Seirbhísí leighis agus teidlíochtaí leasa shóisialaigh le doinnedo dhídeanaithe agus daoine a dtugtar cead chun fanacht doibh

Réamhrá

Má bhronntar cosaint idirnáisiúnta (stádas dídeanaithe nó cosanta coimhdí) ort, tá tú i dteideal cúram agus seirbhísí leighis agus sochair leasa shóisialaigh a fháil ar bhonn céanna mar shaoránach Éireannach.

D’fhoilsigh an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannas treoir um maireachtáil neamhspleách (pdf) do dhaoine a bhronntar stádas dídeanaí nó cosaint choimhdeach nó cead fanacht dóibh.

Seirbhísí leighis

Leanfaidh na seirbhísí leighis a fuair tú mar iarrthóir tearmainn ar aghaidh má bhronntar stádas dídeanai nó cosanta coimhdí nó cead fanachta ort, mar nach bhfuil difear ar bith sa soláthar d’iarrthóirí tearmainn agus daoine le stádas dídeanaithe nó cosanta coimhdí dídeanaithe nó cead fanachta.

Tabharfaidh an fáilteoir ag d’ionad sláinte áitiúil (féach 'Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas' thíos) foirm iarratais ar chárta leighis duit. Ba chóir duit í seo a chomhlíonadh agus a sheoladh ar ais chuig an Oifig Sláinte Áitiúil chomh luath agus is féidir. Ligeann cárta leighis duit agus do do theaghlach rochtain a fháil ar sheirbhísí leighis saor in aisce. Mura gcuireann tú isteach ar chárta leighis agus mura bhfaigheann tú ceann, iarrfar ort íoc as seirbhísí áirithe leighis. Nuair a dhéanann tú iarratas ar chárta leighis, roghnaíonn tú dochtúir a bhfuil páirt á glacadh aige/aici sa scéim agus iarrann tú ar an dochtúir d’fhoirm iarratais a shíniú chun glacadh leat mar othar. Déan teagmháil le d’Oifig Sláinte Áitiúil chun teacht ar shonraí ar LGanna i do cheantar.

Cuireann cárta leighis ar do chumas, arna eisiúint ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, seirbhísí liachleachtóra ghinearálta a fháil saor in aisce; drugaí agus cógais ar oideas (le roinnt eisceachtaí); seirbhísí mar othar cónaitheach in ospidéal poiblí; seirbhísí othair sheachtraigh; seirbhísí fiaclóireachta, optúla agus cluaise; gairis leighis; seirbhísí chúram máithreachais agus naíonán. Íocfar deontas €10.16 in airgead tirim ar bhreith gach leanbh. Cuirfear seirbhísí síceolaíochta ar fáil dóibh siúd ar tharla tráma dóibh de thoradh pianta, éignithe, nó droch-eispéireas eile ina saol.

  • D’fhéadfadh liostaí feithimh a bheith ag Oifig Sláinte Áitiúil do na seirbhísí seo agus leithdháilfear tús áite ar bhunús riachtanais leighis.
  • Má tá tú ag iompar clainne nó má tá leanaí óga agat, ba cheart duit dul i dteagmháil leis an Altra Sláinte Poiblí (ASP) i d’ionad sláinte áitiúil. Fanfaidh an t-altra i dteagmháil leat fad is a bhíonn tú ag iompar agus i ndiaidh bhreith do linbh agus tabharfaidh siad cabhair agus comhairle duit.
  • Má tá ioncam ró-ard agat le leas a bhaint as carta leighis, tá tú fós i dteideal seirbhísí ospidéil ghinearálta a fháil. Beidh ort íoc as seirbhísí eile ar nós seirbhísí liachleachtóra ghinearálta. Féadfaidh tú árachas leighis a fháil le do riachtanas leighis féin agus riachtanas do chlainne a chumhdach.

Teidlíochtaí leasa shóisialaigh

Mar tá stádas dídeanaithe nó cosanta coimhdí agat, tá an ceart céanna agat cur isteach ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh is atá ag saoránach Éireannach ar bith. Tá rialacha agus coinníollacha ag baint le gach íocaíocht leasa shóisialaigh. Ní gá go gcomhlíonfá an coinníoll gnáth-chónaithe, ach caithfidh tú coinníollacha eile a chomhlíonadh. Tá réimse leathan íocaíochtaí leasa shóisialaigh ann, agus gheobhaidh tú cúnamh i do oifig leasa shóisialaigh áitiúil nó ionad Intreo le cur isteach ar an íocaíocht chuí a fheileann do chás - féach 'Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas' thíos.

Má tá cead fanachta agat, tá an ceart céanna agat cur isteach ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh. Áfach, má fhaigheann tú íocaíocht leasa shóisialaigh, is féidirgo mbeadh éifeacht ar athnuacháin do chead chun fanacht nó iarratas ar shaoránacht.

Seo a leanas roinnt samplaí de íocaíochtaí leasa shóisialaigh:

  • Tá sé de cheart agat do bheatha a shaothrú. Mar sin má tá tú in ann obair a dhéanamh ach go bhfuil tú as obair faoi láthair, féadfaidh tú cur isteach ar Liúntas Cuardaitheora Poist
  • Mura bhfuil tú in ann aon obair a dhéanamh de bharr míchumais nó tinnis féadfaidh tú cur isteach ar Liúntas Míchumais
  • Mura bhfuil tú in ann aon obair a dhéanamh de bhrí gur tuismitheoir aonair tú féadfaidh tú cur isteach ar Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora
  • Más tuismitheoir nó caomhnóir gasúir tú féadfaidh tú cur isteach ar Shochar Linbh

Fad is atá tú ag fanacht ar thoradh do iarratais ar íocaíocht leasa shóisialaigh, féadfaidh tú cur isteach ar Liúntas Leasa Forlíontach. Déan iarratas chuig an t-ionadaí na Roinne Coimirce Sóisialaí (tugadh Oifigeach Leasa Pobail air roimhe seo).

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan teagmháil le d'ionad sláinte áitiúil agus d'oifig leasa shóisialaigh áitiúil nó ionad Intreo.
Page edited: 6 January 2017