Díospóidí le hinstitiúidí airgeadais atá lonnaithe i dtír eile Eorpach

Réamhrá

Is bealach é FIN-NET (nasc gearán trasteorann taobh amuigh den chúirt do sheirbhísí airgeadais) le deis a thabhairt teacht ar réiteach taobh amuigh den chúirt ar easaontas idir tú féin agus soláthraí seirbhísí airgeadais atá lonnaithe i dtír eile Eorpach. Nasc é FIN-NET atá déanta suas de scéimeanna náisiúnta gearáin atá faoi láthair ann do sheirbhísí airgeadais san Eoraip. Tá sé mar aidhm ag FIN-NET:

 • Bealach simplí a chur ar fáil duit le réiteach taobh amuigh den chúirt a fháil ar easaontas trasteorann
 • Malartú eolais ar bhealach éifeachtach a chinntiú idir scéimeanna Eorpacha ionas gur féidir deileáil go tapaidh, go héifeachtach agus go proifisiúnta le gearáin trasteorann
 • Cinntiú go bhfuil sraith choitianta d'íosbhannaí do thomhaltóirí ag scéimeanna réitigh taobh amuigh den chúirt sna tíortha éagsúla i gCeantar Eacnamaíoch na hEorpa.

Rogha é FIN-NET teacht ar réiteach in áit sásaimh a lorg faoin dlí agus ní féidir aon chinneadh ná moltaí a dhéanann údaráis taobh amuigh den chúirt a chur i bhfeidhm sa bhealach céanna le cinneadh cúirte. Ach, sa chuid is mó cásanna, leanann údaráis airgeadais na moltaí a dhéanann an t-údarás gearáin fiú muna bhfuileadar ceangailte leo de réir an dlí.

Cén chaoi gur féidir le FIN-NET cabhrú leatsa

Tá córas FIN-NET curtha le chéile ionas gur féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an údarás gearáin i do thír dhúchais féin fiú nuair a bhaineann an gearán le comhlacht airgeadais thar lear. Cuidíonn an córas seo leat an scéim chuí ghearáin a roghnú agus tugann sé duit an t-eolas cuí maidir leis an scéim agus a córas gearáin. Is féidir eolas cuimsitheach maidir le gach scéim rannpháirteach náisiúnta a fháil ar shuíomh gréasáin FIN-NET. Is féidir leat eolas a fháil freisin maidir leis na scéimeanna cuí gearáin thar lear i do theanga féin ó bhaill FIN-NET i do thír dhúchais féin.

Cén chaoi a ndéanann FIN-NET do ghearán a phlé

Nuair a fhaigheann tú an t-eolas cuí ar fad maidir leis an scéim chuí ghearáin agus nuair atá cinneadh déanta agat gearán a dhéanamh le scéim, is féidir leat do ghearán a thabhairt chuig ball FIN-NET i do thír dhúchais. Muna ndéanann ball FIN-NET i do thír dhúchais an gearán a phlé é féin, cuirfidh sé ar aghaidh é chuig an scéim chuí i dtír do sholáthraí seirbhísí airgeadais. I gcásanna faoi leith b'fhéidir go mbeadh sé níos éifeachtaí teagmháil a dhéanamh go díreach leis an scéim chuí ghearáin agus sna cásanna sin iarrfaidh ball FIN-NET i do thír dhúchais ort é sin a dhéanamh.

Tá sé mar aidhm ag scéimeanna FIN-NET deis a thabhairt duit do ghearán a dhéanamh ar a laghad sa teanga ina bhfuil do chonradh airgeadais déanta nó sa teanga ina mbíodh plé agat go hiondúil leis an soláthraí seirbhísí airgeadais.

Bíonn ballscéimeanna FIN-NET ag plé le gearáin trasteorann leis an inniúlacht chéanna agus an leibhéal céanna cúraim a thugann siad do ghearáin ina dtíortha féin. Má theastaíonn aon eolas nó cáipéisí breise ón scéim ghearáin uaitse déanfar teagmháil díreach leat. Má theastaíonn eolas níos ginearálta ón scéim, mar shampla eolas maidir le reachtaíocht chosanta do thomhaltóirí i do thír, déanfar plé go díreach le ball FIN-NET i do thír dhúchais féin.

Tá ceangail idir ballscéimeanna FIN-NET tríd Meabhrán Tuisceana a leagann síos próiséas don chomhoibriú trasteorann agus bunphrionsabail le heasaontas a réiteach taobh amuigh den chúirt. San áireamh sa Mheabhrán Tuisceana tá dearbhú cuspóra ó na húdaráis ghearáin atá rannpháirteach na caighdeáin cháilíochta a chur i bhfeidhm atá leagtha síos i Moltaí Choimisiún na hEorpa 98/257 maidir le prionsabail a bhaineann le húdaráis atá freagrach as réiteach taobh amuigh den chúirt ar easaontas tomhaltóirí.

Tá 7 bprionsabal ag baint leis an Moladh seo, ina measc:

 • Neamhspléachas an údaráis réitigh easaontais le cothromas ina ghníomhaíochtaí a chinntiú
 • Follasacht na scéime le cinntiú go bhfuil an t-eolas cuí ar fad maidir leis an gcóras agat agus gur féidir an toradh a bhíonn air a mheas go hoibiachtúil
 • Córas a chuireann an dá thaobh i gcoinne a chéile le cinntiú go bhfuil an deis agat do thuairimí ar fad a nochtadh agus go bhfuil tú ar an eolas maidir le hargóintí uilig an pháirtí eile san easaontas
 • Éifeachtacht an chórais le cinntiú go mbeidh buntáiste duit as réiteach malartach easaontais, mar shampla, is féidir leat ionadaí dlí a bheith agat ach ní gá, córas atá saor in aisce nó a bhfuil táille íseal le n-íoc as, córas tapaidh agus údarás réitigh easaontais a ghlacann ról gníomhach, mar sin bíonn sé ar a chumas aon chúinsí a bheadh ina gcúnamh le theacht ar réiteach ar an easaontas a chur san áireamh
 • Dlíthiúlacht le cinntiú nach mbaineann an cinneadh a dhéanann an t-údarás réitigh easaontais díot an chosaint atá agat faoin reachtaíocht chuí chosanta do thomhaltóirí
 • Saoirse le cinntiú go mbeidh tú ceangailte leis an gcinneadh a thógtar sa chás amháin go bhfuil tú curtha ar an eolas maidir leis an gceangal roimh ré agus go nglacann tú leis seo go sonrach tar éis don easaontas atá i gceist a theacht chun solais
 • Ionadaíocht le cinntiú go bhfuil deis agat ionadaí den tríú pháirtí a bheith páirteach ar do shon sa chóras más mian leat é.

Ní féidir ach le scéimeanna a bhfuil fógra curtha chuig Coimisiún na hEorpa ina dtaobh ag a mBallStáit a bheith páirteach i FIN-NET.

Conas iarratas a dhéanamh

Tá eolas ar fáil ar shuíomh gréasáin FIN-NET duit maidir le húdaráis réitigh easaontais taobh amuigh den chúirt i ngach tír AE/CEE. Go sonrach is féidir eolas a fháil ar an mbanc sonraí maidir le:

 • Struchtúr agus clúdach na scéimeanna réitigh i ngach tír
 • An cineál socraithe a dhéanann gach údarás réitigh
 • Teorainneacha ama agus moltaí
 • Táillí (más ann dóibh) a ghearrann
 • Ar an meán cé chomh fada a thógann sé easaontas a réiteach
 • Teangacha gur féidir úsáid a bhaint astu le linn an phróiséis.

Má tá gearán agat i gcoinne soláthróra seirbhísí airgeadais atá suite i dtír éigin eile, is féidir leat úsáid a bhaint as foirm FIN-NET form for cross-border financial services complaints (do ghearáin i dtaobh seirbhísí airgeadais trasteorann).

Is féidir leat teacht ar eolas freisin faoin gcaoi chun úsáid a bhaint as FIN-NET ina consumer guide to settling cross-border financial disputes out of court (threoir do thomhaltóirí chun díospóidí airgeadais trasteorann a shocrú lasmuigh den chúirt) (pdf).

Page edited: 8 December 2017