Anseo atá tú: Baile > Airgead agus Cáin > Cáin > Creidmheasanna agus faoiseamh do dhaoine míchumasaithe > Aisíocaíochtaí CBL ar áiseanna agus trealamh in úsáid ag daoine le míchumais

Aisíocaíochtaí CBL ar áiseanna agus trealamh in úsáid ag daoine le míchumais

Eolas

Má tá tú faoi mhíchumas agus má bhíonn ort áiseanna agus trealaimh áirithe a úsáid mar thoradh ar sin, is féidir leat leas a bhaint as aisíocaíocht Cáin Bhreisluacha (CBL). Is féidir le daoine a cheannaíonn áiseanna nó an trealaimh a bheith in úsáid ag duine le míchumas an aisíocaíocht CBL a éileamh freisin. Is féidir le daoine le míchumais fhisicúla, agus le daoine le míchumais intinne, leas a bhaint as aisíocaíochtaí CBL.

Rialacha

Is iad áiseanna agus trealaimh a chabhraíonn leat do mhíchumas a shárú agus tú ag obair nó ag glacadh páirte i ngníomhaíochtaí laethúla, na háiseanna agus trealaimh ar féidir aisíocaíocht CBL a éileamh ina dtaobh.

Chun aisíocaíocht CBL a éileamh caithfidh tú:

 • Bheith i do chónaí in Éirinn
 • Bheith faoi mhíchumas
 • Bheith áiseanna agus trealaimh de dhíth ort chun cabhrú leat le gníomhaíochtaí laethúla

Caithfidh an áis nó an trealamh a bheith i seilbh an duine leis an míchumas, agus in úsáid aige/aici amháin. Má tá an t-éileamh ar aisíocaíocht CBL á dhéanamh ag duine eile seachas an duine atá ag úsáid na háise nó an trealaimh, d'fhéadfadh na Coimisinéirí Ioncaim fianaise a chuartú go bhfuil an áis i seilbh agus úsáid aonair an duine leis an míchumas. Sa chás seo, féidir leis na hearraí bheith soláthartha i gcaitheamh gnó atá á reachtáil ag an duine atá ag ceannach na n-earraí.

Cuimsíonn samplaí d'áiseanna agus trealamh a bhféadfaí aisíocaíocht CBL a fháil orthu:

 • Áiseanna an tí, mar shampla, áiseanna ithe agus ól
 • Folcthaí siúl isteach deartha do dhaoine le míchumais
 • Cathaoireacha leithris
 • Suíocháin ardaithe agus cathaoireacha ainmnithe do dhaoine le míchumais
 • Leabhair Bhraille
 • Gléasanna ardaithe agus ardaitheoirí, ardaitheoirí staighre san áireamh
 • Áiseanna cumarsáide

B'fhéidir go mbeidh sé riachtanach fianaise dochtúra a chur ar fáil faoi do mhíchumas.

cheadaítear aisíocaíochtaí CBL:

 • Ar sheirbhísí do dhaoine le míchumais
 • Ar Áiseanna agus trealaimh ar cíos

Ag ceannach agus ag cur feithicil in oiriúint

Is féidir cealú nó aisíocaíocht Cáin Chlárúcháin Feithicle (CCF) a éileamh, aisíocaíocht Cáin Bhreisluacha (CBL) a éileamh ó thaobh cheannach feithicle agus aisíocaíocht CBL ó thaobh costais na fheithicle a chur in oiriúint suas go dtí uasmhéid. Tá tuilleadh eolais ar fáil inár ndoicméad, Díoluine Cánach do Thiománaithe agus do Phaisinéirí faoi Mhíchumas.

Conas iarratas a dhéanamh

Ba cheart duit foirm VAT 61A (pdf) a chomhlánú chun iarratas a dhéanamh ar aisíocaíocht CBL.

Caithfidh tú doiciméid tacaíochta le d'éileamh a cheangal, mar shampla, bunshonraisc do na hearraí uilig san iarratas nó, i gcás earraí iomportáilte, admhálacha de CBL íoctha ag iompórtáil. I gcás comhaontaithe fhruilcheannaigh, beidh ort cóip den chomhaontú a chur ar fáil, chomh maith leis an sonrasc.

Ní mór duit d'iarratas a chur isteach taobh istigh de 4 bliana ó dheireadh na tréimhse cánaí a mbaineann an t-éileamh léi. Is iad na tréimhsí cánach laistigh de gach bliain ná:

 • Eanáir/Feabhra
 • Márta/Aibreán
 • Bealtaine/Meitheamh
 • Iúil/Lúnasa
 • Meán Fómhair/Deireadh Fómhair
 • Samhain/Nollaig

Mar shampla, caithfear éileamh i dtaobh sonraisc eisithe in Eanáir 2013 a dhéanamh i bhFeabhra 2016 ar a dhéanaí.

Chun tuilleadh eolais a fháil nó aisíocaíocht a éileamh déan teagmháil le:

Oifig Lárnach na nAisíocaíochtaí

Na Coimisinéirí Ioncaim
Foirgneamh M: TEK II
Bóthar Ard Mhacha
Muineachán
Éire

Teil:047 62100
Lóghlao:1890 60 60 61
Láithreán Gréasáin: http://www.revenue.ie
R-phost: cromon@revenue.ie

Page edited: 4 February 2015

Teanga

English

Ábhar Gaolmhar

 • Díoluine cánach do do thiománaithe agus do phaisinéirí faoi mhíchumas
  Cur síos ar an Scéim Tiománaithe faoi Mhíchumas agus Paisinéirí faoi Mhíchumas, a chuireann réimse leathan díolúine cánach ar fáil do thiománaithe faoi mhíchumas agus do phaisinéirí faoi mhíchumas.
 • Faoisimh chánach do dhaoine a bhfuil lagú radhairc orthu
  Má tá tú i do chónaí in Éirinn agus má tá laigí áirithe radhairc ort, is féidir leat laghdú a éileamh ar an méid cánach a íocann tú. Cuirtear faisnéis ar fáil chomh maith faoin scéim aisíocaíochta CBL ar áiseanna agus fearais.
 • Cáin Bhreisluacha
  Tá Cáin Bhreisluacha (CBL) san áireamh sa phraghas i gcás formhór na dtáirgí agus na seirbhísí a úsáidimid gach lá. D’fhéadfadh sé go mbeadh dliteanas ort CBL a íoc má cheannaíonn tú ar líne freisin. Faigh tuilleadh faisnéise maidir le CBL agus mar a íoctar í.

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire du