Scéim mhicrichreidmheasa – iasachtaí 'Luíonn sé le Ciall' ('It Makes Sense')

Réamhrá

Cuireann an Scéim Iasachta um Mhicriasacht Phearsanta, iasachtaí beaga comhar creidmheasa ar fáil ar ús íseal. Tá na iasachtaí ar fáil do dhaoine atá ag fáil íocaíocht leasa shóisialaigh, agus a bhfuil deacrachtaí acu creidmheas a fháil ó fhoinsí eile. Tá sé mar aidhm don scéim, spleáchas ar iasachtóirí a ghearrann rátaí an-arda úis, a laghdú. Tugtar iasachtaí ‘Luíonn se le Ciall’, It Makes Sense orthu agus tá an scéim á cur i bhfeidhm go náisiúnta.

Caithfidh tú bheith ag fáil íocaíocht leasa shóisialaigh le bheith i gcáil iasacht ‘Luíonn sé le Ciall (It Makes Sense).

Is féidir iarratas a dhéanamh ar iasacht idir €100 agus €2,000 agus is é uasmhéid an ráta úis a ghearrtar ná 12% (12.68% APR).

Mura comhalta thú de do chomhar creidmheasa áitiúil, is féidir leis an gcomhar creidmheasa comhalta a dhéanamh díot ar an láthair (a fhad agus a chónaíonn tú sa cheantar áitiúil) agus is féidir breithniú láithreach a dhéanamh ort i dtaobh iasacht ‘It Makes Sense’. Is gnách go ndeonófar iasachtaí laistigh de 24 uair an chloig tar éis go ndéantar comhalta den chomhar creidmheasa thú agus tar éis duit d’iarratas ar iasacht a dhéanamh.

Rialacha

Is féidir le daoine thar aois 18, iasacht Luíonn sé le Ciall (It Makes Sense) a fháil, daoine atá:

  • A bhfuil íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil acu

    agus

  • Atá cláraithe le nó a cháilíonn don Scéim Buiséad Teaghlaigh

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar iasacht ar chuspóir ar bith, aisíocaíocht aon fhiachais gan íoc, ina measc. Féadfaidh tú iasacht a ghlacadh amach ar feadh tréimhse íosta idir mí amháin agus a mhéid le 2 bhliain.

Braitheann an cinneadh maidir le hiasacht a bhronnadh, go hiomlán ar an gcomhar creidmheasa. Níl teidlíocht uathoibríoch agat ar iasacht.

Rátaí

Is ionann íosmhéid na hiasachta agus €100 agus is é €2,000 an méid uasta is féidir leat a fháil ar iasacht.

Déantar aisíocaíochtaí iasachta ó asbhaintí gach seachtain ó d’íocaíocht leasa shóisialaigh tríd an Scéim Buiséad Teaghlaigh. Is ionann an asbhaint uasta a cheadaítear faoin Scéim Buiséad Teaghlaigh agus 25% de d’íocaíocht sheachtainiúil leasa shóisialaigh. Áirítear leis seo aon asbhaintí eile a d’fhéadfadh bheith agat faoin Scéim Buiséad Teaghlaigh (mar shampla, le haghaidh cíosa nó billí teaghlaigh).

Is ionann an ráta uasta úis a ghearrfaidh comhair chreidmheasa ar iasacht ‘It Makes Sense loan’ agus 1% sa mhí nó 12% sa bhliain (Ráta Céatadánach Bliantúil (RCB) 12.68%).

I dtaobh iasacht €500 RCB Téarma Aisíocaíochtaí seachtainiúla Ús a gearradh An tIomlán a aisíocadh

Comhar Creidmheasa

Iasacht ‘It Makes Sense’

12.68% (athraitheach) 6 mhi €19.84 €15.72 €515.72

Conas iarratas a dhéanamh

Déanann tú iarratas ar iasacht ‘It Makes Sense’ trí do chomhar creidmheasa áitiúil.

Bheith i do chomhalta den chomhar creidmheasa

Mura bhfuil i do bhall den chomhar creidmheasa, caithfidh tú na rudaí seo a leanas a chur ar fáil:

  • Cruthúnas i dtaobh d’aitheantais – mar shampla, pas reatha, ceadúnas tiomána nó Cárta Seirbhísí Poiblí
  • Cruthúnas i dtaobh do sheolta – mar shampla, bille teaghlaigh a eisíodh le déanaí nó cáipéisíocht a d’eisigh an Rialtas le déanaí, ar nós litreach ón Roinn Coimirce Sóisialaí.
  • D’Uimhir’ PSP

Iarratas a dhéanamh ar Iasacht ‘It Makes Sense’

Is gá duit 2 dhuillín leasa shóisialaigh a eisíodh le déanaí a thabhairt leat (a eisíodh tráth nach faide ná 4 seachtaine roimhe sin) go dtí do chomhar creidmheasa. Cabhróidh do chomhar creidmheasa áitiúil leat foirm iarratais ar iasacht a líonadh agus an fhoirm a chomhlánú lena cheadú asbhaintí ón scéim buiséad teaghlaigh a dhéanamh.

Cá ndéanfaidh mé iarratas?

Ta an iasacht ar fáil i gcomhair chreidmheasa ar fud na tíre agus tá líon na gcomhar creidmheasa atá rannpháirteach ann ag méadú de réir mar a thagann níos mó acu isteach sa scéim. Ta liosta de na comhair chreidmheasa atá rannpháirteach sa scéim, ar shuíomh It Makes Sense Loan.

Féadfaidh tú faisnéis agus comhairle a fháil faoi bhuiséadú ón líonra ionaid Seirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid (an SBCA):

An tSeirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid

Teach Tráchtála
Sráidbhaile Tráchtála an Chinn Thiar
Baile Bhlainséir
Baile Átha Cliath 15
Éire

Teil:0761 07 2020
Láithreán Gréasáin: http://www.mabs.ie

Page edited: 26 October 2018