Anseo atá tú: Baile > Airgead agus Cáin > Airgeadas pearsanta > Iasachtaí agus creidmheas > Creidmheas a fhógairt

Creidmheas a fhógairt

Eolas

Baineann rialacha láidre le creidmheas a fhógairt do thomhaltóirí. Tá na rialacha seo leagtha síos san Acht um Chreidmheas do Thomaltóirí 1995. Tá soláthraí an chreidmheasa (an t-iasachtóir) freagrach as a bheith cinnte go gcloíann an fhógraíocht leis na rialacha atá leagtha síos san Acht. Ní féidir fógra a sháraíonn na rialacha a fhoilsiú,a thaispeáint, nó a thabhairt do dhuine eile le foilsiú (mar shampla, do chlódóir). Is féidir le fógróir nach soláthraí creidmheasa é/í (mar shampla, clódóir) a rá gur tháinig an fógra chuige/chuici le cur i gcló i ngnáthchúrsaí gnó agus nach raibh a fhios aige/aici go mbeadh sé/sí ag sarú na rialacha a bhaineann leis an Acht um Chreidmheas do Thomaltóirí nó nach raibh aon fáth aige/aici ceapadh go mbeadh sé ina shárú

Is féidir le fógróir nach soláthraí creidmheasa é/í a rá gur tháinig an fógra chuige/chuici le cur i gcló i ngnáth chúrsaí gnó agus nach raibh a fhios aige/aici go mbeadh sé/sí ag sarú na rialacha a bhaineann leis an Acht um Chreidmheas Caiteoirí nó nach raibh aon fáth aige/aici ceapadh go mbeadh sé ina shárú.

Ní mór d’fhógraí creidmheasa a bheith fíor shoiléar maidir lena bhfuil ar fáil ón bhfógróir don chaiteoir. Is féidir le fógra a bheith:

 • I bhfoilseachán
 • Ar an teilifís nó raidió
 • I bhfógraí beaga, ar chomharthaí, lipéidí, cártaí taispeántais nó earraí
 • Ar shamplaí, ciorcláin, catalóga, liostaí praghasanna nó ábhar eile a dháiltear
 • Ar phictiúir, múnlaí nó scannáin a chuirtear ar taispeáint.

Déantar sainmhíniú ar fhógraíocht chreidmheasa mar fhógraí a thairiscíonn na rudaí seo a leanas:

 • Soláthar creidmheasa a chur ar fáil nó a shocrú
 • Earraí a chur ar fáil ar chíos nó socrú a dhéanamh go mbeadh duine eile ag cur earraí ar fáil ar fruilcheannach/chíos-cheannach nó faoi chomhaontú léasa
 • Socrú a dhéanamh tithíocht a chur ar fáil nó socrú a dhéanamh iasachtaí tithíochta a chur ar fáil.

Ní bhaineann na rialacha sin le Comhair Chreidmheasanna ná le Cara-Chumainn.

Rialacha

Riachtanais a bhaineann le creidmheas a fhógairt

Ba cheart go mbeadh na nithe seo a leanas i bhfógraí creidmheasa:

 • Ní mór go mbeadh an Ráta Bliantúil Céatadáin, in áit fheiceálach go maith. "An costas iomlán ar chreidmheasa don tomhaltóir, curtha in iúl mar chéatadán bliantúil den chreidmheas atá ceadaithe" is brí le Ráta Bliantúil Céatadáin. Go ginearálta, braitheann costas iomlán an chreidmheasa ar chomh íseal agus atá an Ráta Bliantúil Céatadáin in aon chomhaontú. Seo bealach maith le comparáid a dhéanamh idir na cineálacha éagsúla creidmheasa atá ar fáil duit. Más tuairim den fhíor-chostas atá sa Ráta Bliantúil Céatadán atá luaite ar an bhfógra ní mór go mbeadh sé seo luaite go soiléir.
 • An dteastaíonn slandáil
 • Aon teorainneacha a bhaineann le creidmheas a chur ar fáil a bheith luaite go soiléar
 • Sonraí aon táillí sa bhreis ar na híocaíochtaí agus ar an ús a bheith luaite go soiléar.

Socruithe airgeadais

Comhaontú fruilcheannaigh, comhaontú cíosa don tomhaltóir nó seirbhís a sholáthar is brí le socruithe airgeadais. Ní mór go mbeadh na nithe seo a leanas san áireamh in aon fhógra a bhaineann leo:

 • An cineál socraithe (i.e., seirbhís nó fruilcheannach, & rl)
 • Praghas in airgead tirim na n-earraí/seirbhísí
 • Costas iomlán an chreidmheasa nó an praghas fruilcheannaigh
 • Sonraí maidir le líon na n-aisíocaíochtaí, an méid atá i gceist agus cén uair a dhéanfar iad
 • Sonraí maidir le haon éarlais atá mar chuid den chomhaontú
 • Líon na n-aisíocaíochtaí nach mór a dhéanamh roimh na hearraí a bheith curtha ar fáil duit
 • Aon sonraí a bhaineann le bealach eile creidmheasa, go bhféadfaí a úsáid mar chomparáid san fhógra.

Ní féidir le fógra creidmheasa a rá nach bhfuil ús le n-íoc má tá aon chonradh breise cothabhála nó árachais i gceist.

Comhaontuithe cíosa do thomhaltóirí a fhógairt

Tá, sa bhreis ar na nithe thuasluaite, ceisteanna faoi leith a bhaineann go háirid le comhaontuithe cíosa don tomhaltóir agus le comhaontaithe léasa. Ní mór a rá in aon fhógra a bhaineann le comhaontú léasa nach mbeidh úinéireacht ag an tomhaltóir ar na hearraí. Ba cheart go mbeadh na ráitis "Le Ligean, ar Cíos nó Earraí ar léas amháin" agus "Fánann na hearraí in úinéireacht an úinéara" luaite san fhógra. Ba cheart go mbeadh na ráitis seo ar a laghad in áit ar chomhchéim leis an tsuim a bheadh le n-íoc ag an bhfruilitheoir agus istigh i mbosca i bhfógra radharcach. Ní mór go mbeadh an tsuim atá le n-íoc ag an bhfruilitheoir luaite ar an bhfógra agus an t-iomlán a bheith san áireamh, móide cáin.

Banc Ceannais na hÉireann

Tá cumhacht ag an Banc Ceannais na hÉireann aon duine a bhfuil baint aige/aici le creidmheas a fhógairt a chúisiú más gá. Má dhearbhaíonn sé go bhfuil fáthanna ann cás a chur chun cinn déanfar na ceisteanna a ardú go díreach leis an gcomhlacht nó institiúid chuí. Muna féidir leis an Banc Ceannais agus an comhlacht nó institiúid an cheist a réiteach, tiocfaidh an cás ós comhair na Cúirte Dúiche. Má bhíonn soláthraí an chreidmheasa ciontaithe tá fíneáil nó téarma phríosúin nó an dá rud gur féidir leis an gCúirt a ghearradh. Gearrfar freisin fíneáil bhreise ar sholáthraí an chreidmheasa ar son gach lá a leanann an sárú. Is féidir cás dlí a thógáil ag am ar bith taobh istigh de dhá bhliain ó am na coire.

Conas iarratas a dhéanamh

Sárú rialachán fograíochta a thuairisciú

Más mian leat gearán a dhéanamh maidir le fógra creidmheasa ní mór duit scríobh chuig Banc Ceannais na hÉireann. Ba cheart go mbeadh sonraí na coire luaite sa litir chomh maith le hainm an chomhlachta nó na hinstitiúide lena mbaineann an gearán.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Banc Ceannais na hÉireann

Rialachán Airgeadais
Boisce Phoist 559
Sráid an Dáma
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:(01) 224 6000
Lóghlao:1890 777 777
Facs:(01) 671 6561
Láithreán Gréasáin: http://www.centralbank.ie/regulation/Pages/home.aspx
R-phost: enquiries@centralbank.ie

Page edited: 7 December 2010

Teanga

English

Ábhar Gaolmhar

 • Comhaontaithe fruilcheannaigh
  Tá cur síos sa doiciméad seo ar an dlí a bhaineann le comhaontaithe fruilcheannaigh.
 • Comhaontuithe fruilithe tomhaltóra
  Pléann an cháipéis seo na coinníollacha a rialaíonn comhaontuithe fruilithe tomhaltóra.
 • Ag fáil airgid ar iasacht
  Nuair atá tomaltóirí ag fáil airgid ar iasacht, tugann an reachtaíocht cosaint orthu. Tugtar comhairle do dhaoine an iasacht cheart a oirfidh dá riachtanais a fháil agus tabharfar comhairle ann breathnú i gcúpla áit sula bhfaigheann duine iasacht.

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000. Oibreoidh an tSeirbhís Ghutháin ó Luan go hAoine, 9rn go 6in, i rith mí Eanáir 2017. Is féidir freisin cuairt a thabhairt ar d'Ionad Faisnéise do Shaoránaigh áitúil.