Rialachán Bhaile Átha Cliath III

Réamhrá

Soláthraíonn Rialachán Bhaile Átha Cliath III an bunús dlíthiúil chun na critéir agus an mheicníocht a bhunú chun an ballstát a dheimhniú atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúntaa rinne náisiúnach tríú tíre nó duine gan stát i gceann amháin de na ballstáit. Tugtar nós imeachta Bhaile Átha Cliath ar an meicníocht seo. Baineann Rialachán Bhaile Átha Cliath III le 32 tír lena n-áirítear ballstáit an AE, an Íoslainn, an Iorua, Lichtinstéin agus an Eilvéis. Sa cháipéis seo, tagraítear dóibh mar thíortha Bhaile Átha Cliath.

Nuair a dhéanann tú iarratas ar chosaint idirnáisiúnta, beidh agallamh agat i dtosach le hoifigeach um chosaint idirnáisiúnta chun buneolas a bhunú agus comhairle a thabhairt duit ar do chearta. Is féidir do chás a scrúdú faoi Rialachán III Baile Átha Cliath chun féachaint ar cheart é a athrú do thír Bhaile Átha Cliath eile. Tá sé oscailte duit ionadaíochtaí scríofa a dhéanamh, maidir leis seo, go dtí an Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta - féach 'Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas' thíos.

Nuair a dhéanann tú d’iarratas ar chosaint idirnáisiúnta, féadtar do chás a scrúdú faoi Rialachán Bhaile Átha Cliath III. Is fútsa atá sé chun ionadaíocht scríofa a dhéanamh, ina leith seo, leis an gCoimisinéir um Iarratais ó Dhídeanaithe, Aonad Rialachán Bhaile Átha Cliath – féach ‘Cá ndéanfaidh mé iarratas?’ thíos. Cuirfidh an Coimisinéir san áireamh gach ceist ábhartha arb eol dó/di, lena n-áirítear aon ionadaíocht a rinne tú féin nó a rinneadh thar do cheann nuair a bhíonn cinneadh á dhéanamh ar cibé acu an aistreofar nó nach n-aistreofar d’iarratas.

Breithniú ar d’iarratas faoi Rialachán Bhaile Átha Cliath III

I roinnt cásanna, ceanglófar ar iarratasóirí páirt a ghlacadh in agallamh ar leith a bhaineann le hiarratas faoi Rialachán Bhaile Átha Cliath III. Is gnáiche, áfach, go mbaileofar an fhaisnéis sin i gcaitheamh an agallaimh thosaigh nó mar thoradh ar fhianaise i leith méarloirg.

Más dealraitheach, ag aon tráth i rith an imscrúdaithe ar d’iarratas, gur cheart déileáil le d’iarratas i dtír eile de chuid Bhaile Átha Cliath, féadtar déileáil le d’iarratas i gcomhréir leis an Rialachán.

D’fhéadfadh go mbeadh do chás ina chás ina n-iarrann Éire go nglacann tír Bhaile Átha Cliath eile freagracht as d’iarratas. Mar shampla, tharlódh seo nuair a d’eisigh tír eile víosa nó cead oibre duit nó sa chás gur thrasnaigh tú teorainn tír eile Bhaile Átha Cliath go neamhrialta sula ndearna tú iarratas ar chosaint idirnáisiúnta in Éirinn.

Mar mhalairt air sin, féadfaidh Éire a iarraidh go nglacann tír eile Bhaile Átha Cliath d’iarratas ar ais mar gheall, mar shampla, go ndearna tú éileamh ar chosaint idirnáisiúnta i dtír eile Bhaile Átha Cliath agus nár tugadh an t-éileamh chun críche go fóill, nó go n-aistarraingíonn tú d’éileamh ar chosaint idirnáisiúnta sa tír sin nó gur diúltaíodh d’iarratas ar chosaint idirnáisiúnta agus go bhfuil tú in Éirinn gan chead.

Leagtar amach thíos achoimre ar na teorainneacha éagsúla ama chun freagracht a ghlacadh as cásanna agus cásanna a ghlacadh ar ais:

Freagracht a ghlacadh

Ní mór iarratas ar thír Bhaile Átha Cliath eile chun freagracht a ghlacadh as d’iarratas, is é sin, chun freagracht a ghlacadh as, a dhéanamh laistigh de 3 mhí ó dháta d’iarratais. Ní mór don tír ar a ndearnadh iarratas cinneadh a dhéanamh tráth nach déanaí ná 2 mhí ón dáta a fuarthas an t-iarratas.

Sa chás nach ndéanann Éire an t-iarratas chun freagracht a ghlacadh as iarratas ar chosaint idirnáisiúnta chuig an tír eile laistigh de thréimhse 3 mhí, tá an fhreagracht ar Éirinn.

Féadfaidh Éire iarraidh ar fhreagairt phráinneach ón tír ar a ndearnadh iarratas i gcásanna inar diúltaíodh cead a thabhairt duit Éire a iontráil nó fanacht in Éirinn. Chomh maith leis sin, féadfaidh Éire iarratas práinneach a dhéanamh má gabhadh thú mar gheall ar fhanacht mhídhleathach nó i ndiaidh go seirbheáiltear nó go ndéantar ordú aistrithe agus/nó sa chás go bhfuil tú á choimeád faoi choinneáil. Luafaidh an t-iarratas na cúiseanna atá leis an bhfreagairt phráinneach agus an tréimhse a bhfuiltear ag súil le freagairt laistigh di. Beidh seachtain amháin, ar a laghad, i gceist leis an tréimhse seo.

Má theipeann ar an tír a ndearnadh iarratas orthu gníomhú laistigh den tréimhse 2 mhí nó den tréimhse mhí amháin dá dtagraítear thuas, is ionann seo agus go nglacann an tír ar a ndearnadh iarratas le hiarratas na hÉireann chun freagracht a ghlacadh as d’iarratas.

Glacadh ar ais

Ní mór iarratas ar thír Bhaile Átha Cliath eile chun iarratas a ghlacadh ar ais a dhéanamh laistigh de 2 mhí ón dáta a fhaightear amas Eurodac. Má tá an t-iarratas ar ghlacadh ar ais bunaithe ar fhianaise eile, seolfar é chuig an tír eile Bhaile Átha Cliath laistigh de 3 mhí tar éis an dáta a bhíonn Éire feasach go bhféadfadh go bhfuil tír eile Bhaile Átha Cliath freagrach as d’iarratas.

Sa chás go n-iarrann Éire ar thír eile Bhaile Átha Cliath chun d’iarratas ar thearmann a ghlacadh ar ais, beidh dualgas ar thír Bhaile Átha Cliath ar iarraidh uirthi an t-iarratas a ghlacadh ar ais, na seiceálacha riachtanacha a dhéanamh. Ceanglaítear ar thír Bhaile Átha Cliath, chomh maith, chun freagairt a thabhairt ar an iarratas a rinne Éire a thapúla is féidir agus níl freagairt le tabhairt breis agus mí amháin tar éis dháta an iarratais faoi chúinsí ar bith.

Sa chás go bhfuil iarratas na hÉireann bunaithe ar shonraí a fuarthas ó chóras Eurodac, laghdaítear an teorainn ama mhí amháin dá dtagraítear thuas anuas go dtí 2 sheachtain.

Sa chás nach bhfreagraíonn an tír ar a ndearnadh iarratas d’iarratas na hÉireann chun an t-iarratas a ghlacadh ar ais laistigh de thréimhse mhí amháin nó an tréimhse 2 sheachtain dá dtagraítear thuas, measfar gur chomhaontaigh an tír ar a ndearnadh iarratas chun d’iarratas ar chosaint idirnáisiúnta a ghlacadh ar ais.

Má dheimhnítear go bhfuil tír eile Bhaile Átha Cliath freagrach as scrúdú a dhéanamh ar d’iarratas agus má chomhaontaíonn siad chun freagracht a ghlacadh as aistriú d’iarratais, cuirfear ar an eolas thú (i scríbhinn) go mbeartaítear thú a aistriú chuig an tír sin go ndéanfar breithniú ar d’iarratas.

Aontacht teaghlaigh

Tabhair faoi deara go bhféadfadh Éire iarraidh ar thír eile Bhaile Átha Cliath nó comhaontú a dhéanamh le tír eile Bhaile Átha Cliath chun freagracht a ghlacadh as do chéile agus/nó do leanaí cleithiúnacha mionaoiseacha, anuas ar d’iarratas, fiú mura ndearna do chéile nó do leanaí cleithiúnacha mionaoiseacha iarratas ar chosaint idirnáisiúnta sa tír de chuid Bhaile Átha Cliath a bhí freagrach as d’iarratas ar chosaint idirnáisiúnta.

Aistriú chuig tír eile Bhaile Átha Cliath

Socróidh an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais go n-aistreofar d’éileamh ar chosaint idirnáisiúnta. Déanfar an t-aistriú a luaithe is indéanta is féidir agus tráth nach déanaí ná 6 mhí i ndiaidh an dáta a ghlacann tír eile Bhaile Átha Cliath leis an iarratas. Cuirfear an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionnanas ar an eolas ar an gcinntiúchán d’fhonn socruithe a dhéanamh do d’aistriú chuig an tír de chuid Bhaile Átha Cliath atá i gceist.

Achomharc Rialachán Bhaile Átha Cliath III

I ndiaidh dháta an chinnidh, beidh 10 lá oibre agat achomharc a dhéanamh don Bhinse Achomhairc um Chosaint Idirnáisiúnta. Tabharfar bileog eolais duit agus fógra achomhairc don chuspóir seo. Cuirfidh aon achomharc ar ceal aistriú d'iarratais, ag brath ar thoradh d'achomhairc.

Má iompaíonn an Binse Achomhairc um Chosaint Idirnáisiúnta cinneadh an oifigigh um chosaint idirnáisiúnta, seolfaidh an Binse Achomhairc um Chosaint Idirnáisiúnta d'iarratas ar ais don Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta chun é a scrúdú. Gheobhaidh tú fógra i bhfoirm scríofa faoi seo.

Tuilleadh faisnéise

Tá sraith bileoga faoi Rialachán III Baile Átha Cliath, ina measc bileog eolais d'iarrthóirí tearmainn ar fad(pdf), bileog d'iarrathóirí atá i modh déanta Bhaile Átha Cliath (pdf) agus bileog ar pháistí ag lorg cosaint idirnáisiúnta (pdf).

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta

Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann
79-83 Sráid an Mhóta Íochtarach
Baile Átha Cliath
D02 ND99
Éire

Uaireanta Oscailte:Lu-hAo 9.30rn-1in, 2-4.30in
Teil:+353 1 602 8000
Facs:+353 1 602 8122
Láithreán Gréasáin: http://www.ipo.gov.ie/en/ipo/pages/home
R-phost: info@ipo.gov.ie

Page edited: 20 March 2018