An Plean Náisiúnta Íocaíochtaí

Réamhrá

Is é aidhm an Phlean Náisiúnta Íocaíochtaí cineálacha leictreonacha íocaíochta, ar nós cártaí dochair agus baincéireacht leictreonach, a mhéadú in Éirinn. Meastar go sábhálfaidh geilleagar na hÉireann €1 billiún gach bliain dá bharr.

Is in Éirinn a úsáidtear an dara líon is airde seiceanna i measc mhórthíortha na hEorpa agus a dhéantar an líon is airde aistarraingtí ATM per capita. Íoctar leathchuid de na híocaíochtaí leasa shóisialaigh i bhfoirm airgid thirim sa tír seo freisin. D’fhéadfaí bonneagar reatha córas íocaíochta na hÉireann a dhéanamh níos éifeachtúla trí thuilleadh úsáide a bhaint as íocaíochtaí leictreonacha ar nós cártaí dochair agus baincéireacht leictreonach. Dhéanfadh córas níos nua-aimseartha íocaíochta méid an scáthgheilleagair a laghdú agus slándáil airgid thirim a fheabhsú freisin.

Ba é Coiste Stiúrtha an Phlean Náisiúnta Íocaíochtaí a rinne maoirseacht ar fhorbairt an phlean. Bhí an Coiste comhdhéanta d’ionadaithe dóibh seo a leanas: tomhaltóirí, an lucht gnó, an Rialtas, bainc agus an Banc Ceannais. Seoladh an plean i mí Aibreáin 2013. Leanfar leis an bplean a mhonatóiriú agus a chur chun feidhme go dtí deireadh na bliana 2014.

Léigh an Plean Náisiúnta Íocaíochtaí (pdf).

Rialacha

Príomhghnéithe

Leagtar fís síos sa phlean, fís ina luaitear:

 • Go nglacfar le cineálacha leictreonacha íocaíochta i ngach áit agus go mbeidh siad ar an rogha is fearr lena lán daoine.
 • Go mbeidh rochtain ag tomhaltóirí Éireannacha ar na modhanna is nuálaí íocaíochta.
 • Go mbeidh airgead tirim agus seiceanna fós ar fáil dóibh siúd ar mian leo iad a úsáid agus nach mbeidh dualgas ar chustaiméirí deireadh a chur lena n-úsáid.
 • Nach mbeidh aon chuid de shochaí na hÉireann eisiata go hairgeadas i dtaca le híocaíochtaí.

Moltar roinnt tionscnaimh éagsúla sa phlean, agus áirítear orthu sin:

 • Seiceanna a chéimniú amach: Ón 19 Meán Fómhair 2014 (r-Lá), ní bhainfidh ranna Rialtais, údaráis áitiúla agus gníomhaireachtaí stáit úsáid a thuilleadh as seiceanna agus iad ag déileáil le gnólachtaí.
 • Bealaí nua chun íoc: Teicneolaíochtaí nua, ar nós íocaíochtaí a dhéantar ar ghléasanna soghluaiste agus cártaí éadadhaill, a chur ar fáil go coitianta in Éirinn. Is é aidhm an phlean líon na r-íocaíochtaí a dhéantar per capita a dhúbailt faoin mbliain 2015.
 • Íocaíochtaí leasa shóisialaigh: Nuachóiriú a dhéanamh ar an dóigh a ndéantar íocaíochtaí leasa shóisialaigh (úsáidtear airgead tirim i leathchuid de na híocaíochtaí faoi láthair)
 • Cuntas caighdeánach bainc a thabhairt isteach: Is é an aidhm atá leis an tionscnamh sin ná laghdú a dhéanamh ar líon na ndaoine in Éirinn nach bhfuil cuntas reatha acu (17% de dhaoine in Éirinn i gcomparáid le meánfhigiúr na hEorpa de 2%), agus cabhrú leis na daoine sin a gcúrsaí airgeadais a bhainistiú. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi sin in cuntais chaighdeánacha bhainc.
 • An timthriall náisiúnta airgid thirim a athbhreithniú: Déanfar athbhreithniú ar an timthriall náisiúnta airgid thirim ina iomláine ar mhaithe le coigiltí costais a shainaithint agus tabharfar clár píolótach isteach mar chuid de ar mhaithe le húsáid na mbonn 1c agus 2c a laghdú (triail slánaithe).
 • Nótaí €10 in ATManna: Méadú a dhéanamh ar líon na nótaí €10 a dháiltear ó ATManna;
 • Bainistiú a dhéanamh ar tháillí a ghearrtar ar íocaíochtaí: Ba cheart na táillí a íocann tomhaltóirí agus ceannaithe as íocaíochtaí a dhéanamh a shocrú chun spreagadh a thabhairt dóibh na cineálacha is éifeachtúla íocaíochta a úsáid.
 • Aistriú chuig LAÍE faoi mhí Feabhra 2014: Léigh tuilleadh faoin Limistéar Aonair d’Íocaíochtaí Euro (LAÍE).
 • Gnásanna íocaíochta a athrú: Is gá tabhairt faoi mhórfheachtas oideachais agus tacaíochta chun athrú i ngnásanna íocaíochta a bhrú chun cinn i measc a lán tomhaltóirí agus gnólachtaí.

Where to apply

Banc Ceannais na hÉireann

Bosca Phoist 559
Baile Átha Cliath 1
Éire

Teil:+353 (0)1 224 6000
Lóghlao:1890 777 777
Facs:+353 (0)1 671 6561
Láithreán Gréasáin: http://www.centralbank.ie
R-phost: enquiries@centralbank.ie

Page edited: 15 May 2014