Obair dheonach forbartha thar lear agus árachas sóisialta

Réamhrá

Má tá tú i do chónaí in Éirinn agus tá am caite agat ag obair i dtír atá ag forbairt, d'fhéadfadh sé go mbeadh tú in ann ranníocaíochtaí creidiúnaithe árachais shóisialaigh a fháil maidir leis an tréimhse a chaith tú ag obair thar lear chomh maith le haon tréimhse ullmhúcháin roimh ré. Faoin Scéim na nOibrithe Forbartha Deonacha (OFD) tugtar creidmheasanna OFD ar na ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh chreidiúnaithe seo agus tá siad i bhfeidhm in Éirinn ón 6 Aibreán 1983.

Tugann ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh deis duit leas a bhaint as réimhse sochar atá dhá riaradh ag an Roinn Coimirce Sóisialaí. Is creidmheasanna iomlán inríofa iad creidmheasanna OFD go hiondúil, is é sin le rá go mbreathnaítear orthu mar ranníocaíochtaí íoctha. Mar sin, nuair a thagann tú ar ais chuig an tír seo is féidir le creidmheasanna OFD a bheith ina gcúnamh duit sochair agus pinsin faoi leith leasa shóisialaigh a fháil.

Tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios agat go bhfuil roinnt de na coinníollacha cáilíochta don Sochar Máithreachais, Sochar Sláinte agus Sábháilteachta, Sochar Cuardaitheora Poist, Sochar Breoiteachta agus Sochar Cóir Leighis maolaithe d'oibrithe forbartha deonacha (OFD) a thagann abhaile.

Cé atá ina oibrí forbartha deonach ?

Cuireann an Roinn Coimirce Sóisialaí síos ar oibrithe forbartha deonacha mar dhaoine atá ag obair go sealadach taobh amuigh d'Éirinn ar Théarmaí Deonacha i dtír atá ag forbairt agus sa chás go bhfuil a gcuid fostaíochta eagraithe ag nó tríd:

  • Gníomhaireacht neamh-rialtais in Éirinn
  • Gníomhaireacht rialtais nó neamh-rialtais in aon Bhallstát den Aontas Eorpach
  • Go díreach le Rialtas na tíre atá ag forbairt

Ciallaíonn Téarmaí Deonacha go bhfuil an íocaíocht (tuarastal/pá) a fhaigheann tú don obair a dhéanann tú ag dul le rátaí áitiúla pá sa tír atá ag forbairt).

Ní bhreathnaítear ar bhaill na nord rialta a bhfuil dualgais tréadacha orthu mar oibrithe forbartha deonacha ar mhaithe leis an scéim seo

Rialacha

Ar mhaithe le bheith i dteideal na gCreidiúintí OFD ní mór duit a bheith i d'oibrí forbartha deonach mar atá leagtha síos thuas. Ní mór duit freisin na coinníollacha seo a leanas a shásamh:

  • Ní mór duit a bheith ós cionn 16 bliana déag d'aois
  • Ní mór go raibh cónaí in Éirinn ort díreach roimh duit an fhostaíocht a thógáil
  • Ní mór duit a bheith fostaithe faoi choinníollacha íocaíochta (pá don obair a dhéanann tú) atá cosúil leis na coinníollacha áitiúla a bhaineann leis an tír atá ag forbairt
  • Ní mór go mbeadh ar a laghad 104 seachtainí ranníocaíochta árachais shóisialaigh (ÁSPC) ag Aicme A íochta agat ó thosaigh tú ag obair.

Má tá níos lú ná 104 ranníocaíocht ag Aicme A agat, is féidir le Comhlámh ansin ranníocaíochtaí ag Aicme A a íoc ar do shon le go mbeidh an 104 ranníocaíocht atá riachtanach agat. Sa chás go bhfuil 2 bhliain chánach as a chéile nár íocadh aon ranníocaíochtaí iontu nó nár déanadh aon ranníocaíochtaí a chreidiúint díreach roimh duit dul thar lear mar oibrí forbartha deonach, íocadh Comhlámh ranníocaíochtaí Aicme A ar son an chéad 26 seachtain de do chuid oibre.

Teorainn ar scéim OFD

Ní féidir Creidiúintí OFD a bhronnadh ach ar feadh tréimhse 5 bliana ar a mhéid. Cuirtear tréimhsí éagsúla oibre mar oibrí forbartha deonach (OFD) le chéile ar mhaithe leis an gcúig bliana sin a ríomh. Mar shampla, má bhí tú i d'OFD ar feadh 3 bliana cheana, agus más mian leat dul thar lear arís mar OFD ar feadh 3 bliana eile, ní beidh tú in ann Creidiúintí OFD a fháil ach ar feadh 2 bhliain den dara tréimhse.

Sa chás go maireann an tréimhse oibre thar lear ar feadh níos mó ná 5 bliana, bronnfar ort, más féidir, creidiúintí OFD don tréimhse is fearr a dhéanfaidh leas duit.

Sosanna gairme agus ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh

Ba cheart d'OFD a thógann sosanna gairme óna bhfostaíocht ar mhaithe le dul thar lear ag obair dul i dteagmháil leis an oifig áitiúil leasa shóisialaigh nó ionad Intreo muna mbíonn siad athfhostaithe díreach tar éis don tréimhse oibre thar lear críochnú.

Mar riail ghinearálta is féidir le hoibrithe deonacha forbartha Sochar Cuardaitheora Poist a éileamh má tá deireadh tagtha le tréimhse na sosa gairme agus muna bhfuil aon obair ar fáil dóibh ón bhfostóir a bhíodh acu. Ach, muna bhfuil tréimhse na sosa gairme caite ní bheidh tú i dteideal éilimh a dhéanamh.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir iarratas a dhéanamh ar ranníocaíochtaí creidiúnaithe má líonann tú foirm VOL DEV 1 (pdf). Ba cheart foirmeacha comhlánaithe a chur ar ais chuig d'eagraíocht seolta a chuirfidh ar aghaidh ansin é chuig Comhlámh. Déan cinnte d'uimhir cheart a thabhairt Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (PSP) nuair atá foirm VOL DEV 1 dhá chomhlánú agat.

Déanann Comhlámh ansin dintiúirí na heagraíochta seolta a dhaingniú agus deimhníonn sé go bhfuil tú ag obair thar lear ar Théarmaí Deonacha.

Tar éis an deimhnithe, déanann Comhlámh teagmháil leis an Rannóg Bhailiúcháin Speisialta den Roinn Coimirce Sóisialaí agus déanann an oifig seo nóta den tréimhse ama atá le caitheamh thar lear agat.

Is féidir leat tuilleamh a léamh maidir leis an scéim um Oibrí Forbartha Deonach anseo.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Rannóg Bailithe Speisialta

Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
Oifig Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar Chorcaí
Port Láirge
Éire

Teil: (01) 471 5898 (If calling from outside the Republic of Ireland please call + 353 1 471 5898)
Lóghlao: 1890 690 690 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)

Comhlámh

12 Sráid na Parliaminte
Baile Átha Cliath 2
Ireland

Teil:+353 (0)1 478 3490
Láithreán Gréasáin: http://www.comhlamh.org/
R-phost: info@comhlamh.org

Page edited: 29 December 2014