Comhlimistéar Taistil idir Éire agus an Ríocht

Réamhrá

Tá limistéar taistil ann idir Éire agus an Ríocht Aontaithe (Oileáin Mhuir nIocht agus Oileán Mhanann san áireamh). Tá an Comhlimistéar Taistil i bhfeidhm ó na 1920idí ach ní dhéantar foráil shonrach dó sa reachtaíocht. Cuimsítear an chéad aitheantas dlíthiúil den Chomhlimistéar Taistil idir Éirinn agus an Ríocht Aontaithe i gConradh Amstardam. Chomhaontaigh Rialtas na hÉireann agus rialtas an RA ar shocruithe cómhalartacha víosa; bearta chun slándáil theorainn sheachtrach an Chomhlimistéir Thaistil a mhéadú; agus chun sonraí faoi inimirce a roinnt idir údaráis inimirce an dá thíre.

Brexit

Ní imreoidh aistarraingt na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach (an AE) tionchar ar chearta saoránach Éireannach agus shaoránaigh na Ríochta Aontaithe laistigh den Chomhlimistéar Taistil. Cosnófar an ceart chun maireachtála, oibre agus teacht ar sheirbhísí poiblí sa Chomhlimistéar Taistil, gan aird ar thoradh idirbheartaíocht Brexit.

Is féidir leat níos mó a léamh faoi imeacht na Ríochta Aontaithe ón AE inár Treoir maidir le Brexit.


Rialacha

Ciallaíonn An Comhlimistéar Taistil nach bhfuil rialú pas i bhfeidhm do shaoránaigh Éireannacha agus na Ríochta Aontaithe atá ag taisteal idir an dá thír. Ní ga duit pas a bheith agat chun an tír eile a iontráil. Teastaíonn foirm éigin d’aitheantas, áfach, ó gach aeriompróir agus iompróir ar muir agus ní ghlacann roinnt díobh ach le pas mar an t-aon aitheantas bailí. Anuas air sin, d’fhéadfadh údaráis inimirce a cheangal ort aitheantas bailí oifigiúil grianghraif a bheith agat a thaispeánann do náisiúntacht. Mar gheall go bhfuiltear ag iarraidh ort a chruthú gur saoránach Éireannach nó RA thú atá i dteideal fáil a bheith agat ar shocruithe an Chomhlimistéir Thaistil, moltar duit taisteal agus do phas agat.

Bíonn roinnt comhoibrithe i gceist leis an limistéar taistil choitinn freisin maidir le ceisteanna inimirce. D'fhéadfadh sé tarlú go ndiúltófar d'náisiúnta an triú tír teacht isteach go hÉirinn má tá sé ar intinn aige/aice taisteal ar aghaidh go dtí an Ríocht Aontaithe, agus nach mbeadh sé/sí ceadaithe faoi Ordú na nEachtrannach (Leasú) 1975. Tá sé de chumhacht ag Oifigigh Inimirce na hÉireann seiceálacha a chur ar dhaoine a thagann isteach sa Stát ón Ríocht Aontaithe agus cead isteach a dhiúltu dóibh ar na forais chéanna agus a fheidhmíonn do dhaoine ag teacht ó lasmuigh den Comhlimistéar Taistil. Cuirtear na seiceálacha sin i gcrích go roghnaíoch.

I Nollaig 2011, chomhaontaigh rialtais na hÉireann agus an RA ar bhearta chun teorainn an Chomhlimistéir Thaistil a chur faoi shlándáil. Áirítear leis seo sonraí beathaisnéiseacha agus bithmhéadracha víosa a mhalartú agus comhoibriú a dhéanamh ar fhaisnéis a bhunú faoi iarrthóirí tearmainn ar theip orthu. Tá Comhfhóram Chomhlimistéar Taistil na hÉireann-an RA ann a chuireann na bearta seo i bhfeidhm.

Daoine a mbíonn víosa nó ceadúnas cónaithe de chuid an Ríocht Aontaithe acu.

Más saoránach tú de chuid tír a dteastaíonn víosa óna náisiúnaigh chun teacht isteach sa Stát agus go bhfuil víosa nó ceadúnas cónaithe de chuid an RíochtaAontaithe, ar bhailí é, i do sheilbh agat, b'fhéidir go mbeidh gá duit víosa bhailí a bheith agat sula dtagann tú isteach sa Stát. Ceadaíonn an Clár Tarscaoilte Víosa Gearrchuairte do náisiúnaigh líon tíortha in Oirthear na hEorpa, an Meánoirthear agus san Áise a bhfuil víosa gearrthéarma RA acu chun teacht go hÉirinn gan víosa Éireannach ar leith a bheith ag teastáil uathu. Síntear an clár seo go dtí 31 Deireadh Fómhair 2021.

Socruithe cómhalartacha víosa: Baineann an Scéim Víosa na Breataine-na hÉireann le cuairteoirí ón tSín ón 20 Deireadh Fómhair 2014 ar aghaidh agus le cuairteoirí ón India ón 9 Feabhra 2015 ar aghaidh. Ligeann an scéim seo chuairteoirí ó na tíortha seo taisteal gan srian laistigh den Chomhlimistéar Taistil (sa chás seo, Éire agus an RA, seachas Oileáin Mhuir nIocht agus Manainn), agus víosa Éireannach nó RA á úsáid.

Déantar foráil don dá scéim san Acht Inimirce (Víosaí) Ordú 2014 (IR 473/2014) arna leasu ag IR 502/2016 (pdf).

Is féidir tuilleadh eolais a fháil i dtaobh iarratas ar víosa inár ndoiciméad, Riachtanais víosa le teacht isteach in Éirinn nó ó ambasáidí agus ó chonsalachtaí na hÉireann thar lear.

Page edited: 18 October 2016