Fógraí um Fhaoiseamh Fiachais

Réamhrá

Tá Fógra um Fhaoiseamh Fiachais (DRN) ar cheann de thrí mheicníocht nua réitigh fiachais atá á socrú faoin Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 do dhaoine nach bhfuil in ann íoc as a bhfiachas pearsanta. Cuireann na socruithe seo réitigh dhifriúla ar fáil do dhaoine i gcásanna éagsúla.

Tá an Fógra um Fhaoiseamh Fiachais ann chun freastal ar dhaoine a bhfuil ioncam nó sócmhainní indiúscartha an-ísle acu. Ceadaíonn sé díscríobh fiachais cháilithigh suas go h-uasteorainn faoi réir tréimhse mhaoirseachta 3 bliana. Ba í €20,000 an uasteorainn ar dtús. Faoin Acht um Dhócmhainneact Pearsanta (Leasú) 2015 méadaíodh an uasteorainn go €35,000 ó 29 Meán Fómhair 2015.

Déantar cur síos sa cháipéis seo ar conas cáiliú do DRN agus ar conas a n-oibríonn an próiseas.

Tá faisnéis foilsithe ag Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann (SDÉ) ar conas a oibríonn DRNanna lena n-áirítear ceisteanna coitianta, treoirleabhar agus sraith cásanna féideartha. Cuireann SDÉ breis eolais ar DRNanna ar fáil ar an láithreán backontrack.ie, atá dírithe ar dhaoine a bhfuil fadhbanna fiachais acu. Ina mheasc sin tá treoir ghearr (pdf).

Féadfaidh tú foramharc ginearálta a léamh ar an gcóras dócmhainneachta pearsanta anseo.

An bhfuilim incháilithe?

Déileálann Fógraí um Fhaoiseamh Fiachais le fiachas incháilithe a mhéid le €35,000 i gcás daoine ag a bhfuil ioncam nó sócmhainní indiúscartha an-ísle agus nach dócha go mbeidh siad in ann a bhfiachas a íoc sna 3 bliana amach romhainn. (Mar a dúradh thuas, méadaíodh an uasteorainn ó €20,000 le déanaí.)

Ní féidir leat DRN a fháil ach uair amháin i do shaol. Ní féidir leat DRN a fháil má tá baint agat i gceann de na próisis eile réitigh fiachais, nó sa phróiseas féimheachta, nó má chríochnaigh tú próiseas den sórt sin le 5 bliana anuas.

Fiachas incháilithe

Go ginearálta, ní cháileofar thú le haghaidh DRN ach amháin mura bhfuil do chuid fiachais faoi urrús (seachas i gcásanna eisceachtúla, ar a dtugtar breac-chuntas thíos) agus más ionann iomlán d’fhiachais atá le híoc le do chuid creidiúnaithe agus €35,000 nó níos lú. (Faoin Acht um Dhócmhainneact Pearsanta (Leasú) 2015 méadaíodh an uasteorainn ó €20,000 ó 29 Meán Fómhair 2015.)

Ní mór gur cruthaíodh ar a laghad trí cheathrú (75%) de do chuid fiachais ar a laghad 6 mhí sula ndéanann tú iarratas ar DRN – i bhfriotal eile, ní féidir leat iarratas a dhéanamh ar DRN má tabhaíodh breis agus 25% de do chuid fiachais le 6 mhí anuas.

Fiachais nach bhfuil faoi urrús

Tá Fógra um Fhaoiseamh Fiachais in ainm is fiachas nach bhfuil faoi urrús a chuimsiú, go príomha, (cé gur féidir roinnt fiachais faoi urrús a áireamh - féach thíos), mar sin is tábhachtach fios a bheith agat cibé acu an bhfuil d'fhiachas faoi urrús nó nach bhfuil.

Go ginearálta, níl fiachas ar nós iad siúd a leanas faoi urrús:

 • Riaráistí bille fóntais (gás, leictreachas, etc.)
 • Riaráistí cíosa
 • Fiachas cárta creidmheasa
 • Fiachas cárta siopa
 • Rótharraingt bainc
 • Iasachtaí bainc nach bhfuil faoi urrús

Má tá siad in éineacht le do mhorgáiste, áfach, déantar iasachtaí faoi urrús díobh.

Fiachais faoi urrús

Iasacht atá i bhfiachas faoi urrús ar a bhfuil fáil ar réadmhaoin nó earraí mar urrús i leith neamhíocaíochta. Is iad morgáistí agus iasachtaí gluaisteáin na hiasachtaí is coitianta d’iasachtaí faoi urrús. (Má tá an saghas seo fiachais agat, ní féidir leat DRN a fháil ach d’fhéadfá iarratas a dhéanamh ar rogha eile dócmhainneachta pearsanta).

Cé nach gcuimseoidh DRN morgáistí ná fiachas mórmhéid dá shamhail sin nach bhfuil faoi urrús, áfach, i gcásanna áirithe eisceachtúla, féadtar iasacht a chur faoi urrús i leith earra beag réadmhaoine, ar nós fáinne. Féadtar a leithéid d’fhiachas faoi urrús a áireamh in DRN, ach amháin má chomhaontaíonn an creidiúnaí.

Fiachas eisiata agus in-eisiata

Sonraítear san Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012, roinnt saghsanna d’fhiachas nach féidir a dhíscríobh le Fógra um Fhaoiseamh Fiachais. Tugtar fiachas eisiata orthu seo.

Sonraítear san Acht roinnt saghsanna eile d’fhiachas atá in-eisiata ó DRN. Ciallaíonn seo nach féidir iad a chuimsiú ag an DRN ach amháin má iarrtar ar an gcreidiúnaí agus má aontaíonn sé/sí le hiad a áireamh – agus sa chás sin, déantar fiachas ceadaithe astu – arb ionann sin agus fiachas a cheadaíonn an creidiúnaí a chuimsiú. Is fiachas in-eisiata an chuid is mó den fhiachas atá le híoc leis an Stát.

Is iad na saghsanna fiachais a eisítear:

 • Fiachas faoi orduithe dlí teaghlaigh, ar nós orduithe cothabhála do chéilí agus leanaí
 • Fiachas atá le híoc faoi dhámhachtain chúirte mar gheall ar ghortú pearsanta nó bás
 • Fiachas a eascraíonn ó iasacht (nó staonadh iasachta) a fuarthas mar gheall ar chalaois nó éagóir dá samhail sin
 • Fiachas a eascraíonn faoi orduithe cúirte a rinneadh faoi na hAchtanna um Fháltais ó Choireacht nó fíneálacha a ghearrann na cúirteanna mar gheall ar chionta coiriúla

Is iad na saghsanna fiachais atá in-eisiata:

 • Cáin, dleachtanna nó tobhaigh atá le híoc leis an Stát, ar nós cáin ioncaim, na Cánach Maoine Áitiúla nua, CBL, cáin chaipitiúil
 • Muirir sheirbhíse atá le híoc le húdaráis áitiúla
 • An Muirear Teaghlaigh
 • Rátaí
 • Airgead atá le híoc faoin Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais (i dtaca le hiasacht a réamhíoc FSS le cónaitheoir i dteach altranais chun íoc as an méid atá le híoc ón bpríomháit chónaithe phríobháideach)
 • Airgead atá le híoc leis an Roinn Coimirce Sóisialaí
 • Fiachas atá le híoc le cuideachtaí bainistíochta úinéirí maidir le muirir nó le ranníocaíochtaí bliantúla seirbhíse atá le híoc le haghaidh forbairtí ilaonad (seo an t-aon fhiachas neamhStáit sa chatagóir seo)

Tástálacha ioncaim agus sócmhainní

Cuirfear d’ioncam go léir san áireamh, seachas Sochar Linbh. Ina theannta sin, déanfar aon sócmhainní atá agat a luacháil.

Ioncam

Ní cháileofar thú le haghaidh DRN ach amháin dá bhfágfaí glanioncam míosúil indiúscartha €60 nó níos lú leat tar éis eisíocaíochtaí áirithe a asbhaint. Is iad an dá shaghas eisíocaíochtaí:

 • Íocaíochtaí maidir le fiachas atá lasmuigh den phróiseas DRN – ní fiachas eisiata iad seo nach féidir a chuimsiú, ná fiachas in-eisiata nár chomhaontaigh an creidiúnaí a chur san áireamh, amhail a shonraítear thuas.
 • Costais réasúnta mhaireachtála, a dhéanfar a mheasúnú i gcomhréir le treoirlínte sonracha – féach thíos

Cuirtear san áireamh i do ghlanioncam indiúscartha d’ioncam ó thuarastal, pánna, pinsin agus ranníocaíochtaí ó dhaoine muinteartha eile. Ina theannta sin, cuirtear san áireamh aon ioncam eile ar a bhfuil fáil agat – lena n-áirítear gach íocaíocht leasa shóisialaigh seachas Sochar Linbh.

Ansin déantar asbhaintí i leith an mhéid a leanas:

 • Cáin ioncaim, ÁSPC agus muirir/tobhaigh eile ar ioncam (ar nós an Mhuirir Shóisialta Uilíoch)
 • Íocaíochtaí a rinne tú maidir le fiachas eisiata agus fiachas in-eisiata (mura fiachas ceadaithe iad – féach ‘Fiachas eisiata agus in-eisiata' thuas)
 • Costais réasúnta mhaireachtála – féach thíos

Sócmhainní

Ní mór go mbeidh luach €400 nó níos lú ar luach iomlán do shócmhainní. Déantar measúnú orthu de réir luach an mhargaidh agus cuirtear san áireamh leo coigilteas, scaireanna agus réadmhaoin. Ní chuirtear na sócmhainní a leanas san áireamh:

 • Trealamh agus fearais ríthábhachtacha teaghlaigh agus leabhair, uirlisí nó trealamh a theastaíonn ar mhaithe le fostaíocht nó gnó, a mhéid le luach iomlán €6,000
 • Leabhair nó trealamh a theastaíonn uait nó ó chleithiúnaí leat go réasúnta chun páirt a ghlacadh i gcúrsa oideachais agus é a chríochnú (ar leibhéal bunscoile nó meánscoile amháin)
 • Feithicil a oiriúnaíodh do dhuine atá faoi mhíchumas (tú féin nó duine de do chleithiúnaithe)
 • Mótarfheithicil ar a bhfuil luach uasta €2,000*
 • Earra amháin seodra ar a bhfuil luach uasta €750*
 • Aon teidlíocht nó rogha pinsin amach anseo nach féidir leat roghnú a rochtain faoi láthair

*Ní féidir mótarfheithicil nó píosa seodra a eisiamh ón tástáil sócmhainne má chruthaíonn an costas a bhí orthu cuid de d’fhiachas incháilithe.

Costais réasúnta mhaireachtála/costais mhaireachtála

Níor mhór go bhfágfar leat dóthain ioncaim le caighdeán réasúnta maireachtála a choimeád duit féin agus do do chuid cleithiúnaithe.

Cuireann Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann (ISI) treoirlínte arb éard is caighdeán réasúnta maireachtála agus costais réasúnta mhaireachtála ann i dtoll a chéile. Cuireann na treoirlínte samplaí ar fáil ar na rudaí is féidir agus nach féidir a cheadú mar chostais réasúnta mhaireachtála. Déantar athbhreithniú orthu gach bliain. Is féidir an ríomhaire chostais réasúnta mhaireachtála a úsáid chun costais mhíosúla do theaghlaigh fein a ríomh.

Conas mar a oibríonn Fógra um Fhaoiseamh Fiachais?

Tionchar ar fhéichiúnaithe

Má eisítear DRN duit, ceadóidh sé díscríobh do chuid fiachais cháilithigh a mhéid le €35,000 (€20,000 ar dtús) faoi réir tréimhse mhaoirseachta 3 bliana. Beidh tú fós faoi dhliteanas íoc as aon fhiachas eisiata agus as aon fhiachas in-eisiata nár aontaigh do chreidiúnaithe a chur san áireamh sa DRN – féach ‘Fiachas eisiata agus in-eisiata’ thuas.

Le linn na tréimhse maoirseachta, ní féidir leat creidmheas €650 nó níos mó a fháil ó aon fhoinse, cibé acu leat féin nó mar chuid de chomhiarratas le duine eile, gan an fhoinse sin a chur ar an eolas go bhfuil Fógra um Fhaoiseamh Fiachais agat.

Beidh ort insint don tSeirbhís Dócmhainneachta faoi aon athrú a thagann ar do chuid cúinsí, mar shampla, aon mhéadú ar ioncam, sócmhainní nó dliteanais. Má thagann feabhas ar do sheasamh airgeadais os cionn teorainneacha áirithe, beidh ort cuid de d’fhiachas a aisíoc – féach ‘Cuid de d’fhiachas a íoc’ thíos.

Ina theannta sin, beidh ort insint don ISI má bhíonn tú ar an eolas ar aon earráidí nó easnaimh sa cháipéisíocht a chuirtear san áireamh i d’iarratas ar an DRN. Beidh ag an ISI cumhachtaí fairsinge imscrúdaithe ar aon rud a shíleann siad a bhaineann le do chás.

Féadfaidh an Chúirt Chuarda an tréimhse mhaoirseachta a shíneadh faoi chúinsí áirithe – féach ‘Síneadh nó deireadh mí-rathúil a chur le DRN’ thíos.

Cuirfear sonraí ar do DRN ar Chlár poiblí Fógraí um Fhaoiseamh Fiachais.

Tionchar ar chreidiúnaithe

Beidh eisiúint an DRN ar an gcéad fhógra oifigiúil a thabharfar do do chuid creidiúnaithe a dheimhneoidh go ndearna tú iarratas go ndéanfar d’fhiachas a dhíscríobh – seachas i gcás creidiúnaithe ag a bhfuil fiachas in-eisiata, nach mór dul i gcomhairle leo faoina bhfiachas a chur san áireamh mar fhiachas ceadaithe. Féadfaidh do chreidiúnaithe eile aighneacht a dhéanamh ar bhunúis shonraithe nuair a fhaigheann siad an DRN – féach ‘Aighneachtaí’ thíos.

Le linn na tréimhse maoirseachta, ní cheadófar do do chreidiúnaithe tabhairt faoi aon ghníomhartha i do choinne ar mhaithe le haisghabháil an fhiachais atá faoi chumhdach an DRN. Ciallaíonn seo nach féidir le do chreidiúnaithe an méid a leanas a dhéanamh:

 • Tús a chur le himeachtaí dlíthiúla nó iad a ionchúiseamh, nó
 • Aisghabháil íocaíochta a lorg ar fhiachas nó earraí a aisghabháil, nó
 • Breithiúnas a fhorfheidhmiú nó a dhéanamh maidir le fiachas
 • Teagmháil a dhéanamh leat

Má bhí aon cheann de d’fhiachas faoi urrús ag duine eile, áfach, féadfaidh an creidiúnaí dul i mbun gníomhartha i leith an duine sin.

Aighneachtaí

Féadfaidh aon duine de do chreidiúnaithe iarratas a dhéanamh ar an gCúirt Chuarda má chuireann siad i gcoinne áireamh an fhiachais atá le híoc agat san Fhógra um Fhaoiseamh Fiachais.

Ní féidir leo aighneacht a dhéanamh ach ar na bunúis a leanas:

 • Ní chomhlíonann tú na coinníollacha incháilitheachta do DRN
 • Míchruinnis sa cháipéisíocht ar ar bunaíodh d’iarratas
 • Theip ort an tSeirbhís Dócmhainneachta a chur ar an eolas ar chúinsí athraithe nó theip ort ioncam breise a thabhairt suas amhail a cheanglaítear
 • Féimheach neamhscaoilte thú
 • Rinne tú cion faoin reachtaíocht um Dhócmhainneacht Phearsanta ó tháinig an DRN i bhfeidhm
 • Níor leanadh na ceanglais nós imeachta

Tá sé de chumhacht ag an gCúirt cinntí éagsúla a dhéanamh, lena n-áirítear síneadh nó deireadh a chur leis an DRN. Féadfaidh an ISI iarratas a dhéanamh ar an gCúirt ar aistarraingt an fhógra ar a shamhail de bhunúis agus faoi chúinsí samhlacha – féach ‘Síneadh nó deireadh mí-rathúil a chur le DRN’ thíos.

Cuid de d’fhiachas a íoc

Má thagann feabhas de mhéid áirithe ar do chás airgeadais le linn na tréimhse maoirseachta trí bliana, beidh ort cuid de d’fhiachas a aisíoc.

 • Má fhaigheann tú bronntanas nó íocaíocht amhantair ar fiú €500 nó níos mó é, ní mór duit an leath de a thabhairt suas go dtí an tSeirbhís Dócmhainneachta
 • Má thagann méadú €400 nó níos mó ar do ghlanioncam (tar éis cánach, ÁSPC agus an Mhuirir Shóisialta Uilíoch) sa mhí, ní mór duit an leath den mhéadú sin a thabhairt don ISI chomh maith.

Déanfar aon mhéid a thugtar suas don tSeirbhís Dócmhainneachta a leithdháileadh ar na creidiúnaithe ábhartha i gcomhréir le méid an fhiachais atá le híoc agat le gach creidiúnaí.

Má éiríonn leat leath d’iomlán an fhiachais atá cuimsithe ag an bhFógra um Fhaoiseamh Fiachais a aisíoc, ní gá duit aon airgead breise a íoc agus cuirfear deireadh rathúil leis an DRN.

Deimhniú um Fhaoiseamh Fiachais

Ag deireadh na tréimhse maoirseachta (nó má d'éirigh leat 50% nó níos mó de d’fhiachas a íoc), ní bheidh feidhm a thuilleadh ag an bhFógra um Fhaoiseamh Fiachais. Díscaoilfear thú ón bhfiachas a chuimsigh sé agus aon ús nó pionóis ar an bhfiachas sin. Bainfear an fhaisnéis uile faoi do DRN ón gClár poiblí Fógraí um Fhaoiseamh Fiachais agus tabharfar Deimhniú um Fhaoiseamh Fiachais duit, a dheimhníonn gur díscaoileadh thú ón bhfiachas ábhartha. Ina theannta sin, scríobhfaidh an ISI chuig na creidiúnaithe go léir lena mbaineann, le hinsint dóibh gur baineadh an Fógra um Fhaoiseamh Fiachais ón gClár.

Síneadh nó deireadh mí-rathúil a chur le DRN

Faoi chúinsí áirithe, féadtar an Fógra um Fhaoiseamh Fiachais a leasú nó deireadh a chur leis, féadtar orduithe forfheidhmithe a eisiúint, nó féadtar an tréimhse mhaoirseachta a shíneadh. Is iad na príomhchásanna inar féidir leis seo tarlú:

 • Má bhíonn sé ina chonclúid ag an ISI gur theip ort feabhsú a nochtadh ar do staid airgeadais le linn na tréimhse maoirseachta, féadfaidh an Chúirt Chuarda ordú a dhéanamh ar fhorfheidhmiú, tréimhse an DRN a shíneadh, an DRN a leasú nó orduithe nó treoracha eile a dhéanamh.
 • Má tá tú féin nó duine de do chuid creidiúnaithe éagóirithe ag rud éigin a rinne (nó nach ndearna) an tSeirbhís Dócmhainneachta agus má dhéanann tú/siad iarratas ar an gCúirt Chuarda, féadfaidh an Chúirt a chinneadh chun cinneadh an ISI a chúlghairm nó ordú a dhéanamh amhail a shonraítear thuas.
 • Má tharlaíonn sé gur thug tú faisnéis neamhiomlán nó bhréagach, mura raibh tú i dteideal DRN a fháil ar an gcéad dul síos, má theip ort airgead a thabhairt suas don ISI (50% den ioncam nó den chnapshuim) nó má sháraíonn tú do chuid dualgais DRN, féadfaidh an chúirt orduithe a dhéanamh, amhail a shonraítear thuas, nó féadtar a chinneadh chun deireadh a chur leis an DRN.

Má chuireann an Chúirt deireadh le d’Fhógra um Fhaoiseamh Fiachais, beidh tú faoi dhliteanas íoc as an bhfiachas go léir nár íocadh a bhí cumhdaithe aige (mura n-ordaíonn an Chúirt a mhalairt) mar aon le haon riaráistí, muirir agus ús a cruthaíodh le linn na tréimhse maoirseachta.

Conas a fhaighim Fógra um Fhaoiseamh Fiachais?

Ní mór duit iarratas a dhéanamh trí Idirghabhálaí Faofa (AI) - féach 'Conas iarratas a dhéanamh' thíos.

Ní mór duit gach sonra faoi do chuid gnóthaí airgeadais a nochtadh don AI, a chuirfidh comhairle ansin ort cibé acu an gcomhlíonann nó nach gcomhlíonann tú na coinníollacha le haghaidh DRN, na hiarmhairtí, aon roghanna breise, agus na táillí (más ann dóibh) a d’fhéadfadh bheith ort a íoc.

Má chinneann tú chun leanúint ar aghaidh agus iarratas a dhéanamh ar DRN, ní mór duit a chur i scríbhinn go mbeartaíonn tú amhlaidh a dhéanamh.

Faisnéis a chur ar fáil

Beidh ort Ráiteas Forordaithe Airgeadais (PFS) a chomhlíonadh, ina dtugtar faisnéis iomlán agus ionraic faoi do chuid cúinsí airgeadais. Ní mór duit gníomhú le hintinn mhaith agus comhoibriú go hiomlán leis an bpróiseas.

Beidh ort rochtain a cheadú ar roinnt sonraí pearsanta atá á gcoinneáil ag bainc agus ag institiúidí airgeadais eile ionas gur féidir do staid airgeadais a fhíorú. Beidh sé de chumhacht ag ranna agus gníomhaireachtaí an Rialtais faisnéis áirithe fút a scaoileadh.

Cabhróidh an AI leat chun an Ráiteas Forordaithe Airgeadais a chomhlánú agus próiseálfaidh sé/sí d'iarratas duit ansin má mheasann siad:

 • Go gcomhlíonann tú na coinníollacha incháilitheachta
 • Go bhfuil an fhaisnéis i do PFS comhiomlán agus cruinn – ní mór duit é seo a dheimhniú trí dhearbhú reachtúil a dhéanamh**

**Ráiteas sollúnta is ea dearbhú reachtúil nach mór a shíniú i láthair duine atá údaraithe le bheith mar fhinné ar dhearbhuithe reachtúla – ar nós aturnae cleachtach, Coimisinéir Síochána, nótaire poiblí nó Coimisinéir Mionnaí.

Táillí

D’fhoilsigh an ISI faisnéis mhionsonraithe faoi tháillí. Bhíodh táille €100 iníoctha leis an ISI as iarratas a dhéanamh ar DRN.

Na chéad chéimeanna eile

Nuair a bhíonn an AI sásta go bhfuil tú i dteideal Fógra um Fhaoiseamh Fiachais a fháil agus go bhfuil an fhaisnéis go léir a sholáthair tú comhiomlán agus cruinn, síneoidh siad ráiteas ina ndearbhaítear amhlaidh. Ansin aistreoidh an AI d’iarratas, lena n-áirítear sonraí uile do ghnóthaí airgeadais agus d'fhiachais, chuig an tSeirbhís Dócmhainneachta go ndéanfar DRN a fhaomhadh.

Agus breithniú á dhéanamh ar d'iarratas, féadfaidh an tSeirbhís Dócmhainneachta iarraidh ar an AI ar bhreis faisnéise agus beidh sé de chumhacht acu aon rud a fhiosrú a mheasann siad is gá le hiomláine agus le cruinneas d’iarratais a dheimhniú. Féadfaidh siad faisnéis faoi do chuntais bhainc, sócmhainní, dliteanais, fostaíocht agus ioncam a iarraidh, agus luaitear san Acht, má iarrtar ar aon duine (do bhanc, d’fhostóir etc.) an fhaisnéis sin a thabhairt, “soláthrófar an fhaisnéis a lorgaíodh a luaithe agus is féidir”.

Sa mhullach air sin, féadfaidh ranna Rialtais, na Coimisinéirí Ioncaim agus comhlachtaí Stáit eile faisnéis ábhartha a sholáthar don ISI faoi do chúinsí airgeadais.

Má mheasann an ISI go bhfuil an t-iarratas in ord, eiseoidh siad deimhniú ina leith sin agus cuirfidh siad an Chúirt Chuarda ar an eolas. Déanfaidh an chúirt athbhreithniú ar an iarratas agus ar an gcáipéisíocht, agus, má tá siad sásta gur comhlíonadh na coinníollacha, eiseoidh siad Fógra um Fhaoiseamh Fiachais.

Cuirfidh an Chúirt an tSeirbhís Dócmhainneachta, an AI, tú féin agus an creidiúnaí/na creidiúnaithe ábhartha ar an eolas faoin DRN. Bainfidh an DRN le fiachas sonracha agus le creidiúnaithe sonracha. Tharlódh go bhfuil fiachas eile agat nach gcumhdaíonn an DRN agus ní dhéanann sé aon difear do na creidiúnaithe siúd. Foilseoidh an tSeirbhís Dócmhainneachta sonraí faoin DRN ar Chlár Fógraí um Fhaoiseamh Fiachais, a mbeidh rochtain ag an bpobal orthu.

Conas iarratas a dhéanamh

Ní mór d’iarratas ar Fhógra um Fhaoiseamh Fiachais a dhéanamh trí Idirghabhálaí Faofa. Is féidir Idirghabhálaí Faofa a roghnú ó Chlár na nIdirghabhálaithe Faofa. Tá formhór na Seirbhísí Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid (MABS) ceadaithe mar Idirghabhálaithe Faofa. Cuireann Líne Chabhrach MABS seirbhís seiceála ar fáil chun a sheiceáil ar dtús an sásaíonn tú na critéir le haghaidh DRN.

Sula chuireann tú glao ar Líne Chabhrach MABS le haghaidh na seirbhíse seo, ba cheart duit gach eolas a chuimsiú maidir le d'fhiachais, do shócmhainni agus do chúinsí uile. Tá Líne Chabhrach MABS ar 0761 07 2000, ó Luan go hAoine, idir 9rn agus 8in. Léigh tuilleadh ar láithreán MABS.

Tá fáil ar bhreis faisnéise ó líne chabhrach an ISI, 0761 06 4200, ó Luan go hAoine, idir 9rn agus 6in, óna láithreán gréasáin, isi.gov.ie agus ón láithrean backontrack.ie, atá dírithe ar dhaoine a bhfuil fadhbanna fiachais acu.

Page edited: 13 January 2016