Creidmheas Cánach do Chúramóirí Baile

Réamhrá

Is creidmheas cánach é Creidmheas Cánach do Chúramóirí Baile a thugtar do chúplaí pósta (a mheastar i gcomhpháirt lena chéile i gcomhair cánach) nuair atá céile amháin ag obair sa bhaile ag tabhairt cúraim do dhuine cleithiúnach.

Ríomhtar an cháin a bhfuil tú faoi dhliteanas é a íoc mar chéatadán den ioncam atá agat. Baintear creidmheas cánach as seo, rud a fhágann an méid iarbhír cánach a chaithfidh tú a íoc. Is é an tionchar a bhíonn ag creidmheas cánach ná do cháin iníoctha a laghdú de méid an chreidmheasa.

Tuilleadh eolais a faigh faoin gcaoi a ríomhtar do cháin.

Rialacha

Tugtar Creidmheas Cánach do Chúramóirí Baile do:

  • Cúplaí pósta a mheastar i gcomhpháirt lena chéile i gcomhair cánach
  • Bíonn céile amháin ag obair sa bhaile ag tabhairt cúraim do dhuine cleithiúnach amháin nó níos mó
  • Tá ioncam an chúntóra tí féin faoi €7,200. Baineann creidmheas cánach laghdaithe má tá ioncam an chúntóra idir €7,200 agus €9,400.

Ní chuirtear Liúntas CúramóraSochar Cúramóra san áireamh nuair a bhíonn ioncam an chúntóra baile á chinneadh ach is foinsí ioncaim inchánach iad. Ciallaíonn sé sin, má tá tú ag éileamh Liúntais Chúramóra nó Sochair Chúramóra, beidh sé mar chuid de d’ioncam a mheastar i gcomhpháirt lena chéile.

Cé atá ina d(h)uine cleithiúnach?

Is duine cleithiúnach é:

  • Linbh lena bhfuil Sochar Leanaí iníoctha dó/di
  • Duine 65 bhliana d'aois nó níos mó
  • Duine le míchumas a bhfuil cúram ag teastáil uaidh/uaithi.

Ní féidir leis an duine cleithiúnach a bhfuil tú ag tabhairt cúraim dó/di a bheith ina c(h)éile. Is féidir leo a bheith ina ghaol de bharr pósta, nó duine lena bhfuil tú ag gníomhú mar chaomhnóir dlíthiúil áfach.

An gcaithfidh gaol a bheith ina chónaí linn le bheith ina dhuine cleithiúnach?

Go hiondúil caithfidh an duine cleithiúnach a bheith ina chónaí leat agus le do chéile sa bhliain chánach le bheith incháilithe don Chreidmheas Cánach do Chúramóirí Baile.

Ach is féidir cúram a thabhairt do dhuine cleithiúnach atá ina ghaol agat taobh amuigh de do bhaile mar sin féin. Mura bhfuil an duine ina chónaí leat, áfach, caithfidh siad a bheith ina chónaí béal dorais in áras cónaithe in aice leat, nó sa réadmhaoin céanna, nó taobh istigh de 2km ó do theach. Chomh maith leis seo, caithfidh nasc cumarsáide díreach a bheith eadraibh (mar shampla, líne teileafóin nó córas aláraim.

Rataí

Is ionann Creidmheas Cánach an Chúramóra Baile do 2018 agus €1,200.

Má tá ioncam de suas le €7,200 ag an gcúramóir baile ina gceart féin don bhliain chánach, is féidir an creidmheas cánach iomlán a éileamh.

Creidmheas Cánach Laghdaithe

Má tá an t-ioncam níos mó ná €7,200 áfach déantar an difríocht idir an t-ioncam iarbhír agus €7,200 a ríomh agus déantar dhá leath de. Laghdaítear an Creidmheas Cánach do Chúramóirí Baile ansin faoin méid sin. Tugann an tábla seo a leanas samplaí faoin gcaoi a ríomhtar an creidmheas cánach maidir le leibhéil éagsúla ioncaim.

Más ionann ioncam an chúramóra baile agus €9,600 nó níos mó i rith 2018, ní féidir leat an creidmheas cánach a éileamh.

Ioncam Cúramóra Baile Creidmheas cánach in 2018 Laghdú ar chreidmheas cánach in 2018
€7,200 €1,200 Nialas – Tá an creidmheas cánach iomlán dlite
€7,450 €1,075 €7,450 - €7,200 = €250 ÷ 2 = €125
€7,950 €825 €7,950 - €7,200 = €750 ÷ 2 = €375
€8,200 €700 €8,200 - €7,200 = €1,000 ÷ 2 = €500
€8,450 €575 €8,450 - €7,200 = €1,250 ÷ 2 = €625
€8,700 €450 €8,700 - €7,200 = €1,500 ÷ 2 = €750
€8,950 €325 €8,950 - €7,200 = €1,750 ÷ 2 = €875
€9,050 €275 €9,050 - €7,200 = €1,850 ÷ 2 = €925
€ 9,200 €200 €9,200 - €7,200 = €2,000 ÷ 2 = €1,000
€9,400 €100 €9,400 - €7,200 = €2,200 ÷ 2 = €1,100
€9,600 Nil €9,600 - €7,200 = €2,400 ÷ 2 = €1,200

Ní féidir leat an Scoithphointe Ráta Caighdeánach le haghaidh lánúineacha dhá ioncaim agus Creidmheas Cánach do Chúramóirí Baile a éileamh. Cabhróidh d'oifig chánach áitiúil leat cinneadh a dhéanamh faoin gceann is fearr duit.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir leat an Creidmheas Cánach do Chúramóirí Baile a éileamh trí dul i dteagmháil leis na gCoimisinéirí Ioncaim trí theileafón nó trí úsáid a bhaint as an Seirbhís IMAT Ar Líne.


Is féidir leat an fhoirm éilimh Creidmheas Cánach do Chúramóirí Baile (pdf) a íoschóipeáil freisin.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ba chóir iarratais don Chreidmheas Cánach do Chúramóirí Baile a dhéanamh chuig na gCoimisinéirí Ioncaim.

Page edited: 14 February 2018