Má dhiúltaítear do d'iarratas ar stádas dídeanaí

Réamhrá

Faoi Acht um Chosaint Idirnáisiúnta 2015, éadann roinnt cineálacha de mholadh diúltach a bheith i bhfeidhm ag brath ar chúlra do chás.

Má atarraingíodh d’iarratas, nó ina meastar d’iarratas a bheith aistarraingthe, tabharfar comhairle don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais faoi. Diúltóidh an tAire dearbhú teifigh nó dearbhú cosanta tánaisteach a thabhairt duit, níl aon achomharc ann. Nuair a mheastar go bhfuil an y-iarratas aistarraingthe, níl aon achomharc ann.

Nuair a dhéanann an t-oifigeach um chosaint idirnáisiúnta moladh don Aire, faoi Rialachán Bhaile Átha Cliath III, go bhfuil d'iarratas ar chosaint idirnáisiúnta neamh-inghlactha, is féidir achomharc a dhéanamh don Bhínse Achomhairc um Chosaint Idirnáisiúnta i gcoinne an mholta seo.

Nuair a dhéanann an t-oifigeach um chosaint idirnáisiúnta moladh:

 • Gur cheart dearbhú cosanta tánaisteach a thabhairt duit, ach ní dearbhú teifigh nó
 • Nár cheart dearbhú teifigh nó dearbhú cosanta tánaisteach a thabhairt duit,

Cuirfidh an tAire ar an eolas tú féin agus do dhlíodóir (má tá fios faoi/fúithi) den mholadh. Tabharfar na cúinsí duit don mholadh agus cóip de thuairisc an oifigigh um chosaint idirnáisiúnta

Is féidir leat achomharc a dhéanamh don Bhínse Achomhairc um Chosaint Idirnáisiúnta i gcoinne an mholta. Tá tú i dteideal ar éiseacht bhéil don achomharc - féach 'Achomhairc le héisteacht bhéil' thíos. Is féidir leis an mBínse Fiosraithe éisteacht bhéil a chur ar siúl nuair a chreideann sé gur ar mhaithe le cóir sin a dhéanamh.

Nuair atá istigh i dtuarisc an oifigigh um chosaint idirnáisiúnta i measc a thorthaí aon cheann de na torthaí breise seo faoi roinn 39 (4) den ACht liostaithe thíos, is féidir achomharc a dhéanamh ar an mBínse Fiosraithe um Chosaint Idirnáisiúnta i gcoinne an mholta taobh de x lá oibre ó shealadh an fhógra.

Torthaí roinn 39 (4):

 • Ní raibh suntas nó beagshuntas ar bith ag na cúrsaí a d'ardaigh an t-iarratasóir lena cháilitheacht um chosaint idirnáisiúnta
 • Rinne an t-iarratasóir ionadaíochtaí míleanúnacha, frithráiteacha, neamhdhóchúlal nó easnamhacha a dhéanann a n-éileamh a bheadh incháilithe do chosaint idirnáisiúnta neamhdhealraitheach.
 • Theip ar an iarratasóir, gan cúis réasúnach, iarratas a dhéanamh chomh luath agus a bhí praiticiúil go réasúnach, agus an deis acu amhlaidh a dhéanamh
 • Is tír dhúchais shábháilte í tír dhúchais an iarratasóra
 • Níl cosaint idirnáisiúnta de dhíth ag an iarratasóir mar d'fhéadfadh sé/sí filleadh abhaile go sábháilte ar chuid áirithe dá t(h)ír dhúchais (roinn 32 den Acht)

Faoi roinn 43 den Acht, má tá aon chuid de thorthaí Roinn 39 (4) méid thuas sa tuairisc, is féidir le d'achomharc ar na moltaí diúltacha tarlú taobh istigh de thréimhse níos giorra ná an gnáthlíon laethanta. Chomh maith leis sin, socrófar an t-achomharc gan éisteacht bhéil ach amháin má chreideann an Bínse Fiosraithe gur cheart go dtarlódh a leithéid ar mhaithe leis an gcóir.

Bainfidh socrúcháin aistrithe le hiarratais ar stádas dídanaí a bhí ar achomharc don mBínse Achomhairc do Dhídeannaithe (RAT) ach nár socraíodh fúthu roimh thús an Achta um Chosaint Idirnáisiúnta 2015.

Má chinneann tú achomharc a thógáil

Má chinneann tú achomharc a thógáil, ba chóir go leanfaí an nós imeachta seo a leanas:

 • Ní mór an t-achomharc a dhéanamh i bhfoirm scríbhinne ar fhoirm oifigiúil um Fhógra Achomhairc, foirm a áireofar leis an bhfógra ón Aire. Ní foláir an fhoirm um Fhógra Achomhairc a chomhlánú agus a chur isteach chuig an mBínse Achomhairc um Chosaint Idirnáisiúnta - féach 'Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas? thíos - laistigh de na teorainneacha ama sonraithe.
 • Más mian leat comhairle dhlíthiúil a fháil agus nach ndearna tú amhlaidh roimhe seo ba cheart duit an méid sin a dhéanamh ar fháil do litir dhiúltaithe. Féadann tú dul i dteagmháil le Seirbhís Dhlíthiúil do Dhídeanaithe ina leith seo. Bíonn an rogha agat freisin chun ionadaíocht dhlíthiúil phríobháideach a earcú i ndáil le d’achomharc. Ní aisíocfaidh an Bínse Achomhairc um Chosaint Idirnáisiúnta aon chostais dlíthiúla, ámh, a dtéitear fúthu i bhfostú ionadaíochta príobháidí dlíthiúla. Más mian leat dlíodóir a fhostú, ba cheart a dhéanamh amhlaidh sula gcomhlánaítear an Fógra Achomhairc, toisc go mbunófar breithniú d'achomhairc ar an bhFógra sin.
 • Ba cheart duit gach cáipéis a seoladh chugat ón Aire a thabhairt do do dhlíodóirse, má tá eolas ann fúthu.
 • Ní foláir duit gach fianaise agus cáipéisíocht thacaíochta a chur isteach leis an bhFógra Achomhairc, óir gurb iad seo na cáipéisí ar a mbreithneofar an t-achomharc féin. Ní mór duit forais an achomhairc a leagan amach go soiléir freisin.
 • Is í d’fhreagracht féin í chun a chruthú gur taisceadh d’achomharc laistigh den teorainn ama a cheadaítear. Má cuireadh sa phost é, ní mór an Fógra Achomhairc a sheoladh tríd an bpost cláraithe agus ní foláir duit féin an deimhniú clárúcháin a choinneáil a fhaigheann tú ag Oifig an Phoist nuair a phostálann tú an litir. Más mian leat an Fógra a sheachadadh de láimh, ba chóir duit é a tabhairt ar láimh do bhall foirne ag oifig an Bhínse Achomhairc um Chosaint Idirnáisiúnta féin. Tabharfar admháil dhátaithe duit agus ba chóir duit an admháil seo a choinneáil go cúramach.
 • Ní foláir duit an Bínse a chur ar an eolas freisin i leith aon athrú ón seoladh a soláthraíodh i d'Fhógra Achomhairc.

Breithniú achomhairc

Achomharc gan éisteacht bhéil

Breithneoidh an Bínse Achomhairc um Chosaint Idirnáisiúnta d’achomharc gan éisteacht bhéil (um na páipéir amháin) bunaithe ar:

 • Ar Fhógra Achomhairc a chuir tú féin nó do dhlíodóirse. Cáipéisí agus tuairiscía a thug an tAire
 • Aon tuairimí ón Aire nó ó Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe do Dhídeannaithe (UNHCR).
 • Aon chúrsaí eile a cheapann an Bínse atá cuí maidir leis an achomharc

Breithniú achomhairc le héisteacht bhéil

 • Seolfaidh an Bínse Achomhairc fógra chugat chun freastal ar éisteacht bhéil, má iarrann tú ceann, seacht lá oibre ar a laghad roimh dháta na héisteachta féin.
 • Is é Ball den Bhínse Achomhairc um Chosaint Idirnáisiúnta a stiúrfaidh d’éisteacht bhéil.
 • Ní mór duitse agus do do dhlíodóir (más ann dóibh) freastal ar an éisteacht chomh maith le haon fhínné a threoraíonn Bínse Achomhairc um Chosaint Idirnáisiúnta chun freastal uirthi. Freastlóidh oifigeach um chosaint idirnáisiúnta uirthi freisin. Féadann an UNHCR freastal mar bhreathnóir.
 • Sa chás ina mbíonn tú i dteidil éisteachta béil, ní foláir duit an méid seo a thásc ar fhoirm d’Fhógra Achomhraic. Féadann tú a iarraidh i d’Fhógra Achomhairc freisin go bhfreastlódh fínné nó fínnéithe chun fianaise a thabhairt chun tacú le d’achomharc. Tabharfaidh an fógra um dháta d’éisteachta béil tásc ar ar bronnadh d’iarratas ar fhreastal fínné nó nár bronnadh.
 • Féadann breathnóirí eile freastal ar éisteachtaí béil i roinnt cásanna ar dhiscréid an Bhínse Achomhairc.
 • Déanfar gach iarracht is indéanta chun teangaire a sholáthar má theastaíonn ceann uait ag d’éisteacht bhéil. Ba chóir d’Fhógra Achomhairc an teanga nó an chanúint bheacht a shonrú a mbíonn teangaireacht de dhíth ort. Is í an t-aon fheidhm amháin a bhíonn ag an teangaire ná chun na ceisteanna agus d’fhreagraí a theangaireacht go cruinn agus go litriúil.
 • Stiúrfar an éisteacht bhéil ar bhonn chomh neamhfhoirmiúil agus is infheidhmithe agus ar bhealach éigin le go gcinnteofaí cothrom agus trédhearcacht na n-iomthús.
 • Féadann tú iarratas ar éisteacht bhéil a aistarraingt trí fhógra scríofa a thabhairt don Bhínse tráth nach déanaí ná 3 lá oibre roimh an éisteacht. Ní foláir don fhógra scríofa an fáth don aistarraingt a leagan amach.

Mainneachtain chun freastal ar éisteacht bhéil

Sa chás go mainníonn tú, gan cúis réasúnta, chun freastal ar éisteacht bhéil; mar sin mura dtugann tú don Bhínse, tráth nach déanaí ná trí lá oibre ón dáta a socraíodh don éisteacht bhéil, míniú i dtaobh an fáth nár fhreastail tú a measann an Bínse a bheith réasúnta sna cúinsí áirithe é, measfar d’achomharc a bheith aistarraingthe. Fógrófar chugatsa agus chuig do dhlíodóir (más aithnid) faoin aistarraingt. Fógrófar chuig an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais faoin aistarraingt. Léigh a thuilleadh faoi sa doiciméad, Ag aistarraingt ó próiséas na cosanta idirnáisiúnta moladh.

Mura dtógann tú achomharc

Má mholann an Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta go dtabharfar dearbhú cosanta tánaisteach duit agus ní dhéanamh tú achomhairc don Bínse Achomhairc um Chosaint Idirnáisiúnta laistigh den am ceadaithe, seasfar leis an moladh agus tabharfaidh an tAire dearbhú cosanta tánaisteach duit.

Más é moladh na hOifige um Chosaint Idirnáisiúnta gur cheart dearbhú mar theifeach nó dearbhú cosanta tánaisteach a thabhairt duit, breithneoidh an tAire ar cheart cead a thabhairt duit sa Stát, fiú mura ndéanann tú achomharc. Agus an cinneadh seo á dhéanamh, faoi roinn 49 den Acht, ba cheart don Aire do chúrsaí teaghlaigh agus pearsanta a chur san áireamh agus do nasc leis an Stát (más ann), chomh maith le cúrsaí daonnúlachta agus slándála náisiúnta agus ord poiblí.

Mura tugadh cead duit fanacht mar thoradh air sin, diúltóidh an tAire dearbhú a thabhairt duit agus féadann an tAire socruithe a dhéanamh chun thú a bhaint den Stát. Is féidir leat a thuilleadh a léamh faoi shocruithe ar chosaint idirnáisiúnta déanta ag an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

Toradh d’achomhairc

Fógrófar cinneadh an Bhínse Achomhairc um Chosaint Idirnáisiúnta duit agus do do dhlíodóir (más aithnid) i bhfoirm scríbhinne Cuirfear ar aghaidh chuig an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais cóip den chinneadh.

Má cheadaíonn cinneadh an Bhínse an t-achomharc, tabharfaidh an tAire dearbhú mar theifeach nó dearbhúú cosanta tánaisteach, bunaithe ar chúrsaí slándála náisiúnta nó ord poiblí.

Athbhreithniú:Mura gceadaíonn cinneadh an Bhínse d'achomharc, is féidir leat eolas a chur chuig an Aire maidir le hatharú ar chúinsí nó eolas eile a bheadh feiliúnach nuair atá cead chun fanacht sa Stát á mheas. Bunaithe ar an eolas, déanfaidh an tAire athbhreithniú ar an gcinneadh roimhe seo a dhiúltaigh cead duit fanacht.

Is féidir leat a thuilleadh a léamh faoi shocruithe ar chosaint idirnáisiúnta déanta ag an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Bínse Achomhairc i dtaobh Cosaint Idirnáisiúnta

6-7 Sráid Hanover Thoir
Baile Átha Cliath
D02 W320
Éire

Teil:+353 1 474 8400
Lóghlao:1890 201 458
Facs:+353 1 474 8410
R-phost: info@protectionappeals.ie


Page edited: 10 July 2017