An tÚdarás Pinsean

Réamhrá

Forálann an tÚdarás Pinsean do riar ceart scéimeanna pinsean agus do chosaint chearta pinsin do dhaoine atá ina gcónaí in Éirinn.

Is é an tÚdarás an comhlacht rialála ar scéimeanna pinsean ceirde agus Cuntais Choigiltis Scoir Pearsanta (CCSPanna) agus tá ról aige i bhforbairt beartais pinsean go ginearálta.

Ba faoin Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Forálacha Ilghnéitheacha) 2013 a athainmníodh an Bord Pinsean mar an tÚdarás Pinsean, agus d’éirigh a Phríomhfheidhmeannach ina Rialtóir Pinsean. Tháinig na hathruithe sin i bhfeidhm ó 7 Márta 2014.

Is é bord le triúr daoine air a sholáthróidh maoirsiú don Údarás Pinsean. Leanfaidh an tÚdarás Pinsean ar aghaidh ag feidhmiú fheidhmeanna Príomhfheidhmeannaigh an Údaráis Phinsean. Bunaíodh Comhairle Pinsean ar leithligh chun comhairle a thabhairt don Aire Coimirce Sóisialaí i leith cúrsaí a bhaineann le beartas um pinsin agus chun leas na dtomhaltóirí a chosaint.

Céard as a bhfuil an tÚdarás Pinsean freagrach?

Tá an tÚdarás freagrach as:

 • Slándáil agus cosaint bhaill de scéimeanna pinsean ceirde agus ranníocóirí le Cuntais Choigiltis Scoir Pearsanta a chur chun cinn
 • Forbairt struchtúir pinsean náisiúnta éifeachtacha a chur chun cinn
 • Daoine a spreagadh chun páirt a ghlacadh i scéim pinsean lena chinntiú go bhfuil go leor ioncaim scoir acu, agus
 • Eolas agus treoir údarásach a sholáthar do pháirtithe ábhartha faoi shlándáil pinsean, struchtúir pinsean, srl.

Céard a dhéanann an tÚdarás Pinsean ó lá go lá?

 • Cuireann an tÚdarás Pinsean eolas ar fáil do bhaill agus iontaobhaithe scéimeanna pinsean
 • Déanann sé monatóireacht ar ghéilliúlacht na Scéimeanna Pinsean Ceirde Sochair Shainithe le hAcht na bPinsean 1990 agus a chuid leasuithe
 • Tá roinnt freagrachtaí aige maidir le CCSPanna, mar shampla, táirgí CCSP a fhaomhadh leis na Coimisinéirí Ioncaim agus clár poiblí a choimeád de sholáthraithe agus tháirgí CCSP.
 • Déanann sé monatóireacht agus maoirseacht ar fheidhmiú Acht na bPinsean agus fhorbairtí pinsean go ginearálta
 • Eisíonn sé treoirlínte ar dhualgais agus fhreagrachtaí iontaobhaithe (a choimeádann cistí pinsean agus atá i bhfeighil orthu) scéimeanna pinsean ceirde agus cóid chleachtais ar ghnéithe ar leith dá gcuid freagrachtaí
 • Cuireann sé comhairle ar an Aire Coimirce Sóisialaíar fheidhmiú Acht na bPinsean agus ar chúrsaí pinsean go ginearálta.

Seirbhísí eolais phinsean

Soláthraíonn an tÚdarás seirbhísí eolais le cabhrú le baill de scéimeanna pinsean a gcearta a thuiscint agus leas a bhaint as na cearta sin lena chinntiú go bhfuil a bpinsin faoi chosaint iomlán. Cuireann an tÚdarás eolas ar fáil d'iontaobhaithe agus sholáthraithe pinsean chomh maith.

Tá raon de leabhráin faoi phinsin le fáil saor in aisce ón Údarás ar féidir leat a íoslódáil. Is féidir leat cóipeanna i gcló de na leabhráin seo a iarraidh díreach ón Údarás chomh maith.

Cuirtear seirbhís eolais agus fiosraithe ar fáil chun ceisteanna a fhreagairt maidir le scéimeanna pinsean ceirde agus CCSPanna. Féach thíos le sonraí teagmhála a fháil.

Gearán a dhéanamh faoi sholáthraí pinsean nó scéim pinsean

Is féidir leis an Údarás Pinsean cabhrú leat má tá imní ort faoi fheidhmiú do CCSP nó do scéime pinsean ceirde

Má tá gearán agat faoi do phinsean nach bhfuil tú in ann a réiteach le do sholáthraí CCSP (nó, i gcás pinsin cheirde le d'fhostóir, riarthóir pinsean nó iontaobhaithe), ansin is féidir leat dul i dteagmháil leis an Údarás Pinsean le comhairle agus cúnamh a fháil.

Is féidir leis an Údarás:

 • Gníomhú ar son baill scéime pinsean atá buartha faoina scéimeanna
 • Fiosrú a dhéanamh ar stádas agus stiúradh scéim pinsean ceirde
 • Ionchúiseamh a dhéanamh de bharr sháruithe ar Achtanna na bPinsean
 • Caingean chúirte a ghlacadh in aghaidh iontaobhaithe chun baill agus a gcearta a chosaint.

Cliceáil anseo le tuilleadh eolais a fháil ar ghearáin faoi phinsin.

Teagmháil

Soláthraíonn an tÚdarás seirbhísí eolais le cabhrú le baill de scéimeanna pinsean a gcearta a thuiscint agus leas a bhaint as na cearta sin lena chinntiú go bhfuil a bpinsin faoi chosaint iomlán. Cuireann an tÚdarás eolas ar fáil d'iontaobhaithe agus sholáthraithe pinsean chomh maith.

An tÚdarás Pinsean

Teach Verschoyle
28/30 Sráid an Mhóta Íocht
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:+353 (0)1 613 1900
Lóghlao:1890 656 565
Facs:+353 (0)1 631 8602
Láithreán Gréasáin: http://www.pensionsauthority.ie/
R-phost: info@pensionsauthority.ie

Page edited: 26 January 2017