Anseo atá tú: Baile > Airgead agus Cáin > Cáin > Creidmheasanna agus faoiseamh cáin ioncaim > Creidmheas Cánach do Chúramóirí Baile

Creidmheas Cánach do Chúramóirí Baile

Réamhrá

Is creidmheas cánach é Creidmheas Cánach do Chúramóirí Baile a thugtar do chúplaí pósta (a mheastar i gcomhpháirt lena chéile i gcomhair cánach) nuair atá céile amháin ag obair sa bhaile ag tabhairt cúraim do dhuine cleithiúnach.

Ríomhtar an cháin a bhfuil tú faoi dhliteanas é a íoc mar chéatadán den ioncam atá agat. Baintear creidmheas cánach as seo, rud a fhágann an méid iarbhír cánach a chaithfidh tú a íoc. Is é an tionchar a bhíonn ag creidmheas cánach ná do cháin iníoctha a laghdú de méid an chreidmheasa.

Cliceáil anseo le tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi a ríomhtar do cháin.

Rialacha

Tugtar Creidmheas Cánach do Chúramóirí Baile do:

  • Cúplaí pósta a mheastar i gcomhpháirt lena chéile i gcomhair cánach
  • Bíonn céile amháin ag obair sa bhaile ag tabhairt cúraim do dhuine cleithiúnach amháin nó níos mó
  • Bíonn ioncam an chúramóra baile faoi bhun €5,080 sa bhliain chánach ina bhfuil an t-éileamh á dhéanamh agat.

thógtar Liúntas Cúramóra san áireamh nuair atá ioncam an chúramóra baile á shocrú ach is foinse ioncaim inchánach í. Ciallaíonn sé seo n-áireofar é san ioncam a mheastar i gcomhpháirt le do chéile más rud é go bhfuil tú ag éileamh Liúntais Cúramóra.

Cé atá ina d(h)uine cleithiúnach?

Is duine cleithiúnach é:

  • Linbh lena bhfuil Sochar Leanaí iníoctha dó/di
  • Duine 65 bhliana d'aois nó níos mó
  • Duine le míchumas a bhfuil cúram ag teastáil uaidh/uaithi.

Ní féidir leis an duine cleithiúnach a bhfuil tú ag tabhairt cúraim dó/di a bheith ina c(h)éile. Is féidir leo a bheith ina ghaol de bharr pósta, nó duine lena bhfuil tú ag gníomhú mar chaomhnóir dlíthiúil áfach.

An gcaithfidh gaol a bheith ina chónaí linn le bheith ina dhuine cleithiúnach?

Go hiondúil caithfidh an duine cleithiúnach a bheith ina chónaí leat agus le do chéile sa bhliain chánach le bheith incháilithe don Chreidmheas Cánach do Chúramóirí Baile.

Ach is féidir cúram a thabhairt do dhuine cleithiúnach atá ina ghaol agat taobh amuigh de do bhaile mar sin féin. Mura bhfuil an duine ina chónaí leat, áfach, caithfidh siad a bheith ina chónaí béal dorais in áras cónaithe in aice leat, nó sa réadmhaoin céanna, nó taobh istigh de 2km ó do theach. Chomh maith leis seo, caithfidh nasc cumarsáide díreach a bheith eadraibh (mar shampla, líne teileafóin nó córas aláraim.

Rataí

Is é €810 an Creidmheas Cánach do Chúramóirí Baile i 2015.

Má thuilleann an cúramóir baile idir €5,080 agus €6,700, íoctar creidmheas cánach laghdaithe. Laghdaítear an creidmheas cánach de leath d'ioncam an chúramóra baile a sháraíonn an teorainn seo. (Féach an sampla thíos).

Má thuilleann an cúramóir baile €6,700 nó níos mó i mbliain chánach, ní féidir leat éileamh a dhéanamh ar an gCreidmheas Cánach do Chúramóirí Baile ansin.

Sampla 2015

Ní bheidh cúramóir baile le hioncam bliantúil de €6,000 incháilithe do Chreidmheas Cánach do Chúramóirí Baile iomlán ach beidh sé/sí incháilithe do chreidmheas cánach laghdaithe.

Ríomhtar an difríocht idir an t-ioncam iarbhír (€6,000) agus €5,080 agus ansin faightear leath den méid sin. Laghdaítear ráta uasta an Chreidmheasa Cánach do Chúramóirí Baile de réir an méid sin ansin.

€6,000 - €5,080 = €920 ÷ 2 = €460

€810 - €460 = €350 (Creidmheas Cánach do Chúramóirí Baile laghdaithe).

Ní féidir éileamh a dhéanamh ar Phointe Scoite an Ráta Chaighdeánaigh do chúpla le dhá ioncam agus ar an gCreidmheas Cánach do Chúramóirí Baile. Cabhróidh d'oifig chánach áitiúil leat fáil amach cé acu a thugann an leas in mó duit.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir leat an Creidmheas Cánach do Chúramóirí Baile a éileamh trí dul i dteagmháil leis na gCoimisinéirí Ioncaim trí theileafón nó trí úsáid a bhaint as an Seirbhís IMAT Ar Líne.


Is féidir leat an fhoirm éilimh Creidmheas Cánach do Chúramóirí Baile (pdf) a íoschóipeáil freisin.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ba chóir iarratais don Chreidmheas Cánach do Chúramóirí Baile a dhéanamh chuig na gCoimisinéirí Ioncaim.

Page edited: 26 March 2015

Teanga

English

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire du