Comhlimistéar Taistil idir Éire agus an Ríocht

Réamhrá

Tá limistéar taistil ann idir Éire agus an Ríocht Aontaithe (Oileáin Mhuir nIocht agus Oileán Mhanann san áireamh). Tá an Comhlimistéar Taistil i bhfeidhm ó na 1920idí ach ní dhéantar foráil shonrach dó sa reachtaíocht. Cuimsítear an chéad aitheantas dlíthiúil den Chomhlimistéar Taistil idir Éirinn agus an Ríocht Aontaithe i gConradh Amstardam. Chomhaontaigh Rialtas na hÉireann agus rialtas an RA ar shocruithe cómhalartacha víosa; bearta chun slándáil theorainn sheachtrach an Chomhlimistéir Thaistil a mhéadú; agus chun sonraí faoi inimirce a roinnt idir údaráis inimirce an dá thíre.

Rialacha

Ciallaíonn An Comhlimistéar Taistil nach bhfuil rialú pas i bhfeidhm do shaoránaigh Éireannacha agus na Ríochta Aontaithe atá ag taisteal idir an dá thír. Ní ga duit pas a bheith agat chun an tír eile a iontráil. Teastaíonn foirm éigin d’aitheantas, áfach, ó gach aeriompróir agus iompróir ar muir agus ní ghlacann roinnt díobh ach le pas mar an t-aon aitheantas bailí. Anuas air sin, d’fhéadfadh údaráis inimirce a cheangal ort aitheantas bailí oifigiúil grianghraif a bheith agat a thaispeánann do náisiúntacht. Mar gheall go bhfuiltear ag iarraidh ort a chruthú gur saoránach Éireannach nó RA thú atá i dteideal fáil a bheith agat ar shocruithe an Chomhlimistéir Thaistil, moltar duit taisteal agus do phas agat.

Bíonn roinnt comhoibrithe i gceist leis an limistéar taistil choitinn freisin maidir le ceisteanna inimirce. D'fhéadfadh sé tarlú go ndiúltófar d'náisiúnta an triú tír teacht isteach go hÉirinn má tá sé ar intinn aige/aice taisteal ar aghaidh go dtí an Ríocht Aontaithe, agus nach mbeadh sé/sí ceadaithe faoi Ordú na nEachtrannach (Leasú) 1975. Tá sé de chumhacht ag Oifigigh Inimirce na hÉireann seiceálacha a chur ar dhaoine a thagann isteach sa Stát ón Ríocht Aontaithe agus cead isteach a dhiúltu dóibh ar na forais chéanna agus a fheidhmíonn do dhaoine ag teacht ó lasmuigh den Comhlimistéar Taistil. Cuirtear na seiceálacha sin i gcrích go roghnaíoch.

I Nollaig 2011, chomhaontaigh rialtais na hÉireann agus an RA ar bhearta chun teorainn an Chomhlimistéir Thaistil a chur faoi shlándáil. Áirítear leis seo sonraí beathaisnéiseacha agus bithmhéadracha víosa a mhalartú agus comhoibriú a dhéanamh ar fhaisnéis a bhunú faoi iarrthóirí tearmainn ar theip orthu. Tá Comhfhóram Chomhlimistéar Taistil na hÉireann-an RA ann a chuireann na bearta seo i bhfeidhm.

Daoine a mbíonn víosa nó ceadúnas cónaithe de chuid an Ríocht Aontaithe acu.

Más saoránach tú de chuid tír a dteastaíonn víosa óna náisiúnaigh chun teacht isteach sa Stát agus go bhfuil víosa nó ceadúnas cónaithe de chuid an RíochtaAontaithe, ar bhailí é, i do sheilbh agat, b'fhéidir go mbeidh gá duit víosa bhailí a bheith agat sula dtagann tú isteach sa Stát. Ceadaíonn an Clár Tarscaoilte Víosa Gearrchuairte do náisiúnaigh líon tíortha in Oirthear na hEorpa, an Meánoirthear agus san Áise a bhfuil víosa gearrthéarma RA acu chun teacht go hÉirinn gan víosa Éireannach ar leith a bheith ag teastáil uathu. Síntear an clár seo go dtí 31 Deireadh Fómhair 2021.

Socruithe cómhalartacha víosa: Baineann an Scéim Víosa na Breataine-na hÉireann le cuairteoirí ón tSín ón 20 Deireadh Fómhair 2014 ar aghaidh agus le cuairteoirí ón India ón 9 Feabhra 2015 ar aghaidh. Ligeann an scéim seo chuairteoirí ó na tíortha seo taisteal gan srian laistigh den Chomhlimistéar Taistil (sa chás seo, Éire agus an RA, seachas Oileáin Mhuir nIocht agus Manainn), agus víosa Éireannach nó RA á úsáid.

Déantar foráil don dá scéim san Acht Inimirce (Víosaí) Ordú 2014 (IR 473/2014) arna leasu ag IR 502/2016 (pdf).

Is féidir tuilleadh eolais a fháil i dtaobh iarratas ar víosa inár ndoiciméad, Riachtanais víosa le teacht isteach in Éirinn nó ó ambasáidí agus ó chonsalachtaí na hÉireann thar lear.

Page edited: 18 October 2016