Creidmheas Cánach do Pháiste le hÉagumas

Réamhrá

Is féidir le tuismitheoir/coimirceoir páiste a bhfuil éagumas buan air/uirthi, bíodh sé fisiciúil nó intleachtúil, an Creidmheas Cánach do Pháiste le hÉagumas a éileamh:

 • Má bhí an t-éagumas ar an bpáiste roimh dó/dí 21 bliain d'aois a bhaint amach
 • Má thagann an t-éagumas buan air/uirthi tar éis dó/dí 21 bliain d'aois a bhaint amach ach é/í a bheith fós ag freastal ar oideachas lánaimseartha nó ag traenáil do cheird nó do ghairm ar feadh dhá bhliana ar a laghad.

Is féidir an creidmheas a éileamh ar son na ndaoine seo a leanas freisin:

 • Leasleanbh
 • Páiste atá ar altramacht
 • Aon pháiste atá faoi chúram an éilitheora, atá dhá chothú ag an éilitheoir as a p(h)óca féin agus a bhfuil éagumas buan air/uirthi.

Is féidir creidmheas a éileamh ar son gach páiste ann féin má tá níos mó ná páiste amháin i gceist le héagumas.

Míchumais cháilithe

Seo a leanas samplaí de mhíchumais a luaitear mar ghalair éagumasacha buana :

 • Fiobróis Chisteach
 • Spina Bifida
 • Daille
 • Bodhaire
 • Siondróm Down
 • Pairilis Theann
 • Cineálacha faoi leith den ghalar Scitsifréine
 • Droch chásanna den Uathachas.

Is féidir cur leis an liosta seo.

Ní féidir creidmheas a éileamh má tá páiste cothaithe go hiomlán ag foinse phoiblí nó charthanachta.

Is féidir leat freisin éileamh a dhéanamh ar fhaoiseamh cánach ar son costas leighis a thiteann ort féin nó ar éinne eile.

Rátaí

Don bhliain 2017, tugtar creidmheas cánach de €3,300.

Conas iarratas a dhéanamh

Ba cheart glaoch ar nó buaileadh isteach chuig an oifig chánach áitiúil ag cur síos ar an gcreidmheas go dteastaíonn uait a éileamh agus ainm(neacha) an pháiste/na bpáistí a thabhairt.

Ba cheart go mbeadh teastas dochtúra in éineacht le héileamh atá dhá dhéanamh don chéad uair a thaispeánann:

 • An dáta ar tháinig an t-éagumas chun solais don chéad uair
 • Méid an éagumais
 • Muna bhfuil an míchumas atá ar an bpáiste luaite thuas ní mór go mbeadh sé soiléar ar theastas an dochtúra nach féidir leis an bpáiste é/í féin a chothú go buan mar gheall ar an éagumas.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Tabhair cuairt ar aimsitheoir teagmhála na gCoimisinéirí Ioncaim chun an uimhir Ló-ghlao a fháil nó faigh mionsonraí teagmhála.

Léigh tuilleadh faoin Creidmheas Cánach do Pháiste le hÉagumas sa bhileog (pdf) ar revenue.ie.

Page edited: 17 May 2017