Measúnú agus scrúdú ar iarratais ar chosaint idirnáisiúnta in Éirinn

Réamhrá

Faoin Acht um Chosaint Idirnáisiúnta 2015, má chuir tú isteach iarratas ar chosaint idirnáisiúnta in Éirinn chuig an Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta, déanfar measúnú ar d'iarratas chun na fíricí agus coinníollacha cuíthe a bhunú. I ndiaidh an mheasúnaithe, scrúdóidh an t-oifigeach um chosaint idirnáisiúnta an t-iarratas chun moladh ar cheart dearbhú dídeannaí nó dearbhú dídeannaí tánaisteach a thabhairt. Déanfaidh an t-oifigeach um chosaint idirnáisiúnta moladh bunaithe ar an scrúdú agus seolfaidh sé/sí chuig an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionnanais é, a fhogróidh thú maidir leis an moladh sin.

Nuair atá d'iarratas á mheas agus á scrúdú, tá sé de dhualgas ort:

 • An t-eolas agus na sonraí cuíthe de do choinníollacha cuíthe a sholáthar
 • Comhoibriú i measúnú agus scrúdú ar d'iarratas

D'fhoilsigh an Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta leabhrán eolais sonraithe d'iarratasóirí ar chosaint idirnáisiúnta (pdf).

Measúnú ar d'iarratas

Faoi roinn 28 den Acht, déanfaidh oifigeach um chosaint idirnáisiúnta measúnú ar do ráitis agus na doiciméid uile eile ag soláthar eolais fút, cuir i gcás, d'aois, aitheantas, tír nó tíortha a raibh cónaí ort roimhe, iarratais tearmainn roimhe seo, bealaí taistil agus na cúiseanna atá agat chun cur isteach ar chosaint idirnáisiúnta.

Agus an measúnú á dhéanamh, cuirfidh an t-oifigeach um chosaint idirnáisiúnta an méid seo a leanas san áireamh:

 • Na fíricí cuíthe maidir le do thír dhúchais
 • Ráitis agus doiciméadú cuí a tugadh duit, le cois eolas maidir leis an chaoi a ndearnadh géarleanúint nó dochar ort nó nach ndearnadh
 • Do scéal agus cúinsí pearsanta
 • Má bhí do ghníomhaíochtaí ó d'fhág tú do thír dhúchais bainteach le coinníollacha a chruthú chun ligean duit cur isteach ar chosaint idirnáisiúnta
 • Dá bhféadfá cosaint ó thír eile a fháil áit ar féidir leat saoránacht a éileamh
 • Do chreidiúnacht ghinearálta

Má rinneadh géarleanúint nó dochar ort, seans nach mbeadh doiciméadú nó fianaise eile agat chun tacú leat. Sa chás seo, ní bheidh dearbhú de seo de dhíth ón oifigeach um chosaint idirnáisiúnta má cheapann sé/sí an méid seo:

 • Rinne tú fíor-iarracht an méid a dúirt tú a chruthú
 • Sholáthair tú an fhianaise ar fad a bhí agat agus thug tú míniú réasúnach nach raibh fianaise chuí eile agat
 • Bhí do ráitis soiléir agus inchreidte
 • Murar chuir tú iseach ar chosaint idirnáisiúnta ag an tráth indéanta ba luaithe, agus gur thug tú míniú réasúnach ibility has been established•Tá do chreidiúnacht ghinearálta bunaithe

Scrúdú ar d'iarratas

Scrúdóidh an t-oifigeach um chosaint idirnáisiúnta d'iarratas, chun socrú a dhéanamh ar an méid a mholfadh sé/sí i do chás. Is iad na 3 roghanna don moladh ná:

 • Gur cheart dearbhú dídeannaí a thabhairt duit nó
 • Gur cheart dearbhú dídeannaí tánaisteach a thabhairt duit nó
 • Nár cheart ceachtar de na dearbhuithe seo a thabhairt duit

Déanfar agallamh ort mar chuid den scrúdú ar d'iarratas. Tabharfar fógra i bhfoirm scríofa duit maidir le ham, dáta agus áit chun freastal ar agallamh pearsanta

Mura bhfreastalíonn tú ar agallamh pearsanta ar dháta agus am seasta agus mura soláthraíonn tú an tAire Dlí, Cirt agus Comhionnanais le míniú (gan a bheith níos déanaí ná 3 lá oibre ón dáta sin) atá réasúnach i dtuairim an Aire, ní smaoineofar ar d'iarratas ach amháin an t-eolas a sholáthar tú cheana.

Má tá ateangaire de dhíth ort, déanfar gach iarracht duine a sholáthar i dteanga a úsáideann tú.

Cinnteoidh an tAire, chomh fada agus is féidir, go bhfuil an t-agallóir cumasach cúinsí pearsanta agus ginearálta de d'iarratas a chur san áireamh. Más mian leat, is féidir le d'ionnadaí dleathach a bheith i láthair ag an agallamh.

Seans nach mbeidh agallamh pearsanta i gceist má smaoiníonn an t-oifigeach um chosaint idirnáisiúnta an méid seo:

 • Bunaithe ar an bhfianaise, ba cheart dearbhú dídeannaí a thabhairt don iarratasóir
 • Níl iarratasóir faoi 18 bliain d'aois aibí go leor chun chun agallamh úsáideach a thabhairt
 • Tá an t-iarratasóir mí-ábalta dul faoi agallamh de bharr cúinsí leanúnacha nach bhfuil smacht aige/aici orthu

I ndiaidh an agallaimh, ullmhóidh an t-oifigeach um chosaint idirnáisiúnta tuairisc scríofa.

Moladh ón Oifigeach um Chosaint Idirnáisiúnta

Ag deireadh an scrúduithe, ullmhóidh an t-oifigeach um chosaint idirnáisiúnta tuairisc scríofa, a chuirfeas san áireamh moladh ar d'iarratas. Beidh an tuairisc bunaithe ar na cúrsaí a d'ardaigh tú, i bhfoirm scríofa agus ag d'agallamh araon. Cuirfidh an tuairisc san áireamh cúrsaí eile a cheapann an oifig atá cuí, mar shampla, eolas maidir leis an scéal i do thír dhúchais nó ionnadaíochtaí Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe um Dhídeanaithe (UNHCR) maidir le d'iarratas.

Beidh an moladh ón oifigeach um chosaint idirnáisiúnta , faoi roinn 39 (3) den Acht mar cheann de na cinn seo a leanas:

(a) Ba cheart go dtabharfar dearbhú dídeannaí duit

(b) Níor cheart dearbhú dídeannaí a thabhairt duit agus ba cheart dearbhú cosanta tánaisteach a thabhairt duit

(c) Ba cheart gan dearbhú dídeannaí nó dearbhú cosanta tánaisteach a thabhairt duit.

Seolfar an tuairisc chuig an Aire Dlí, Cirt agus Comhionnanais, a sheolfaidh fógra scríofa chugat faoin moladh. Mura bhfuil an moladh déanta taobh istigh de 6 mhí de dháta d'iarratais, soláthróidh an tAire, ach é a iarraidh, eolas ar an am meastaithe a thógfar chun moladh a dhéanamh.

Má mholann an t-oifigeach um chosaint idirnáisiúnta gur cheart dearbhú dídeannaí a thabhairt duit, tabharfaidh an tAire Dlí, Cirt agus Comhionnanais an dearbhú seo duit. Is féidir a thuilleadh a léamh inár ndoiciméad ar shocruithe ar chosaint idirnáisiúnta déanta ag an Aire Dlí, Cirt agus Comhionnanais.

Má mholann an t-oifigeach um chosaint idirnáisiúnta gur cheart dearbhú cosanta tánaisteach a thabhairt duit nó gan aon dearbhú, seolfar cóip den tuairisc duit. Is féidir achomharc a dhéanamh go dtí an Binse Achomhairc um Chosaint Idirnáisiúnta i gcoinne an mholta. Is féidir a thuilleadh a léamah faoi seo sa doiciméad, Má tá d'iarratas ar chosaint idirnáisiúnta in Éirinn diúltaithe.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta

Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann
79-83 Sráid an Mhóta Íochtarach
Baile Átha Cliath
D02 ND99
Éire

Uaireanta Oscailte:Lu-hAo 9.30rn-1in, 2-4.30in
Teil:+353 1 602 8000
Facs:+353 1 602 8122
Láithreán Gréasáin: http://www.ipo.gov.ie/en/ipo/pages/home
R-phost: info@ipo.gov.ie

Page edited: 4 July 2017