Seirbhísí agus teidlíochtaí do dhaoine ag lorg tearmainn

Réamhrá

Is í an Ghníomhaireacht um Fháiltiú agus Imeascadh, atá faoi choimirce na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais, atá freagrach as comhordú na seirbhísí a sholáthraítear d’iarrthóirí tearmainn in Éirinn. Déantar é seo i gcomhpháirt le roinnt gníomhaireachtaí stáit, grúpaí deonacha agus pobail agus eagrais neamhrialtais.

An 30 Meitheamh 2015, d’fhoilsíodh an Rialtas an Tuarascáil ná Meitheal um Próiseas Cosanta, Soláthar Díreach agus tacaíochtaí d’iarrthóirí tearmainn san áireamh. Áirítear níos mó ná 170 molta, feabhsaithe coinníollacha i gcóiríocht d’iarrthóra tearmainn, go mór mór teaghlaigh agus leanaí, san áireamh.

Seirbhísí agus teidlíochtaí atá ar fáil duitse

Cóiríocht

Mar iarrthóir tearmainn nua-thagtha, tugtar cóiríocht duit ar dtús i lárionad gearrthéarmach i gceantar Bhaile Átha Cliath ar feadh thréimhse mheasúnachta. Tabharfar cóiríocht duit i lárionad réigiúnach ansin. Cuirfidh an dáileadh sin do riachtanais faoi leith san áireamh.

Teidlíochtaí leasa pearsanta

Tabharfar cothú iomlán duit i do chóiríocht, lena n-áirítear leaba, bricfeasta, lón agus béile sa tráthnóna. Tugtar air mar soláthar díreach.

Gheobhaidh gach duine fásta liúntas pearsanta de €21.60 in aghaidh na seachtaine. Ardófar an liúntas do gach leanbh go dtí €21.60 in aghaidh na seachtaine.

D’fhéadfá a bheith i dteideal cúnaimh d’éadach nuair a thagann tú agus do riachtanais eisceachtúla eile ó am go chéile. Tabharfaidh an t-ionadaí Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (a tugadh an tOifigeach Leasa Pobail air roimhe seo) comhairle duit faoin méid seo.

Ní bheidh tú i dteideal Forlíonadh Cíosa óir go n-íoctar as do lóistín.

Seirbhísí leighis

Freastalóidh an Oifig Sláinte Áitiúil i do cheantarsa ar do riachtanais leighis.

Soláthróidh ionadaí na Roinne áitiúil foirm iarratais chárta leighis duit. Tugann an Cárta Leighis rochtain shaor in aisce duit agus do do theaghlach ar sheirbhísí leighis. Tá tuilleadh eolais faoi seirbhísí leighis d'iarrthóirí tearmainn anseo.

Oideachas

Bunoideachas agus iar-bhunoideachas: Soláthraítear pacaí faisnéise bunoideachas agus iar-bhunoideachas ag an lárionad céadfháiltithe i mBaile Átha Cliath do thuismitheoirí na leanaí scoil-aoise sula seoltar chuig a lárionad réigiúnach cóiríochta iad.

Bíonn gach leanbh agus ógánach, lena n-áirítear iarrthóirí tearmainn, i dteideal bunoideachas agus iar-bhunoideachas saor in aisce a fháil.

Ní mór do gach leanbh fanacht ar scoil nó go sroicheann siad 16 bliana déag d’aois. Tosaíonn mórchuid na leanaí ar scoil ag aois 4 bliana agus leanann ar aghaidh tríd an mbunscolaíocht nó go mbíonn siad thar ar 12 bhliain déag d’aois. Tá toirmeasc ar an bpíonós corpartha i scoileanna na hÉireann.

Ar chríochnú an bhunoideachais, aistríonn na daltaí ansin chuig an iar-bhunoideachas (nó an dara leibhéal, ar a dtugtar oideachas tánaisteach go minic). Téann siad isteach sa timthriall sóisearach den oideachas tánaisteach, a mhaireann ar feadh trí bliana. Ag deireadh an timthriaill seo cuireann daltaí iad féin chun cinn do Scrúdu an Teastais Shóisearaigh. Leanann na daltaí ar aghaidh isteach sa timthriall sinsearach, a mhaireann ar feadh dhá nó trí cinn de bhlianta agus a threoraíonn na daltaí le tabhairt faoi Scrúdú na hArdteistiméireachta.

D'fhéadfadh rochtain shaor in aisce a bheith ag leanaí ar thacaíochtaí máthair-theanga.

Gairmoideachas agus ardoideachas: Go ginearálta, ní bhíonn iarrthóir tearmainn don oideachas tríú leibhéal (ollscoil nó coláiste) saor in aisce. Faoin Scéim Tacaíochta Píolóta, is féidir fágóirí scoile a bhíonn sa chóras cosanta tearmainn ar feadh 5 bhliain agus a shásaíonn critéir áirithe, iarratas a dhéanamh ar thacaíochtaí mhic léinn.

Is féidir rochtain shaor in aisce a bheith ag daoine fásta ar Litearthacht do Dhaoine Fásta agus ar ranganna sa Bhéarla. Is féidir eolas a fháil ar ranganna Béarla ó do Bhord Oideachais agus Oiliúna áitiúil nó ó do ghrúpa tacaíochta áitiúil.

Oiliúint oibre agus ghairmiúil

Go ginearálta, ní bhíonn tú i dteideal dul ag obair nó ag freastal ar oiliúint ghairmiúil.

Féadann tú páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí deonacha pobail, ámh.

Seirbhísí teangaireachta agus aistriúcháin

Soláthrófar seirbhísí teangaireachta agus aistriúcháin de réir mar is gá.

Grúpaí tacaíochta áitiúla

Beidh fáil freisin ar eolas maidir le grúpaí tacaíochta áitiúla éagsúla, ag nó cóngarach do do sprioc athlonnaithe, ach a iarraidh ón Stiúrthóireacht um Sheirbhísí Tacaíochta Tearmainn.

Reachtálfaidh foireann na Stiúrthóireachta cruinnithe eolais ag do lárionad cóiríochta ar bhonn leanúnach.

Rialacha

Beifear ag dúil go bhfanfaidh tú ag an lárionad réigiúnach a fhad agus a bhíonn d’iarratas ar chosaint idirnáisiúnta (stádas dídeanaithe nó fochosaint) á phróiseáil.

Ní cheadaítear duit cóiríocht mhalartach a lorg ar cíos san earnáil phríobháideach i rith an ama sin.

Má bhíonn tú as láthair ó d’ionad lóistín ainmnithe ar feadh tréimhse níos faide ná 3 oíche i ndiaidh a chéile, cinnfidh an Ghníomhaireacht um Fháiltiú agus Imeascadh (GFI), go mbíonn do spás leapa tréigthe.

Tuigfear leis an neamhláithreacht leanúnach (is é sin, ar feadh 3 óiche nó níos mó) nach mian leat aon chabhair ná cúnamh a fháil ón Ghníomhaireacht.

Postaítear rialacha an tí i ngach aon lárionad lóistín. Beifear ag dúil uait go gcloífidh tú leis na rialacha siúd a fhad agus a bhíonn tú i do chónaí sa lárionad féin. Tá na rialacha tí GFI agus nós imeachta le gearáin a dhéanamh (pdf) ar fáil ar an suíomh gréasáin na Gníomhaireachta.

Is í freagracht na dtuismitheoirí í cúram a thabhairt dá gcuid leanaí agus iad a mhaoirsiú. Ní ceadmhach é, d’fhonn shábháilteacht na leanaí agus na ndaoine eile a chinntiú, chun leanaí a fhágáil gan chúram ag na lár-ionaid lóistín. D’fhéadfadh baint a bheith ag an Oifig Sláinte Áitiúil leis an gcás, a mbíonn cúram acu faoin Acht um Chúram Leanaí 1991, arna leasú leis an Acht fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 2013 , má theipeann ort cúram a thabhairt do do leanaí agus chun a sábháilteacht a chinntiú.

Próiseálfar d’iarratas ar stádas teifigh a fhad agus a bhíonn tú i do chónaí ag an lóistín a dáileadh chugat. Soláthróidh Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta bileog eolais duit um na nósanna imeachta a bhaineann le próiseáil na n-éileamh tearmainn.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan teagmháil leis an t-ionadaí Roinne Coimirce Sóisialaí i d'ionad sláinte áitiúil.

An Ghníomhaireacht um Fháiltiú agus Imeascadh

Bosca Oifig Phoist 11487
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil: +353 1 418 3200
Facs:+353 1 418 3271
Láithreán Gréasáin: http://www.ria.gov.ie/
R-phost: RIA_Inbox@justice.ie


Page edited: 16 November 2017