Stair chreidmheasa - Biúró Creidmheasa na hÉireann

Réamhrá

Is é Biúró Creidmheasa na hÉireann (BCÉ) an ghníomhaireacht is mó tagairt creidmheasa in Éirinn. Comhlacht prímháideach atá ann. Is leis na baill é agus is iad a dhéanann é a mhaoiniú. Institiúidí airgeadais don chuid is mó atá ina mbaill, ina measc go leor chomhar creidmheasa.

Déanann BCÉ faisnéis a chothabháil maidir le feidhmíocht chomhaontuithe creidmheasa idir iasachtaithe agus institiúid airgeadais. San áireamh i gcomhaontuithe creidmheasa tá morgáistí; iasachtaí cairr agus pearsanta; comhaontuithe leasa; ceannach ar chíos agus cártaí creidmheasa. Ní dhéanann BCÉ monatóireacht ar chomhaontuithe rótharraingte ach amháin sa chás go bhfuil cás cúirte i gceist maidir le rótharraingt. Seolann na h-institiúidí iasachta faisnéis chuig BCÉ go míosúil, go hiondúil.

Gach uair a dhéanann tú iarratas ar chreidmheas ó bhall BCÉ, breathnaíonn an institiúid sin ar an dtaifead creidmheasa a bhaineann leat le fáil amach cén chaoi ar éirigh leat cheana in aon chomhaontú creidmheasa a bhí agat. Beidh stair d'aisíocaíochtaí le 24 mhí anuas ar an dtaifead, babhtaí gur theip ort íocaíocht a dhéanamh san áireamh. Féadfaidh an t-iasachtóir grádú creidmheasa a éileamh ó BCÉ, a ríomhtar ar bhun do thaifid chreidmheasa. Má dhéanann tú socrú leis an iasachtóir íocaíochtaí a chur ar athló, ní chuirfidh seo isteach ar do ghrádú creidmheasa.

sampla den chineál taifead creidmheasa (pdf) a bhíonn dhá choinneáil ag BCÉ anseo.

Cártaí creidmheasa agus stair chreidmheasa

Déanann BCÉ measúnú ar fheidhmíocht chártaí creidmheasa ar bhonn míosúil. Mar gheall ar a mbíonn i gceist le cártaí creidmheasa, gheobhaidh tú 30 lá breise sula ndéanfar taifeadadh ar eolas diúltach faoi do thaifead.

An Príomhchlár Creidmheasa

Is córas nua slán é an Príomhchlár Creidmheasa (PC) chun faisnéis phearsanta agus chreidmheasa faoi iasachtaí a bhailiú. Oibríonn Banc Ceannais na hÉireann é.

Ón 30 Meitheamh 2017 ar aghaidh, tá iasachtóirí, lena n-áirítear bainc, comhair chreidmheasa, agus aon iasachtóir eile a chuireann iasachtaí tomhaltóra os cionn €500 ar fáil, ag cur eolas pearsanta agus creidmheasa ar na hiasachtaí sin ar aghaidh chuig an bPríomhchlár Creidmheasa. Ón 30 Meán Fómhair 2018 ar aghaidh, ceanglófar ar iasachtóirí breathnú ar an bPríomhchlár Creidmheasa nuair atáthar ag breithniú faoi iarratas creidmheasa de € 2,000 nó níos mó .

Rialacha

Fáil ar do thaifead féin

Faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003 (pdf), tá tú i dteideal scrúdú a dhéanamh ar do thaifead pearsanta féin. Má tá an t-eolas ar do thaifead míchruinn, tá sé de cheart agat é a leasú, agus i gcúinsí faoi leith é a bhaint amach as an dtaifead. Más mian leat eolas míchruinn ar do thaifead creidmheasa a leasú, téigh i dteagmháil le d'iasachtóir agus iarr orthu an t-eolas cruinn a sheoladh chuig BCÉ. Ní féidir le BCÉ an taifead a athrú ach amháin tar éis dóibh iarratas a fháil ó iasachtóir.

Muna bhfaigheann tú aon fhreagra ar iarratas breathnú ar do thaifead creidmheasa pearsanta, nó má dhiúltaítear duit eolas míchruinn a cheartú, is féidir leat gearán a chur chuig an Coimisinéir Cosanta Eolais, a bhfuil cumhachtaí dleathúla aige le cinntiú go ndéantar do chearta a chosaint.

Má dhéantar damáiste duit de bharr droch láimsheáil eolais phearsanta atá coinnithe fút ar ríomhaire d'fhéadfadh sé go mbeadh tú in ann éileamh ar chúiteamh a dhéanamh tríd na cúirteanna.

Dearbhú pearsanta a chur le do thaifead creidmheasa

Is féidir ráiteas pearsanta a chur le do thaifead creidmheasa chun é a shoiléiriú. Mar shampla, má tá costais shuntasacha tabhaithe agat (tar éis mar shampla briseadh caidrimh, méala, breoiteacht, timpiste, nó a leithéid) féadfaidh tú sonraí a chur le do thaifead creidmheasa á chur sin in iúl.

Caithfidh téacs an nóta a bheith níos lú ná 200 focal agus a bheith ábhartha do chúrsaí atá sa taifead agus ní fhéadfaidh sé a bheith suaibhreosach, cráiteach nó lochtach.

Cuireann BCÉ an dearbhú pearsanta sin ansin ar do chomhad agus féadfar é a fheiceáil nuair a fhaightear rochtain ar do shonraí. Ach níl sé d’oibleagáid ar iasachtóirí do ráiteas a ghlacadh san áireamh agus iad ag athbhreithniú ar do stair chreidmheasa nuair atáthar do do mheas le haghaidh iasachta.

Cén t-achar a bheidh taifead ann de mo stair chreidmheasa?

Ní choimeádfaidh bunachar sonraí BCÉ faisnéis fút ach má bhí iasacht ghníomhach agat le 5 bliana anuas agus má sholáthair d’iasachtóir faisnéis don BCÉ. Fanann gach taifead ar bhunachar sonraí an BCÉ ar feadh 5 bliana chomh luath is a bheidh an cuntas tugtha chun críche, fiú má ndearna tú aisíocaíocht ar an bhfiacha nó má theip ort do chuid íocaíochtaí a dhéanamh.

An féidir liom droch-shonraí creidmheasa a bhí agam roimhe seo a ghlanadh ó mo thaifead creidmheasa?

Is féidir, ach amháin má tá na sonraí seo mícheart. Tá sé d’oibleagáid ar gach iasachtóir taifead fíor ionraic a thabhairt de do chuid comhaontuithe agus idirbhearta creidmheasa. Cuirfear sonraí maidir le droch-fhiacha nó teip aisíocaíochta a dhéanamh sa thaifead seo.

Nuair a dhéanann tú iarratas ar iasacht d’aon chineál ar dtús, iarrtar ort foirm toilithe a shíniú a luann go dtuigeann tú go gcoinneofar stair de do chuid aisíocaíochtaí agus go mbeidh sí mar chuid de do stair chreidmheasa.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir cóip ded' thaifead creidmheasa a fháil trí iarratas a dhéanamh ar líne agus an táille de €6 a íoc. (Tabhair ar aird go gcuirfear do thaifead creidmheasa sa phost chugat agus ní chuirfear i ríomhphost chugat é (ar chúiseanna slándála).

Nó féadfaidh tú Foirm Fhiosrúcháin Phearsanta (pdf) a íoslódáil agus a úsáid chun iarratas a dhéanamh sonraí a fháil faoi do thaifead creidmheasa. Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar fhoirm iarratais chun sonraí a fháil faoi do thaifead creidmheasa anseo. Seol d’fhoirm iarratais chomhlánaithe leis an táille chuí chuig an seoladh thuas.

Ní féidir ach aon chuardach amháin a dhéanamh in aghaidh an iarratais.

Tosaítear ag próiseáil an iarratais nuair a fhaigheann BCÉ d’fhoirm agus go hiondúil tógann sé thart ar 3 nó 4 lá an fhoirm a phróiseáil.

Nuair a fhaigheann tú an tuairisc ó BCÉ, beidh uimhir thagartha shainiúil le feiceáil air. Féadfaidh tú dul i dteagmháil le BCÉ chun do thuairisc a phlé, ach ná déan dearmad d’uimhir shainiúil a lua. Is ag an gcéim seo amháin, a fhéadfaidh tú do thuairisc chreidmheasa a phlé le BCÉ ar an teileafón.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Biúró Creidmheasa na hÉireann

Teach ICB
Newstead
Bóthar Chluain Sceach
Baile Átha Cliath 14

Teil:(01) 260 0388
Facs:(01) 260 0390
Láithreán Gréasáin: http://www.icb.ie


Page edited: 26 October 2018