Teastas Póilíní

Réamhrá

Is éard atá i dTeastas Póilíní ná ráiteas a eisíonn na Gardaí fút. Bíonn an teastas bailí ar feadh bliana de ghnáth agus tugann sé d’ainm, do sheoladh agus do dháta breithe. Lena chois sin insíonn sé cibé an bhfuil taifead coiriúil acu fút nó nach bhfuil. Ní áirítear rabhadh do dhaoine fásta.

Ciontuithe spíonta: Más éilítear ort faisnéis faoi do chiontuithe coiriúla a nochtadh, ní féidir leis an reachtaíocht ciontuithe spíonta Éireannach bheith úsáidte chun nochtadh a chosc.

Rialacha

Níl ach imthosca áirithe ann ina bhféadfaidh tú Teastas Póilíní a fháil. Eisítear iad nuair a éilíonn Údaráis Chonsalachta iad. Go minic bíonn Teastais Phóilíní riachtanach sula gcuireann tú isteach ar víosa chun cuairt a thabhairt ar thíortha eile nó chun taisteal chucu. Ní eisítear iad i gcomhair cúrsaí fostaíochta nó i gcomhair aon chúrsaí eile. Féadfar iad a eisiúint, áfach, maidir le gnó a bhunú nó a chlárú i mBallstát eile den AE.

Ní dhéantar iarratais ar Theastais Phóilíní a phróiseáil i stáisiún na nGardaí gar duit ach seoltar ar aghaidh iad chuig Ceannfort na dúiche ina bhfuil tú i do chónaí nó ina mbíodh tú i do chónaí. Eiseofar do Theastas Póilíní go díreach ón oifig dúiche agus d’fhéadfadh sé suas le trí seachtaine a thógáil lena dhéanamh.

Rataí

Níl aon táille ar Theastas Póilíní.

Conas iarratas a dhéanamh

Ba cheart duit d’iarratas a dhéanamh i scríbhinn chuig an gCeannfort atá i gceannas na dúiche ina gcónaíonn tú. Más rud é nach bhfuil tú ag cur fút a thuilleadh in Éirinn scríobh chuig Ceannfort na dúiche sin ina mbíodh tú i do chónaí. Má fhágann tú d’iarratas i stáisiún áitiúil na nGardaí lena chur ar aghaidh chuig Ceannfort na dúiche ba chóir duit nóta a dhéanamh d’ainm nó uimhir ghualainne an gharda.

Ba cheart na nithe seo a leanas a bheith i gceist san iarratas a dhéanann tú i scríbhinn:

  • D’ainm iomlán faoi mar atá sé ar do theastas breithe agus d’ainm roimh phósadh más bainteach
  • Do dháta breithe agus d’áit bhreithe nó cóip de do theastas breithe
  • Do sheoladh reatha
  • Gach seoladh i ngach áit a raibh tú i do chónaí in Éirinn agus cathain a bhí tú i do chónaí sna háiteanna sin
  • An fáth a bhfuil an Teastas ag teastáil uait agus an áit a bhfuil sé ag teastáil uait faoina comhair

Ba cheart duit freisin na rudaí seo a chur isteach le d’iarratas:

  • Cóip de do phas nó de do cheadúnas tiomána nó rud éigin dá sórt ar mhaithe le cúrsaí aitheantais
  • Clúdach litreach le do sheoladh agus stampa air

Tógfaidh sé thart ar trí seachtaine d’iarratas a phróiseáil.

Éireannaigh atá ag cur fúthu thar lear

Más Éireannach tú atá ag cur fút thar lear ní féidir Teastas Póilíní a fháil de ghnáth mura bhfuil sé ag teastáil uait:

  • Chun víosa a fháil
  • Chun iarratas a dhéanamh le cur fút i dtír eile

Sna cásanna sin ba cheart duit scríobh chuig Ceannfort dúiche na nGardaí ina raibh tú i do chónaí chun Teastas Póilíní a fháil.

Más rud é, áfach, go bhfuil cónaí ort thar lear agus go bhfuil Teastas Póilíní uait ó na Gardaí in Éirinn maidir le rud éigin a bhaineann le post, d’fheadfá dul i dteagmháil leis na póilíní áitiúla sa tír ina bhfuil tú i do chónaí anois. Mínigh dóibh cad atá uait agus b’fhéidir go rachaidh siad i dteagmháil le stáisiún na nGardaí sa cheantar anseo in Éirinn a raibh tú i do chónaí ann chun an fhaisnéis sin a fháil.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

sonraí teagmhála gach stáisiún agus oifig de chuid an Gharda Síochána in Éirinn le fáil ar láithreán gréasáin an Gharda Síochána agus ag tosach gach eolaire teileafóin poiblí.
Page edited: 14 November 2016