Cánacha Caipitiúla tar éis scartha/colscartha

Eolas

Séard é Cáin ar ghóthacháin chaipitiúla, ná cáin ar an mbrabús a dhéantar tar éis diúscairt aon sócmhainne agus bíonn an cháin le n-íoc ag an té atá i mbun diúscartha. D'fhéadfadh gur trí dhíol nó trí thabhartas a dhéanfaí an diúscairt. Ní bhíonn cáin ar ghnóthacháin Chaipitiúla le n-íoc ar shócmhainní a aistritear idir céilí. Ní bhíonn cáin ar ghnóthacháin Chaipitiúla le n-íoc ar shócmhainní a aistritear idir céilí atá scartha, má tá an t-aistriú déanta faoi ordú cúirte nó faoi Chomhaontú Scartha.

Ón dáta a bhfuil an chosúlacht air go mbeidh an scaradh buan, ní bhíonn sóchmhainní a aistrítear idir céilí, saor ón gCáin ar ghnóthacháin Chaipitiúla.

Ar an dóigh chéanna bíonn sócmhainní a aistrítear idir céilí mar thoradh ar Ordú Colscartha saor ón gcáin.

Ba cheart do lánúin atá ag scaradh comhairle shaineolach chánach a lorg, sula ndéanann siad aon socruithe a bhféadfadh impleachtaí Cain ar ghnóthachain chaipitiúla a bheith leo.

Cáin ar fhaltais chaipitiúla

Séard é Cáin ar Fhaltais Chaipitiúla ná cáin ar thabhartais agus ar oidhreachtaí a fhaigheann duine. Íocann an duine a fhaigheann an tabhartas, nó an t-oidhreacht, an cháin. Bíonn an cháin atá le n-íoc bunaithe ar an luach na sóchmhainne atá a fháil, ar an margadh oscailte. Tá aistriú sochmhainní idir céilí saor ó cháin ar fhaltais chaipitiúla, is cuma cé acu tabhartas nó oidhreacht atá i gceist. Ní chuireann scaradh isteach air seo ach cuireann colscaradh. Bíonn sócmhainní a aistrítear idir céilí do bhárr Órdú Cúirte i bhForógra Colscartha saor ón gcáin seo, ach ní bhíonn aon aistríthe sóchmhainní a tharlaíonn tar éis don Fhorógra Colscartha a bheith déanta saor ón gcáin, ach amháin sa chás is gur ordaigh an chúirt iad. Ba cheart do lánúin atá ag scaradh comhairle ó shaineolaí cánach a lorg sula ndéanann siad aon socruithe a bhféadfadh impleachtaí Cáin Fhaltais Chaipitiúl a bheith leo. Tá tuilleadh eolais sa doiciméad, Cáin Fhaltais Chaipitiúl.

Dleacht Stampála

Baineann dleacht stampála, de ghnáth le aistriú maoine, trí thabhartas nó trí dhíolachán. Ní bhíonn dleacht stampála le n-íoc nuair a aistrítear maoin idir céilí. Ní bhíonn an dleacht le n-íoc ar aistriú maoine idir lanúin atá scartha nó colscartha má déanadh an t-aistriú mar thoradh ar ordú cúirte.

Tá tuilleadh eolais sa doiciméad, Dleacht Stampála.

Is feidir leat níos mó a léamh faoi chánacha caipituil i ndiaidh scaradh, colscartha agus neamhniú sibhialta ar láithreán gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Na Coimisinéirí Ioncaim

Caisleán Bhaile Átha Cliath
Bhaile Átha Cliath 2
Éire

Láithreán Gréasáin: http://www.revenue.ie

Page edited: 14 July 2010