Rótharraingtí bhainc

Réamhrá

Is suim bhreise airgid í rótharraingt gur féidir a aistharraingt as cuntas reatha nuair atá iarmhéid dochair ann (is é sin a rá, méid breise airgid tógtha as do chuntas bainc agus é faoi nialas). Is áis ghearrthéarmach í a úsáidtear de ghnáth chun sreabhadh airgid thirim a mhéadú go sealadach. Dá bharr, d'fhéadfá níos mó airgid a chaitheamh ná mar atá i do chuntas reatha. Cé go bhféadfadh rátaí úis ar rótharraingt a bheith ard, ní íoctar ús ach ar an méid airgid a aistharraingítear.

Rialacha

De ghnáth ceadóidh banc rótharraingt do chustaiméir má bhíonn bearta isteach agus amach go rialta. Más amhlaidh atá airgead á thógáil amach as cuntas láithreach tar éis dó a bheith curtha isteach agus nach bhfuil airgead á choinneáil sa chuntas ar feadh tréimhse suntasaí, d'fhéadfadh an banc a bheith den tuairim gur comhartha é seo nach bhféadfar é a aisíoc. Sa chás sin d'fhéadfadh sé rótharraingt a dhiúltú.

  • Ní bhíonn rótharraingt ar fáil ach amháin ar chuntas reatha.
  • Soláthraítear áiseanna rótharraingthe faoi lánrogha d’institiúide airgeadais.
  • Braitheann rótharraingt agus an méid a dheonófar duit i bhfoirm rótharraingthe, i dtromlach na gcásanna, ar stair na n-idirbheart sa chuntas reatha. Má tá drochstair creidmheasa agat, b’fhéidir go mbeidh sé deacair ort rótharraingt a fháil.
  • Aisíocann an tomhaltóir an tsuim rótharraingthe agus ús ar an tsuim rótharraingthe nuair a bhíonn airgead ar fáil sa chuntas.
  • D'fhéadfadh rótharraingt a bheith sealadach nó buan.

Má tá deacrachtaí agat rótharraingt a aisíoc

Má tá deacrachtaí agat rótharraingt a aisíoc, d'fhéadfá síneadh ama a iarraidh ar an mbanc. Ceadófar é sin má tá stair d'íocaíochtaí sásúil.

Má tá deacrachtaí leanúnacha agat agus tú ag aisíoc na rótharraingte agus má tá do chuid fiacha ag méadú dá bharr, d'fhéadfá dul i dteagmháil leis an tSeirbhís Bhuiseadaithe agus Chomhairle Airgid (MABS). Rachaidh MABS seo i gcomhairle leat agus socróidh siad an méid airgid gur féidir leat a aisíoc in aghaidh na míosa. Rachaidh sí i dteagmháil leis an mbanc ar do shon. Socróidh MABS leis an mbanc go n-aisíocfaidh tú suim áirithe gach mí go dtí go laghdófar an rótharraingt agus go nglanfar na fiacha. Cuireann MABS an tseirbhís seo ar fáil saor in aisce.

Rataí

Gearrann go leor banc táille ar rótharraingt a shocrú agus is gnách go ngearrtar táille bhliantúil (ar a dtugtar táille athnuachana) ar áis rótharraingthe.

Déantar comhaontú ar an méid is féidir cuntas a rótharraingt (teorainn rótharraingthe) roimh ré idir sealbhóir an chuntais agus an institiúid airgeadais.

Íocann tú ús ar an méid atá le híoc agat ag aon tráth amháin, seachas ar an teorainn iomlán rótharraingthe atá ar fáil agat. Is gnách go mbíonn an ráta úis ar rótharraingtí beagán níos airde ná an ráta a ghearrtar ar iasachtaí pearsanta agus gur féidir thart ar idir 11% agus 15% a bheith i gceist leo, ag brath ar do bhanc.

Má sháraíonn tú do theorainn chomhaontaithe rótharraingthe, féadtar ús a ghearradh.

Conas iarratas a dhéanamh

Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le do bhanc nó do chumann foirgníochta más mian leat faisnéis a fháil faoi áiseanna rótharraingthe. Is éard a bhíonn i gceist le hiarratas a dhéanamh ar rótharraingt ná foirm a chomhlánú agus d’fhéadfadh cruinniú le hoifigigh na hinstitiúide airgeadais a bheith i gceist leis, chomh maith. Bíonn línte cabhrach 24 uair an chloig ag roinnt institiúidí a ghlacann le hiarratais thar an nguthán. Tá láithreáin ghréasáin ag roinnt institiúidí, chomh maith, áit ar féidir le hiarratais a dhéanamh ar líne.

Page edited: 28 July 2015