Creidmheas cánach i leith gaoil chleithiúnaigh

Réamhrá

D'fhéadfadh tuismitheoirí/caomhnóirí agus daoine a thugann aire do ghaolta cleithiúnacha a bheith i dteideal creidmheas cánach i leith gaoil chleithiúnaigh.

Rialacha

D'fhéadfá éileamh a dhéanamh ar chreidmheas cánach i dtaobh gaoil chleithiúnaigh má tá tú ag cothabháil ar do chostas féin:

 • Gaol, gaol do chéile san áireamh, nach bhfuil in ann aire a thabhairt dó nó di féin mar gheall ar shean-aois nó drochshláinte.
 • D'athair nó do mháthair, nó athair nó máthair do chéile atá ina mbaintreacha, is cuma an sláinte atá aige/aice
 • Mac nó iníon leat atá ina c(h)ónaí leat agus ar a bhfuil tú ag brath mar gheall ar shean-aois nó drochshláinte.

Costais sláinte agus do ghaol cleithiúnach

Go dtí le déanaí, ba é an príomh-luach a bhí ag an gCreidmheas Cánach do Ghaol Cleithiúnach ná gur ghá duit an creidmheas seo a éileamh chun costais leighis a éileamh don ghaol sin. Níl an cás amhlaidh a thuilleadh, ón mbliain chánach 2007 i leith. Má thabhaíonn do ghaol cleithiúnach, nó aon duine eile, i gcás éilimh ón mbliain chánach 2007 ar aghaidh, costais sláinte agus go gcuidíonn tú leo, d'fhéadfá a bheith i dteideal faoiseamh cánach don mhéid a d'íoc tú. Is féidir leat faoiseamh a éileamh ar chostais ar nós billí dochtúirí, cothabháil nó cóireáil san ospidéal, cógais agus leigheasanna orduithe. Má tá an duine ina c(h)ónaí i dteach altranais faofa agus go gcabhraíonn tú leis na táillí a bhaineann leis an teach altranais a íoc, d'fhéadfá a bheith i dteideal cuid de na costais a bhaineann leis a éileamh.

Rataí

Braitheann méid an Chreidmheasa Chánach i leith Gaoil Chleithiúnaigh ar:

 • Costas cothabhála do ghaoil chleithiúnaigh - an costas cothabhála suas go dtí €70 atá sa chreidmeas cánach i 2018.
 • Má théann ioncam do ghaoil chleithiúnaigh thar €14,753 i 2018, níl creidmheas cánach ar fáil. Cuirtear iomlán ioncaim do ghaoil chleithiúnaigh san áireamh, sé sin íocaíochtaí leasa shóisialaigh, pinsin, ús ar chuntas taisce agus araile, nuair atá teorann ioncaim dhá ríomh.

Conas iarratas a dhéanamh

Más íocóir ÍMAT thú agus má tá tú ag éileamh an chreidmheasa chánach i leith gaoil chleithiúnaigh, ba cheart duit Foirm DR1 (pdf) a íoschóipeáil agus a líonadhiarratas ar líne ar an chreidmheasa a dhéanamh. D'fhéadfá chomh maith scríobh chuig d'oifig chánach áitiúil ag déanamh cur síos ar an gcreidmheas cánach atá tú ag éileamh, agus ag cur an eolais seo a leanas ar fáil:

 • Ainm agus sloinne do ghaoil
 • An gaol atá eadraibh
 • Uimhir Phearsanta Sheirbhíse Phoiblí do ghaoil, má tá sé ar eolas
 • Aois do ghaoil agus, má fheileann don chás, an cineál míchumais atá air/uirthi
 • Foinse, nó foinsí ioncaim do ghaoil agus méid a (h)ioncam
 • Sonraí cúnaimh airgeadais a thagann ó éinne eile.

Má tá tú ag éileamh an chreidmheasa chánach i leith mac nó iníon atá ina c(h)ónaí leat agus ar a bhfuil tú ag brath, ba cheart duit Foirm DR2 a líonadh. De rogha ar sin, d'fhéadfá scríobh chuig d'oifig chánach áitiúil ag déanamh cur síos ar an gcreidmheas cánach atá tú ag éileamh, agus ag cur an eolais seo a leanas ar fáil:

 • Ainm do mhic nó d'iníne
 • Uimhir Phearsanta Sheirbhíse Phoiblí do mhic nó d'iníne, má tá sé ar eolas
 • An gcónaíonn do mhac nó d'iníon in éineacht leat
 • Foinse/foinsí ioncaim agus méid an ioncaim
 • Do dháta breithe agus an cineál míchumais atá ort

Má íocann tú cáin faoin gcóras féinmheasúnaithe, d'fheadfá éileamh a dhéanamh ar an gcreidmheas cánach ach rannóg "Gaol Cleithiúnach" do thuairisceán cánach bliantúil a líonadh. Tá tuilleadh faisnéise le fáil ag an gCreidmheas Cánach do Ghaol Cleithiúnach: IT46.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Cuir glaoch teileafóin ar Sheirbhis Lóghlao ÍMAT Ioncaim. Tá tuilleadh eolais faoi sonraí teagmhála do réigíúin anseo.

Page edited: 4 January 2018