Cearta agus oibleagáidí na n-iarrthóirí tearmainn in Éirinn

Réamhrá

Bíonn cearta agus oibleagáidí áirithe agat faoin Acht um Chosaint Idirnáisiúnta 2015 le linn na tréimhse ina mbíonn d'iarratas ar chosaint idirnáisiúnta á phróiseáil in Éirinn.

Do chearta

 • Mura mbítear chun plé le do chás de réir Rialachán Bhaile Átha Cliath III ní bhainfear den Stát tú nó go dtugtar caoi duit do chás a láithriú ina iomláine chuig an Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta.
 • Déanfar gach iarracht chun teangaire a sholáthar duit, de réir mar is gá agus is féidir.
 • Bíonn tú i dteideal dul i gcomhairle le haturnae. Is comhlacht neamhspleách í Seirbhís Dhlíthiúil na dTeifeach a sholáthraíonn cúnamh dlíthiúil do dhaoine aonair a bhíonn ag déanamh iarratais ar chosaint idirnáisiúnta. Tabharfar bileog eolais faoi Sheirbhís Dhlíthiúil na dTeifeach duit nuair a dhéanann tú do chéadiarratas
 • Bíonn tú i dteideal dul i gcomhairle le hArd-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe do Theifigh (UNHCR) a bhfuil oifig aige i mBaile Átha Cliath.
 • Cuirfidh an Ghníomhaireacht um Fháiltiú agus Comhtháthú cóiríocht ar fáil duit (ar bhonn lánchoinneála) i gceann amháin dá lár-ionaid chónaithe a fhad agus a bhíonn d’iarratas ar chosaint idirnáisiúnta á phróiseáil. Bíonn an teidlíocht agat ar thacaíocht leasa agus cúram sláinte a fhad agus a bhíonn d’iarratas á phróiseáil.
 • Caithfear faoi rún le gach mionsonra i leith d’iarratais. Féadtar faisnéis a nochtadh, ámh, chuig comhlachtaí eile a d’fhéadfadh a bheith ag plé leat, ar nós ranna agus gníomhaireachtaí rialtas na hÉireann lena n-áirítear na hÚdaráis Inimirce, an Garda Síochána, údaráis áitiúla chomh maith le UNHCR chun a chur ar chumas na n-eagras seo a bhfeidhmeanna a stiúradh. Áirítear leis seo riarachán an dlí a bhaineann le hiontráil agus díbirt ón Stát de neamh-náisiúnaigh. Féadtar roinnt faisnéise a sholáthar freisin chuig tíortha eile a oibríonn Rialachán Bhaile Átha Cliath III chun críche oibriú na socrúchán seo.
 • Fógrófar duit i scríbhinn, ag an seoladh is déanaí ar thug tú, d’aon choinne a mbeidh ort a choinneáil agus aon mholadh a dhéantar nó aon chinneadh a thógtar i gcomhar le d’iarratas ar dhearbhú mar theifeach ag an gCoimisinéir Iarratais do Dhídeanaithe, an Bínse Achomhairc do Dhídeanaithe agus an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais (de réir mar is cuí).
 • Tá an ceart agat aon sonraí a bhaineann leat a fheiceáil agus a cheartú a bhfuil coinnithe sa chóras Eurodac. Tabharfar an deis seo duit agus tú san Oifig um Chosaint idirnáisiúnta nó is féidir scríobh chuig an Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta chun sonraí míchearta a cheartú - féach 'Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas' thíos.

D’oibleagáidí

 • Ní mór duit cloí le dlíthe an stáit.
 • Ní mór duit do sheoladh a fhógairt i scríbhinn don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais i leith aon athrú i do sheoladh chomh luath agus is féidir. Má theipeann ort sin a dhéanamh, d'fhéadfá a bheith ciontach as cion faoin Acht um Chosaint Idirnáisiúnta 2015. D’fhéadfaí nach bhfaighfeá fógraí tábhachtacha i ndáil le d’iarratais freisin le mainneachtain ar do leithse agus go dteipfeadh ort chun teorainneacha ama a shásamh um thaisceadh cáipéisíochta, achomharc agus mar sin de. Tá faisnéis faoi chionta faoin Acht um Chosaint Idirnáisiúnta 2015 i 'Tuilleadh eolais' thíos.
 • Ba cheart duit d’ainm, seoladh, náisiúntacht, agus an Uimhir Thagartha a thaispeántar ar do Theastas um Chónaitheacht Shealadach a chur in iúl go soiléir ar gach comhfhreagras leis an Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta nó leis an mBínse Achomairc um Chosaint Idirnáisiúnta.
 • Ní féidir leat an stát a fhágáil ná iarracht a dhéanamh chun na críche sin gan comhthoil an Aire Dhlí agus Chirt agus Chomhionannais a fhad agus a bhíonn d’iarratas á mheas.
 • Má chomhlíonann tú na critéir cháilitheachta, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chead fostaíochta.
 • Féadann tú a bheith faoi riachtanas chun dul i láthair Oifigeach Inimirce nó Stáisiún Garda sonraithe ag eatraimh shonraithe.
 • Ní foláir duit cónaí nó fanacht ag an lár-ionad cónaitheachta a leithdháiltear chugat ag an nGníomhaireacht um Fháiltiú agus Comhtháthú (GFC)
 • Ní féidir leat bogadh ón lóistín sin ach le cead na GFC agus is sa chás amháin go mbíonn ar chumas na GFC lóistín ailtéarnach a thairscint duit, a tharlóidh sé seo.
 • Caithfidh tú a bheith fírinneach i gcónaí san fhaisnéis a sholáthraíonn tú i leith d’iarratais. Mura mbíonn, d’fhéadfaí a chinneadh as gur gan foras ar bith atá d’iarratas. Sna cásanna sin, bheadh tréimhse ní ba ghiorra le hachomharc laistigh di agus phléifí le haon achomharc a d’fhéadfá a dhéanamh gan éisteacht bhéil.
 • Ní foláir duit comhoibriú go hiomlán le fiosrú d’iarratais. D’fhéadfadh mainneachtain chun déanamh amhlaidh a chur isteach ar inchreidteacht d’iarratais nó d’iarratas a bheith aistarraingthe dá thoradh.
 • Ba cheart duit gach faisnéis ábhartha do d’iarratas a chur ar fáil don Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta. Mura ndéanann tú amhlaidh agus má lorgann le faisnéis bhreise a thabhairt ar aghaidh ag staid an achomhairc, beidh ort an fáth nár cuireadh an fhaisnéis seo ar fáil don Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta. Beidh ar an mBínse Achomhairc um Chosaint Idirnáisiúnta é seo a chur san áireamh i measúnú inchreidteacht d’iarratais
 • Ní foláir duit mionsonraí do dhlíodóirse agus aon athrú dlíodóra (ainm, seoladh, uimhir ghutháin, agus mar sin de) a sholáthar don Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta nó don mBínse Achomhairc um Chosaint Idirnáisiúnta (de réir mar is iomchuí).
 • Ní mór duit féin nó do do dhlíodóir gach cóip den cháipéisíocht a thugann an Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta agus an Bínse Achomhairc um Chosaint Idirnáisiúnta duit a choinneáil. Is i gcúinsí eisceachtúla amháin a chuirfear cóipeanna breise de na cáipéisí ar fáil.

Iarratais a d’fhéadfaí a mheas mar aistarraingthe

Bíonn roinnt cúinsí ann ina d’fhéadfaí d’iarratas ar chosaint idirnáisiúnta a mheas mar aistarraingthe de bharr mainneachtana ar do leithse chun comhall le d’oibleagáidí reachtúla. Sa chás seo diúltóidh an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais dearbhú a thabhairt duit.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta

Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann
79-83 Sráid an Mhóta Íochtarach
Baile Átha Cliath
D02 ND99
Éire

Uaireanta Oscailte:Lu-hAo 9.30rn-1in, 2-4.30in
Teil:+353 1 602 8000
Facs:+353 1 602 8122
Láithreán Gréasáin: http://www.ipo.gov.ie/en/ipo/pages/home
R-phost: info@ipo.gov.ie


Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe do Theifigh (UNHCR)

1-3 Sráid Fitzwilliam Íochtarach
ZZZ
Ireland

Teil:+353 (0)1 631 4510
Facs:+353 (0)1 632 8676
R-phost: iredu@unhcr.org


An Ghníomhaireacht um Fháiltiú agus Imeascadh

Bosca Oifig Phoist 11487
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil: +353 1 418 3200
Facs:+353 1 418 3271
Láithreán Gréasáin: http://www.ria.gov.ie/
R-phost: RIA_Inbox@justice.ie

Tuilleadh eolais

Cionta i gcoinne an Acht um Chosaint Idirnáisiúnta 2015

Aon iarrthóir ar chosaint idirnáisiúnta:

 • A fhágann nó a dhéanann iarracht an stát a fhágáil gan cead ón Aire Dlí agus Cirt agus Chomhionnanais
 • A lorgaíonn nó a théann i mbun fostaíochta nó a dhéanann aon ghnó, ceird nó gairm i rith na tréimhse roimh an gcinneadh deiridh dá n-iarratais ar dhearbhú
 • A mhainníonn an tAire a chur ar an eolas faoina seoladh nó faoi aon athrú ina seoladh
 • Nach gcomhlíonann an dualgas cónaí nó fanacht i gceantair nó áiteacha áirithe sa stát nó tuairisciú ag eatraimh shonracha chuig oifigeach inimirce nó ball den Gharda Síochána

Aon duine a:

 • Bhrionnaíonn nó a athraíonn go calaoiseach Teastas Sealadach Cónaitheachta nó a chuidíonn i mbrionnú nó in athrú calaoiseach nó a thugann chun críche brionnú nó athrú calaoiseach de Theastas Sealadach Cónaitheachta
 • Thugann nó a dhéanann faisnéis nó ráitis bhréagacha nó mhíthreorach chun críoch, nó i ndáil le hiarratas ar dhearbhú mar theifeach
 • Scriosann nó a fholaíonn cáipéisí aitheantais leis an rún chun dallamullóg a chur ar dhaoine chun críoch, nó i ndáil le hiarratas ar dhearbhú mar theifeach;

beidh an duine sin ciontach faoin Acht um Chosaint Idirnáisiúnta 2015 agus féadann a bheith faoi dhliteanas fineáil a íoc agus/nó príosúnacht a bheith gearrtha ort ar chiontú achomair.

Aon duine a:

 • Bhrionnaíonn nó a athraíonn go calaoiseach, nó a chuidíonn i mbrionnú nó in athrú calaoiseach nó a thugann chun críche lena bhrionnú nó a athraíonn go calaoiseach aon teastas sealadach cónaitheachta
 • Thugann nó a dhéanann faisnéis nó ráitis bhréagacha nó mhíthreorach chun críoch, nó i ndáil le hiarratas ar chosaint idirnáisiúnta
 • Scriosann nó a fholaíonn cáipéisí aitheantais leis an rún chun dallamullóg a chur ar dhaoine chun críoch, nó i ndáil le hiarratas ar chosaint idirnáisiúnta
 • A oibríonn port nó áit eile nach port ceadaithe é agus a éascaíonn teacht i dtír ar an Stát ag an bport sin nó áit eile ag duine eile sa chaoi is go ndéanann duine cion faoin Acht Inimirce 2003, nó go bhfuil a fhios go ndeanadh an duine eile sine cion ag an bport nó áit eile, agus a theipeann é a thuairisciú don oifigeach inimirce

beidh an duine sin ciontach as cion agus féadann a bheith faoi dhliteanas fineáil a íoc agus/nó príosúnacht a bheith gearrtha ort ar chiontú achomair nó ar chiontú ar díotáil.

Féadann ball den Gharda Síochána duine a ghabháil gan barántas a d’fhéadfadh a bheith faoi amhras go ndearna siad, nó go raibh cion déanta acu.

Cúinsí inar féidir iarrthóir ar chosaint idirnáisiúnta a choinneáil

Faoi réim fhorálacha an Acht um Chosaint Idirnáisiúnta 2015, d’fhéadfaí tú a choinneáil ag oifigeach inimirce nó ball den Gharda Síochána más rud é, le cúis réasúnta, bítear amhrasach fút:

 • Go bhfuil tú i do bhagairt don tslándáil náisiúnta nó don bheartas poiblí
 • Go ndearna tú coir thromchúiseach neamhpholaitiúil lasmuigh den Stát
 • Nach ndearna tú iarracht réasúnach chun d’aitheantas a bhunú, lena n-áirítear neamhchomhall leis riachtanas chun lorg méar a sholáthar
 • Go bhfuil rún agat chun díbirt ón Stát a sheachaint, sa chás go n-aistreofaí d'iarratas chuig tír Rialachán Bhaile Átha Cliath III
 • Go bhfuil rún agat díbirt ón Stát a sheachaint, sa chás nach n-éiríonn le d'iarratas
 • Go bhfuil sé ar intinn agat an Stát a fhágáil agus ceann eile a iontráil gan údarás dlíthiúil
 • Gur scrios tú, gan cúis réasúnach, cáipéisí aitheantais nó taistil nó go bhfuil tú i seilbh cáipéisí aitheantais bhrionnaithe.
 • Go ndearna nó go bhfuil rún agat an córas um chosaint idirnáisiúnta a lagú sa Stát nó An Socrúchán ar an gComhlimistéar Taistil
Page edited: 17 September 2018