Faoiseamh chun do Ghnólacht Féin a Thosú

Réamhrá

Má bhí tú dífhostaithe ar feadh 12 mhí, ar a laghad, agus má bhunaíonn tú gnó cáilitheach, soláthraíonn an scéim Do Ghnólacht Fein a Thosú díolúine ó cháin ioncaim a mhéid le €40,000 sa bhliain ar feadh tréimhse dhá bhliain.

Ní bhaineann an Faoiseamh chun do Ghnólacht Féin a Thosú ach le cáin ioncaim atá iníoctha ar na brabúis ó do ghnólacht. Ní chuimsíonn sé ÁSPC agus an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU), mar sin, beidh tú faoi dhliteanas ÁSPC agus an MSU a íoc ar aon bhrabúis a thuill tú i do ghnólacht nua. Tá an scéim Do Ghnólacht Féin a Thosú á reáchtáil ón 25 Deireadh Fómhair 2013 go dtí an 31 Nollaig 2018.

Rialacha

D’fhéadfá cáiliú don fhaoiseamh seo má bhí aon cheann de na híocaíochtaí a leanas á fháil agat ar feadh 12 mhí nó ní b’fhaide:

Má chaith tú roinnt ama ar scéimeanna áirithe oiliúna nó ar scéimeanna fostaíochta, caithfear leis an tréimhse seo mar chuid de thréimhse dhífhostaíochta. I measc samplaí de chúrsaí agus de scéimeanna oiliúna tá cúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna (BOO), Fostaíocht Pobail, agus an Scéim um Fhilleadh ar Oideachas.

Má ghlac tú le fostaíocht do thréimhse, ach má chaill tú do phost agus má d’fhill tú ar d’íocaíocht chuardaitheora poist, féadfaidh tú cáiliú (a fhad agus nach bhfuil achar breis agus 12 mhí idir an dá éileamh cuardaitheora poist agus a fhad gur mhair d’éileamh iomlán breis agus 12 mhí).

Má oibríonn tú go páirtaimseartha agus má éilíonn tú íocaíocht chuardaitheora poist do na laethanta eile, féadfaidh tú cáiliú d’Fhaoiseamh chun do Ghnólacht Féin a Thosú a luaithe atá íocaíocht chuardaitheora poist á fáil agat ar feadh 312 lá dífhostaíochta.

Ba cheart duit seiceáil le d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh nó le hionad Intreo mura bhfuil tú cinnte cibé acu an gcomhlíonann nó nach gcomhlíonann tú na critéir. Anuas air sin, féadfaidh tú cás-staidéir a léamh ar láithreán gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim.

Má cháilíonn tú d’Fhaoiseamh chun do Ghnólacht Féin a Thosú, ní mór go mbeidh an méid a leanas i gceist:

  • Ní mór an gnólacht a bhunú idir an 25 Deireadh Fómhair 2013 agus an 31 Nollaig 2018
  • Ní mór gur gnólacht nua é (seachas gnólacht a cheannaítear, a fhaightear le hoidhreacht nó a fhaightear ar bhealach eile)
  • Ní mór nach gnólacht neamhchorpraithe é, is é sin, ní mór nach bhfuil sé cláraithe mar chuideachta

Féadfaidh tú d’Fhaoiseamh chun do Ghnólacht Féin a Thosú a éileamh má tá an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair (BTWEA) á fháil agat. (Má thosaigh tú leis an BTWEA a fháil roimh an 25 Deireadh Fómhair 2013, ní cháilíonn tú don fhaoiseamh seo mar gheall gur thosaigh tú do ghnólacht cheana roimh dháta tosaigh na scéime.)

Rataí

Féadfaidh tú an faoiseamh a éileamh ar a mhéid le €40,000 de bhrabúis gach bliain ar feadh 2 bhliain. Braitheann conas a ríomhann tú an faoiseamh ar cathain a thosaigh tú do ghnólacht nua.

Bliain 1: Ní gá duit cáin ioncaim a íoc ar do bhrabúis má tá siad faoi bhun na caidhpe. Má thosaíonn tú do ghnólacht nua in Eanáir (agus má úsáideann tú an bhliain féilire mar do bhliain chuntasaíochta), is í an chaidhp don bhliain €40,000. Má thosaíonn tú do ghnólacht níos déanaí sa bhliain, laghdófar an chaidhp go comhréireach de réir na míosa a thosaíonn tú. Mar shampla, má thosaíonn tú do ghnólacht i bhFeabhra, tá 11 mhí fanta sa bhliain, mar sin, is féidir leat a mhéid le €36,667 (11/12 de €40,000) a thuilleamh. Má thosaíonn tú do ghnólacht i Nollaig, tá mí amháin fanta sa bhliain, mar sin, féadfaidh tú a mhéid le €3,333 (1/12 de €40,000) a thuilleamh.

Bliain 2: Ní gá duit cáin ioncaim a íoc ar do bhrabúis má tá siad faoi bhun na caidhpe €40,000. Cuimseoidh na cuntais don dara bliain tréimhse 12 mhí i gcónaí.

Bliain 3: Tá brabúis d’aon chuid den bhliain seo a thagann faoi chuimsiú na chéad 24 mí de ghnó saor ó cháin ioncaim a fhad agus atá siad faoi bhun na caidhpe. Ríomhtar an chaidhp le haghaidh bhliain 3 mar €40,000 x [na míonna atá fágtha le héileamh a dhéanamh] / 12. Má thosaigh tú do ghnólacht in Eanáir, tá an faoiseamh 24 mí úsáidte agat i mBliain 1 agus i mBliain 2 agus níl aon fhaoiseamh ar fáil do Bhliain 3. Má thosaigh tú do ghnólacht ní ba dhéanaí sa bhliain, tá roinnt faoisimh ar fáil go fóill.

Má dhéanann tú caillteanas sa chéad bhliain duit a bheith ag trádáil, féadfaidh tú Faoiseamh chun do Ghnólacht Féin a Thosú a éileamh sula n-éilíonn tú faoiseamh ar chaillteanais sna blianta ina dhiaidh sin. Cinntíonn seo, má dhéanann tú caillteanas, gheobhaidh tú luach iarbhír do na caillteanais siúd i mblianta amach anseo seachas bheith ort na caillteanais siúd a chur i leith brabús a bheadh faoi réir cáin ioncaim faoin scéim Do Ghnólacht Féin a Thosú.

Féadfaidh tú breis samplaí a léamh faoi conas Faoiseamh chun do Ghnólacht Féin a Thosú a léamh ar láithreán gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim.

Conas iarratas a dhéanamh

Ní gá duit bheith réamhfhaofa don scéim. Ina ionad sin, féadfaidh tú an faoiseamh seo a éileamh nuair a dhéanann tú do thuairisceán cáin ioncaim. Tabhair faoi deara go dtugtar síneadh do ghnólachtaí nua maidir leis an ngnáthdháta comhdaithe do do chéad tuairisceán cánach. Mar shampla, má bhunaigh tú do ghnólacht nua in 2014, ní bheidh do chéad tuairisceán cánach dlite go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2016.

Féadfaidh Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) an méid cáin ioncaim, MSU agus ÁSPC atá le híoc agat a ríomh.

Mura mian leat ROS a úsáid chun do thuairisceán cánach a chomhdú agus má chomhdaíonn tú tuairisceán ar pháipéar roimh an 31 Lúnasa, seolfaidh na Coimisinéirí Ioncaim ríomh chugat ar an méid cánach, MSU agus ÁSPC atá le híoc agat.

Ní bhaineann an Faoiseamh chun do Ghnólacht Féin a Thosú ach le cáin ioncaim atá iníoctha ar na brabúis ó do ghnólacht. Ní chuimsíonn sé ÁSPC agus an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU), mar sin, beidh tú faoi dhliteanas ÁSPC agus an MSU a íoc ar aon bhrabúis a thuill tú i do ghnólacht nua.

Page edited: 21 July 2017