An tOmbudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean

Réamhrá

Tá sé de chumhacht ag an Ombudsman na Seirbhísí Airgeadais agus na bPinsean aon treoracha cuí a thabhairt le réiteach a fháil ar an ngearán nó easaontas agus cúiteamh airgeadais a thabhairt ach ní féidir leis an tsuim seo a bheith níos mó ná an sochar caillte faoin scéim phinsin saothair nó Cuntas Pearsanta Coigiltis Scoir. Ní bheidh sé de chumhacht ag an Ombudsman costais dlíthiúla a bhronnadh. Ní mór do na páirtithe ar fad cloí le cinneadh an Ombudsman faoi réir ag an gceart atá ag na páirtithe ar fad achomharc a lorg ón Ardchúirt.

Rialacha

Baineann teorainneacha faoi leith ama le cásanna a thabhairt chuig Ombudsman na Seirbhísí Airgeadais agus na bPinsean:

  • 6 bliana ón dáta ar tharla an ghníomh lena mbaineann do ghearán/easaontas
  • 3 bliana ón dáta gur cuireadh ar an eolas thú nó gur cheart go mbeadh tú curtha ar an eolas maidir leis an ngníomh

Tá sé de rogha ag an Ombudsman gearán nó díospóid a mheas lasmuigh de na cláir ama ach ní féidir dul ar ais níos faide ná an 13 Aibreán 1996. Féadfaidh an tOmbudsman imscrúdú a dhéanamh má tharla an gníomh nó an t-imeacht a d'eascair an gearán nó an díospóid idir 13 Aibreán 1996 agus 28 Aibreán 2003, fiú má tharla níos mó ná 6 bliana ón ócáid.

Rataí

Níl aon táille le n-íoc as gearán a thabhairt chuig Ombudsman na Seirbhísí Airgeadais agus na bPinsean.

Conas iarratas a dhéanamah

Má bhíonn gearán agat

Nuair a bhíonn gearán nó easaontas agat, ba cheart duit ar dtús iarracht a dhéanamh é a réiteach leo siúd atá freagrach as bainistiú na scéime pinsin nó as an gCuntas Pearsanta Coigiltis Scoir (CPCS).

Nuair atá córas ag an scéim phinsin nó an CPCS le theacht ar Réiteach Inmhéanach Easaontais (RIE) ní féidir le Ombudsman na Seirbhísí Airgeadais agus na bPinsean mar riail fiosrúchán a dhéanamh maidir leis an ngearán nó easaontas ach amháin sa chás, agus go dtí, go bhfuil an cheist pléite ag an gcóras sin agus go bhfuil cinneadh déanta ag na hiontaobhaithe nó bainisteoirí.

Faoi Acht na bPinsean, ní mór go mbeadh córas RIE ag na scéimeanna pinsin agus ag na CPCS ar fad. Ní gá do pháirtithe cloí le moltaí a thagann chun cinn ó chóras RIE.

Muna bhfuil réiteach sásúil faighte duitse ar an gceist tar éis dul tríd an gcóras RIE, is féidir leat ansin iarratas a dhéanamh chuig Ombudsman na Seirbhísí Airgeadais agus na bPinsean: do ghearán a fhiosrú.

Cén chaoi le gearán a dhéanamh

Ba cheart duit a dhéanamh cinnte gur féidir le Ombudsman na Seirbhísí Airgeadais agus na bPinsean fiosrúchán a dhéanamh maidir leis an ngearán nó easaontas atá agat agus go bhfuil tusa i dteideal gearáin a dhéanamh. Ba cheart duit ansin scríobh chuig Ombudsman na bPinsean ag míniú an ghearáin nó easaontais agus ag insint céard a cheapann tusa gur cheart do na daoine atá freagrach as an scéim phinsin a bhainistiú a dhéanamh le rudaí a chur ina gceart.

Tá gnáthfhoirm ghearáin ar fáil, atá ceadaithe ag an Aire Coimirce Sóisialaí, nach mór duit úsáid a bhaint aisti. Tá an fhoirm seo ar fáil anseo, ó Oifig Ombudman na bPinsean nó ó tÚdarás Pinsean, Teach Verschoyle, 28/30 Sráid an Mhóta Uachtarach, Baile Átha Cliath 2, Teil: (01) 613 1900, Facs: (01) 631 8602.

Ba cheart duit gach cáipéis chuí agus comhfhreagras (is leor cóipeanna) a chur leis an bhfoirm, aon chomhfhreagras le do scéim phinsin, fostóir nó riarthóir san áireamh.

Is féidir gearáin a dhéanamh tríd an bpost nó ar facs. Ní féidir gearáin a dhéanamh ar an nguthán.

Tá cáipéis curtha le chéile ag Ombudsman na Seirbhísí Airgeadais agus na bPinsean ar a tugtar Conas is féidir leis an Ombudsman na Seirbhísí Airgeadais agus na bPinsean freastal ort (foirm pdf) agus Gluais de Théarmaí Pinsin (foirm pdf).


Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An tÚdarás Pinsean

Teach Verschoyle
28/30 Sráid an Mhóta Íocht
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:+353 (0)1 613 1900
Lóghlao:1890 656 565
Facs:+353 (0)1 631 8602
Láithreán Gréasáin: http://www.pensionsauthority.ie/
R-phost: info@pensionsauthority.ie

An tOmbudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean

3ú Úrlár
Teach Lincoln
Plás Lincoln
Baile Átha Cliath 2
D02 VH29
Éire

Teil:(01) 567 7000
Láithreán Gréasáin: http://www.fspo.ie/
R-phost: info@fspo.ie

Page edited: 5 October 2010