfoirm le haghaidh peata coinín nó creimire. Ba cheart duit an t-iarratas a sheoladh chuig an Rannóg Sláinte agus Leas Ainmhithe, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, ag an seoladh thíos, tráth dóthanach roimh ré chun am a thabhairt leis na riachtanais réamheaspórtála, lena n-áirítear deimhniú sláinte tréidliachta, a chur i gcrích.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Roinn Talamhaíochta, Bia agus Mara

Rannóg Shláinte Ainmhithe
An Teach Talmhaíochta
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:(01) 607 2827
Láithreán Gréasáin: http://www.agriculture.gov.ie/pets
R-phost: livetrade@agriculture.gov.ie

Page edited: 28 July 2015