Cáin ioncaim

An córas le cáin a mheas
Cur síos ar an gcóras nua creidhmheasanna cánacha.

Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU)
Is cáin é an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) iníoctha ar ioncam comhlán a tháinig i bhfeidhm an 1 Eanáir 2011.

Seirbhísí ar líne do cháiníocóirí ÍMAT
Tá réimse seirbhísí ar fáil ar líne d’íocóirí cánach ÍMAT. Cuimsíonn siad seo seirbhísí a ligeann duit amharc ar do thaifead cánach, d’fhaisnéis phearsanta a nuashonrú agus creidmheasanna cánach agus faoiseamh a éileamh.

Cáin a ghearradh ar dhaoine pósta agus ar pháirtnéirí sibhialta
Tá trí bhealach inar féidir cáin a ghearradh ort mar dhuine pósta in Éirinn. Déan iniúchadh ar na roghanna agus faigh amach cén chaoi iarratas a dhéanamh.

Cáin ar shochair ón bhfostaíocht
Tá cur síos sa cháipéis seo ar na príomhshochair gur féidir le fostaí a fháil sa bhreis ar a t(h)uarastal/pá agus conas a ngearrtar cáin ar na sochair sin.

Díolúine ó cháin iomcaim ag ealaíontóirí
D'fhéadfadh ioncam a thuilleann ealaíontóirí, scríbhneoirí, dealbhóirí agus péintéirí in Éirinn ón gcuid saothair a bheith díolmhaithe ó cháin ioncaim. Faigh amach conas díolúine a fháil ó cháin ioncaim más ealaíontóir tú.

Ró-íocaíochtaí agus gearríocaíochtaí cánach ÍMAT
Míníonn an doiciméad seo conas is féidir leat a fháil amach an bhfuil tú tar éis ró-íocaíocht nó gearríocaíocht cánach a dhéanamh. Míníonn sé freisin conas aisíoc cánach a fháil nó cáin atá le n-íoc agat a íoc.

Gearradh cánach ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh
Bíodh sin mar atá, d'fhéadfadh d'íocaíocht leasa shóisialaigh a bheith inchánaithe nó saor ó cháin in Éirinn. Faigh amach na rialacha canachais na n-íocaíochtaí leasa shóisialaigh.
This document is in: Leas Sóisialach > Córas Leasa Shóisialaigh na hÉireann > Íocaíocht Leasa Shóisialaigh a Éileamh

Cáin agus tosú ar obair
Is é an fostóir a asbhaineann cáin as tuarastal fhormhór na bhfostaithe. Faigh amach an méid a chaithfidh a bheith ar eolas agat faoi cháin nuair a thosaíonn tú ag obair.
This document is in: Fostaíocht > Tosú ag obair agus athrú jabanna > Tosú ag obair

Athrú poist: cáin, ÁSPC agus pinsean
Tá céimeanna éagsúla ann le glacadh le linn athrú poist maidir le cáin, ÁSPC agus pinsean.
This document is in: Fostaíocht > Tosú ag obair agus athrú jabanna > Athrú jabanna

Cáin ar chnapshuim iomarcaíochta nó scoir
Tá cur síos anseo ar an gcóras le cáin a ghearradh ar chúiteamh a íoctar ina chnapshuim nuair a chailltear fostaíocht. Conas a mheastar an cháin agus cad é do theidlíochtaí?
This document is in: Fostaíocht > Dul ar scor > Cáin ioncaim do lucht pinsin

Aisíocaíocht cánach má tá tú dífhostaithe nó as obair ar shaoire bhreoiteachta
Míniú faoi chonas aisíoc cánach a fháil má bhí tú ag obair agus má tá tú dífhostaithe nó as obair mar gheall ar thinneas anois.

Cáin do dhaoine féinfhostaithe
Achoimre ar an dóigh a ngearrtar cáin ar dhaoine féinfhostaithe.

Cóid chánach agus páirtnéireacht shibhialta
Tá fáil anois ar na forálacha cánach a bhaineann le lanúineacha pósta ag páirtnéirí sibhialta. Faigh amach níos mó faisnéise faoi conas a chaitear le páirtnéirí sibhialta faoin gcód cánach.

Conas do dhualgais chánach a chomhlíonadh
Some PAYE taxpayers have other sources of income. Information about how non-PAYE income is taxed.