Creidmheas Cánach do Chúramóirí Baile

Réamhrá

Is creidmheas cánach é Creidmheas Cánach do Chúramóirí Baile a thugtar do chúplaí pósta (a mheastar i gcomhpháirt lena chéile i gcomhair cánach) nuair atá céile amháin ag obair sa bhaile ag tabhairt cúraim do dhuine cleithiúnach.

Ríomhtar an cháin a bhfuil tú faoi dhliteanas é a íoc mar chéatadán den ioncam atá agat. Baintear creidmheas cánach as seo, rud a fhágann an méid iarbhír cánach a chaithfidh tú a íoc. Is é an tionchar a bhíonn ag creidmheas cánach ná do cháin iníoctha a laghdú de méid an chreidmheasa.

Cliceáil anseo le tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi a ríomhtar do cháin.

Rialacha

Tugtar Creidmheas Cánach do Chúramóirí Baile do:

  • Cúplaí pósta a mheastar i gcomhpháirt lena chéile i gcomhair cánach
  • Bíonn céile amháin ag obair sa bhaile ag tabhairt cúraim do dhuine cleithiúnach amháin nó níos mó
  • Bíonn ioncam an chúramóra baile faoi bhun €5,080 sa bhliain chánach ina bhfuil an t-éileamh á dhéanamh agat.

thógtar Liúntas Cúramóra san áireamh nuair atá ioncam an chúramóra baile á shocrú ach is foinse ioncaim inchánach í. Ciallaíonn sé seo n-áireofar é san ioncam a mheastar i gcomhpháirt le do chéile más rud é go bhfuil tú ag éileamh Liúntais Cúramóra.

Cé atá ina d(h)uine cleithiúnach?

Is duine cleithiúnach é:

  • Linbh lena bhfuil Sochar Leanaí iníoctha dó/di
  • Duine 65 bhliana d'aois nó níos mó
  • Duine le míchumas a bhfuil cúram ag teastáil uaidh/uaithi.

Ní féidir leis an duine cleithiúnach a bhfuil tú ag tabhairt cúraim dó/di a bheith ina c(h)éile. Is féidir leo a bheith ina ghaol de bharr pósta, nó duine lena bhfuil tú ag gníomhú mar chaomhnóir dlíthiúil áfach.

An gcaithfidh gaol a bheith ina chónaí linn le bheith ina dhuine cleithiúnach?

Go hiondúil caithfidh an duine cleithiúnach a bheith ina chónaí leat agus le do chéile sa bhliain chánach le bheith incháilithe don Chreidmheas Cánach do Chúramóirí Baile.

Ach is féidir cúram a thabhairt do dhuine cleithiúnach atá ina ghaol agat taobh amuigh de do bhaile mar sin féin. Mura bhfuil an duine ina chónaí leat, áfach, caithfidh siad a bheith ina chónaí béal dorais in áras cónaithe in aice leat, nó sa réadmhaoin céanna, nó taobh istigh de 2km ó do theach. Chomh maith leis seo, caithfidh nasc cumarsáide díreach a bheith eadraibh (mar shampla, líne teileafóin nó córas aláraim.

Rataí

Is é €810 an Creidmheas Cánach do Chúramóirí Baile i 2015.

Má thuilleann an cúramóir baile idir €5,080 agus €6,700, íoctar creidmheas cánach laghdaithe. Laghdaítear an creidmheas cánach de leath d'ioncam an chúramóra baile a sháraíonn an teorainn seo. (Féach an sampla thíos).

Má thuilleann an cúramóir baile €6,700 nó níos mó i mbliain chánach, ní féidir leat éileamh a dhéanamh ar an gCreidmheas Cánach do Chúramóirí Baile ansin.

Sampla 2015

Ní bheidh cúramóir baile le hioncam bliantúil de €6,000 incháilithe do Chreidmheas Cánach do Chúramóirí Baile iomlán ach beidh sé/sí incháilithe do chreidmheas cánach laghdaithe.

Ríomhtar an difríocht idir an t-ioncam iarbhír (€6,000) agus €5,080 agus ansin faightear leath den méid sin. Laghdaítear ráta uasta an Chreidmheasa Cánach do Chúramóirí Baile de réir an méid sin ansin.

€6,000 - €5,080 = €920 ÷ 2 = €460

€810 - €460 = €350 (Creidmheas Cánach do Chúramóirí Baile laghdaithe).

Ní féidir éileamh a dhéanamh ar Phointe Scoite an Ráta Chaighdeánaigh do chúpla le dhá ioncam agus ar an gCreidmheas Cánach do Chúramóirí Baile. Cabhróidh d'oifig chánach áitiúil leat fáil amach cé acu a thugann an leas in mó duit.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir leat an Creidmheas Cánach do Chúramóirí Baile a éileamh trí dul i dteagmháil leis na gCoimisinéirí Ioncaim trí theileafón nó trí úsáid a bhaint as an Seirbhís IMAT Ar Líne.


Is féidir leat an fhoirm éilimh Creidmheas Cánach do Chúramóirí Baile (pdf) a íoschóipeáil freisin.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ba chóir iarratais don Chreidmheas Cánach do Chúramóirí Baile a dhéanamh chuig na gCoimisinéirí Ioncaim.

Page edited: 26 March 2015