Aisíocaíochtaí CBL ar áiseanna agus trealamh in úsáid ag daoine le míchumais

Eolas

Má tá tú faoi mhíchumas agus má bhíonn ort áiseanna agus trealaimh áirithe a úsáid mar thoradh ar sin, is féidir leat leas a bhaint as aisíocaíocht Cáin Bhreisluacha (CBL). Is féidir le daoine a cheannaíonn áiseanna nó an trealaimh a bheith in úsáid ag duine le míchumas an aisíocaíocht CBL a éileamh freisin. Is féidir le daoine le míchumais fhisicúla, agus le daoine le míchumais intinne, leas a bhaint as aisíocaíochtaí CBL.

Rialacha

Is iad áiseanna agus trealaimh a chabhraíonn leat do mhíchumas a shárú agus tú ag obair nó ag glacadh páirte i ngníomhaíochtaí laethúla, na háiseanna agus trealaimh ar féidir aisíocaíocht CBL a éileamh ina dtaobh.

Chun aisíocaíocht CBL a éileamh caithfidh tú:

 • Bheith i do chónaí in Éirinn
 • Bheith faoi mhíchumas
 • Bheith áiseanna agus trealaimh de dhíth ort chun cabhrú leat le gníomhaíochtaí laethúla

Caithfidh an áis nó an trealamh a bheith i seilbh an duine leis an míchumas, agus in úsáid aige/aici amháin. Má tá an t-éileamh ar aisíocaíocht CBL á dhéanamh ag duine eile seachas an duine atá ag úsáid na háise nó an trealaimh, d'fhéadfadh na Coimisinéirí Ioncaim fianaise a chuartú go bhfuil an áis i seilbh agus úsáid aonair an duine leis an míchumas. Sa chás seo, féidir leis na hearraí bheith soláthartha i gcaitheamh gnó atá á reachtáil ag an duine atá ag ceannach na n-earraí.

Cuimsíonn samplaí d'áiseanna agus trealamh a bhféadfaí aisíocaíocht CBL a fháil orthu:

 • Áiseanna an tí, mar shampla, áiseanna ithe agus ól
 • Folcthaí siúl isteach deartha do dhaoine le míchumais
 • Cathaoireacha leithris
 • Suíocháin ardaithe agus cathaoireacha ainmnithe do dhaoine le míchumais
 • Leabhair Bhraille
 • Gléasanna ardaithe agus ardaitheoirí, ardaitheoirí staighre san áireamh
 • Áiseanna cumarsáide

B'fhéidir go mbeidh sé riachtanach fianaise dochtúra a chur ar fáil faoi do mhíchumas.

cheadaítear aisíocaíochtaí CBL:

 • Ar sheirbhísí do dhaoine le míchumais
 • Ar Áiseanna agus trealaimh ar cíos

Ag ceannach agus ag cur feithicil in oiriúint

Is féidir cealú nó aisíocaíocht Cáin Chlárúcháin Feithicle (CCF) a éileamh, aisíocaíocht Cáin Bhreisluacha (CBL) a éileamh ó thaobh cheannach feithicle agus aisíocaíocht CBL ó thaobh costais na fheithicle a chur in oiriúint suas go dtí uasmhéid. Tá tuilleadh eolais ar fáil inár ndoicméad, Díoluine Cánach do Thiománaithe agus do Phaisinéirí faoi Mhíchumas.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun iarratas a dhéanamh ar aisíocaíocht CBL ar áisíní agus fearais, ní mór foirm VAT61a a chomhlánú. Tá an fhoirm sin ar fáil ó Lároifig Aisíocaíochtaí na gCoimisinéirí Ioncaim (féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos). Nó is féidir iarratas a dhéanamh ar sheirbhís ar líne na gCoimisinéirí Ioncaim ach cliceáil ar ríomh-Aisíocaíochtaí ar myAccount service.

Ba cheart duit foirm VAT 61A (pdf) a chomhlánú chun iarratas a dhéanamh ar aisíocaíocht CBL.

Caithfidh tú doiciméid tacaíochta le d'éileamh a cheangal, mar shampla, bunshonraisc do na hearraí uilig san iarratas nó, i gcás earraí iomportáilte, admhálacha de CBL íoctha ag iompórtáil. I gcás comhaontaithe fhruilcheannaigh, beidh ort cóip den chomhaontú a chur ar fáil, chomh maith leis an sonrasc.

Ní mór duit d'iarratas a chur isteach taobh istigh de 4 bliana ó dheireadh na tréimhse cánaí a mbaineann an t-éileamh léi. Is iad na tréimhsí cánach laistigh de gach bliain ná:

 • Eanáir/Feabhra
 • Márta/Aibreán
 • Bealtaine/Meitheamh
 • Iúil/Lúnasa
 • Meán Fómhair/Deireadh Fómhair
 • Samhain/Nollaig

Mar shampla, caithfear éileamh i dtaobh sonraisc eisithe in Eanáir 2013 a dhéanamh i bhFeabhra 2016 ar a dhéanaí.

Chun tuilleadh eolais a fháil nó aisíocaíocht a éileamh déan teagmháil le:

Oifig Lárnach na nAisíocaíochtaí

Na Coimisinéirí Ioncaim
Foirgneamh M: TEK II
Bóthar Ard Mhacha
Muineachán
Éire

Teil:047 62 100
Láithreán Gréasáin: http://www.revenue.ie

Page edited: 24 September 2018