Ag éirí i do shaoránach Éireannach trí phósadh nó pháirtnéireacht sibhialta

Réamhrá

Más náisiúnach eachtrach tú atá pósta nó i bpáirtnéireacht sibhialta le saoránach Éireannach b’fhéidir go mbeidh tú i dteideal éirí i do shaoránach Éireannach má shásaíonn tú coinníollacha áirithe. Is féidir le náisiúnach eachtrach atá pósta nó i bpáirtnéireacht sibhialta le saoránach Éireannach iarratas ar shaoránacht Éireannach trí eadóirseacht a dhéanamh. Tá an próiseas iarratais an próiseas céanna a bhaineann le náisiúnach eachtrach nach bhfuil pósta nó i bpáirtnéireacht sibhialta le saoránach Éireannach ach tá na riachtanais chónaithe níos fearr. Tá discréid iomlán ag an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais chun d’iarratas a cheadú nó a dhiúltú.

Caithfidh tú leagan reatha na foirmeacha iarratais ar fáil ar an suíomh gréasáin SEIS a úsáid – féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos. Tá táille €175 – féach ‘Rátaí’ thíos.

Rialacha

Má ta tá tú pósta nó i bpáirtnéireacht sibhialta le saoránach Éireannach agus tá tú ag déanamh iarratas ar shaoránacht Éireannach caithfidh tú na coinníollacha ar leanúint chomhall:

  • Caithfidh tú bheith pósta nó i bpáirtnéireacht sibhialta* leis an saoránach Éireannach 3 bliana anuas ar a laghad
  • Caithfidh tú a bheith i do chónaí in oileán na hÉireann ar feadh 1 bliana leanúnaí de chónaí inghlactha - féach thíos - díreach roimh dháta d'iarratais agus, cónaí inghlactha iomlán in oileán na hÉireann 2 bliana a bheith agat i rith na 4 bliana roimhe sin. San iomlán, caithfidh tú 3 bliana de chónaí ináirithe a bheith agat sna 5 bliana seo caite.
  • Caithfidh do phósadh nó pháirtnéireacht sibhialta a bheith aitheanta a bheith bailí faoi dhlí na hÉireann
  • •Caithfidh tú féin agus do chéile nó páirtnéir sibhialta a bheith ag cónaí lena chéile mar lánúin phósta nó mar pháirtnéirí sibhialta
  • Caithfidh tú bheith 18 nó os a chionn, dea-cháil a bheith ort agus dea-rún a bheith agat leanúint ort bheith i do chónaí in oileán na hÉireann
  • Caithfidh tú dearbhú dílseachta a dhéanamh don náisiún agus don Stát

Níor aithin an Stát *Caidreamh eachtrach a cláraíodh lasmuigh d’Éirinn ach ón 13 Eanáir 2011 i leith, nuair a tháinig an tAcht um Pháirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí 2010 i bhfeidhm. Áfach, faoin Acht um Pósadh 2015, is féidir le lanúineacha chomhghnéis bheith pósadh go dlíthiúil agus ní féidir leat páirtnéireacht sibhialta a chlárú in Éirinn. Ní aithnítear páirtnéireachtaí atá cláraithe thar lear i ndiaidh 16 Samhain 2015, mar páirtnéireachtaí sibhialta in Éirinn.

Cónaithe inghlactha

B'fhéidir go mbeidh roinnt tréimhsí cónaithe fágtha as an áireamh le haghaidh cónaithe inghlactha, mar shampla, tréimhsí nach raibh cead fanachta in Éirinn agat, nó bhí tú anseo le víosa mhic léinn, nó bhíothas ag scrúdú iarratais ar thearmann. Is féidir an t-áireamhán cónaitheachta ar líne sa suíomh gréasáin SEIS a úsáid chun seiceáil an bhfuil na coinníollacha eadóirseachta cónaitheachta sásta.

Má bhí tú pósta roimhe seo agus colscartha

Ní féidir leat saoránacht trí phósadh nó pháirtnéireacht sibhialta a éileamh ach amháin má tá do phósadh nó páirtnéireacht sibhialta reatha bailí.

Conas a phróiseáltar d'iarratas ar shaoránacht

Cuirfear in iúl duit trí phost cláraithe chomh luath agus atá cinneadh déanta maidir le d'iarratas. De ghnáth, beidh an chuid is mó iarratais próiseáilte laistigh 6 mhí.

Má éiríonn le d'iarratas, beidh eolas sa litir a chuirfidh an cinneadh seo in iúl duit faoin bpróiseas deireanach a chaithfear a chríochnú sula n-eisítear an teastas eadóirseachta. Nuair cuireann tú na cáipéisí riachtanacha agus táille dheimhniúcháin isteach, tabharfar cuireadh duit ar shearmanas saoránachta agus tabharfar duit do theastas eadóirseachta.

Tá tú i do shaoránach Éireannach ó dháta eisiúint an teastais anuas agus is féidir leat iarratas ar phas Éireannach a dhéanamh ag am ar bith tar éis an dáta sin.

Rataí

Is é €175 an táille do gach iarratas ar eadóirseacht.

Nuair eisítear an teastas eadóirseachta, íocann tú táille €950.

Conas iarratas a dhéanamh

Caithfidh tú leagan reatha na foirmeacha iarratais ar fáil ar an suíomh gréasáin SEIÉ a úsáid. Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an bhfoirm 8 (pdf) atá ar fáil ón tSeirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (SEIÉ).

I measc na gcáipéisí eile atá ag teastáil, tá fianaise d'aitheantais agus do náisiúnachta (teastas breithe agus pas). Má dhéanann tú iarratas ar eadóirseacht agus tá tú i do chónaí sa Stát, ní mór duit bheith cláraithe do Chárta Seirbhísí Poiblí.

Caithfidh tú freisin cáipéisí a thaispeáint maidir le do stádas agus faoin tréimhse a bheidh tú ag stopadh sa Stát m.sh.Teastas Clárúcháin nó ráiteas faoi stádas dídeanaí.

Pósta le nó páirtnéir sibhialta de saoránach Éireannach

Mar tá d'iarratas ar eadóirseacht bunaithe ar do phósadh nó do páirtnéireacht sibhialta le saoránach Éireannach caithfidh tú freisin cáipéisí a thaispeáint maidir le do stádas do chéile nó do pháirtnéir sibhialta agus fianaise do stádas pósta nó páirtnéireachta sibhialta (mar shampla, teastas breithe nó eadóirseachta ag do chéile, teastas pósta). San fhoirm iarratais, caithfidh do chéile nó páirtnéir sibhialta mionnscríbhinn faoi mhionn a chomhlánú go bhfuil sibh ag cónaí lena chéile mar lánúin phósta nó páirtnéirí sibhialta.

Chomh maith leis na cáipéisí seo, caithfidh tú cáipéisí a thaispeáint maidir le do stádas airgeadais agus fostaíochta (duillíní pá le haghaidh na 3 mhí dheireanach, ráitis bhainc le haghaidh na 3 mhí a chuaigh thart) agus dearbhú faoi do staid maidir le cáin ioncaim.

Níor cheart ach cóipeanna amháin de na rudaí seo a sheoladh in éineacht leis d'fhoirm iarratais. Caithfidh na cóipeanna de na teastais bhreithe, pósta, páirtnéireachta sibhialta agus colscartha bheith cóipeanna deimhnithe. Is iad cóipeanna deimhnithe fótachóipeanna atá déanta agus deimhnithe ag aturnae, nótaire poiblí, Coimisinéir Mionna nó Feidhmeannach Síochána. Beidh dúil go mbeidh sé i do chumas na bundindiúirí a thaispeáint níos faide anonn nuair atá ag scrúdú d'iarratais.

Seiceálfar an t-eolas i d'fhoirm iarratais le hais na cáipéise lena cois agus beidh moill ann mar thoradh ar aon mhíchruinneas maidir le cinneadh a thabhairt ar d'iarratas.

Níor cheart ainm a chur leis an bhfoirm go dtí go mbeidh tú i láthair finné. Tá eolas ar an bhfoirm iarratais maidir le cé atá i dteideal a bheith mar fhinné.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ní mór d’iarratais nua a sheol chuig Iarratais ar Shaoránacht, Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann, Bosca Poist 73, Baile Thiobraid Árann. Nóta: ní bhaineann an seoladh ach amháin le hiarratais nua le haghaidh duine fásta. Bá chóir an uile chomhfhreagras eile a sheol chuig:

Rannóg Saoránacht

Oifig na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais
Bóthar Rosanna
Baile Thiobraid Árann
Tiobraid Árann
E34 N566
Éire

Uaireanta Oscailte:Líne chabrach 10-12.30pm Dé Máirt agus Déardaoin amháin
Teil:+353 62 32500
Lóghlao:1890 252 854
Láithreán Gréasáin: http://www.inis.gov.ie/
R-phost: citizenshipinfo@justice.ie


Page edited: 3 September 2018