An Scéim um Rothaíocht chun na hOibre

Réamhrá

Is scéim spreagtha cánach í an Scéim um Rothaíocht chun na hOibre agus tá sé mar aidhm aici fostaithe a spreagadh rothaíocht chun na hoibre agus abhaile arís. Faoin scéim is féidir le fostóirí íoc as rothair agus as trealamh rothair dár bhfostaithe agus íocann an fostaí ar ais trí shocrú íobartha tuarastail de suas go 12 mí. Níl an fostaí faoi dhliteanas cánach, PRSI nó an Mhuirir Sóisialta Uilíoch ar a n-aisíocaíochtaí.

Níl ar d’fhostóir páirt a ghlacadh sa scéim. Ach, má ghlacann siad páirt ann, ní mór dóibh é a chur ar fáil dá bhfostaithe uile.

Rialacha

Céard é a trealamh lena mbaineann an scéim?

Baineann an scéim le rothair nua agus rothair leictreachuidithe (is iad sin rothair cuidithe ag leictreachas ach a dteastaíonn iarracht éigin ón rothaithe uathu). Ní chlúdaíonn sé gluaisrothair, scútair nó gléasanna dá leithéid.

Clúdaítear an trealamh sábháilteachta seo a leanas freisin:

  • Clogaid atá ar an dul leis na caighdeáin Eorpacha EN 1078
  • Cloigíní agus adharca bolgáin
  • Soilse, lena n-áirítear pacáistí dineamó
  • Scátháin agus gardaí puitigh d’fhonn a chinntiú nach gcuirtear isteach ar fheiceáil an rothaithe.
  • Fáiscíní rothaíochta agus gardaí feistis
  • Painnéir, iompráin bagáiste agus strapaí d'fhonn a chur ar a gcumas ag an rothaithe bagáiste a iompar go sábháilte
  • Glais agus slabhraí d’fhonn a chinntiú gur féidir leis an rothar a bheith daingnithe go sábháilte
  • Pumpaí, trealamh chun poill a dheisiú, trealamh rothaíochta agus séalú boinn chun cuí a chur ar damáistí beaga.
  • Éadach frithchaitheamhach chomh maith le frithchaiteoirí bána tosaigh agus frithchaitheoirí spóca

Cén chaoi a n-íocaim as an rothar?

De ghnáth, íocann d'fhostóir an tsoláthraí as an rothar agus cuireann sé socrú 'íobartha tuarastail' i bhfeidhm ó do thuarastal thar thréimhse ama aontaithe (nach féidir a bheith níos mó ná 12 mí ar fhad). Go ginearálta, ciallaíonn sé seo gur féidir leat cuairt a thabhairt ar an siopa, an trealamh atá tú ag iarraidh a cheannach a roghnú agus is féidir leis an siopa sonrasc a chur díreach chuig d'fhostóir le haghaidh an chostais. Tabhair faoi deara nach bhfuil an díolúine cánach i gceist má íocann tú as an rothar agus má íocann d’fhostóir ar ais thú – ní mór dóibh íoc as an rothar.

Ansin, déadúchtaítear an aisíocaíocht don rothar agus don trealamh ó d'ollchaiteachas (ciallaíonn sé seo sula ndéadúchtaítear do cháin ioncaim, PRSI, éilimh phinsin nó Muirear Sóisialta Uilíoch). Is féidir na déadúchtaí a dhéanamh go seachtainiúil, go coicísiúil nó go míosúil ag brath ar an tsocrú íoctha tuarastail atá agat. Is féidir le d’fhostóir an rothar a cheannach ar do shon agus ní bheidh ort íoc as ansin. Sa chás seo beidh díolúine agat ó cháin um shochar comhchineála suas go costas €1000. Má bhíonn costas níos airde ar an rothar bainfidh muirear um shochar comhchineála leis an iarmhéid.

Cé chomh minic is féidir liom leas a bhaint as an scéim?

Ní féidir leat fáil a bheith agat ar an scéim ach uair amháin i dtréimhse cúig bliana. Baineann an coinníoll seo fiú mura gceannaíonn tú trealamh a mhéid leis an teorainn €1,000. Is ionann an bhliain chánach ina soláthraítear an rothar nó an trealamh agus an chéad bhliain. Mar sin, má d’úsáid tú an scéim in 2014 (is cuma cén mhí a bhí ann), bheifeá i dteideal an faoiseamh a fháil arís i rith 2019 (ó Eanáir ar aghaidh).

Turais Cháilitheacha

Ní mór duit an rothar agus an trealamh sábháilteachta a úsáid go príomha do thurais cháilitheacha. Ciallaíonn sé seo turas iomláin nó cuid de thuras (mar shampla idir do bhaile agus an stáisiún traenach) idir do bhaile agus do ghnátháit oibre. Ní gá d’fhostóirí monatóireacht a dhéanamh air seo ach iarrfar ort ráiteas a shíniú ag dearbhú go bhfuil an rothar agat le haghaidh d'úsáid phearsanta agus go mbainfear úsáid as go príomha do thurais cháilitheacha.

Rataí

Tá teorainn de €1,000 ar an méid gur féidir a chaitheamh (áirítear leis seo rothair, trealamh sábháilteachta agus táillí seachadaidh). Má chaitheann tú níos mó ná an teorainn seo tá tú faoi dhliteanas táille cánach ioncaim tairbhiú-ar-leith.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin scéim ar shuíomh gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim.

Conas iarratas a dhéanamh

Déan teagmháil le d’fhostóir chun fiafraí faoin scéim.

Page edited: 9 November 2017