Cuntas caighdeánach bainc

Réamhrá

Níl cuntas bainc ag a lán daoine in Éirinn. Tá sé sin amhlaidh mar gheall ar an gcostas a ghabhann leis an gcuntas nó mar gheall nach ndearna an duine cuntas bainc a oscailt ná a úsáid riamh. Tá na daoine sin eisiata ó thaobh airgeadais de. Meastar go bhfuil duine eisiata ó thaobh airgeadais de sa chás nach bhfuil aon rochtain aige/aici ar sheirbhísí a chuireann institiúidí airgeadais príomhshrutha ar fáil nó sa chás nach n-úsáideann sé/sí na seirbhísí sin.

Tá cuntas caighdeánach bainc ina chineál nua cuntais nach ngearrtar táillí ná muirir as gnáthsheirbhísí laethúla agus nach gcuirtear dleacht stampála an Rialtais le cártaí ATM ná cártaí dochair ina leith. Is é an aidhm atá le cuntas caighdeánach bainc a thabhairt isteach ná laghdú a dhéanamh ar líon na ndaoine in Éirinn nach bhfuil cuntas reatha acu agus cabhrú leis na daoine sin a gcúrsaí airgeadais a bhainistiú.

Tugadh cuntas caighdeánach bainc isteach ar bhonn píolótach sa bhliain 2012 mar chuid de Straitéis an Rialtais um Chuimsiú Airgeadais agus den Phlean Náisiúnta Íocaíochtaí. Beartaítear cuntas caighdeánach bainc a thabhairt isteach ar fud na tíre tar éis anailís a dhéanamh ar na torthaí ón gclár píolótach.

Rialacha

Beidh daoine arb í íocaíocht leasa shóisialaigh an t-aon fhoinse ioncaim atá acu in ann cuntas caighdeánach bainc a oscailt.

Má théann níos lú ná €4,500 isteach i do chuntas i ngach ráithe amháin (tréimhse 3 mhí) de ghnáth – seachas aon íocaíochtaí leasa shóisialaigh a íocann an Roinn Coimirce Sóisialaí isteach i do chuntas – beidh tú in ann cuntas caighdeánach bainc a oscailt agus a choinneáil.

Costais a bhaineann le cuntas caighdeánach bainc

Cuirtear gnáthsheirbhísí laethúla ar fáil saor in aisce i gcás cuntas caighdeánach bainc. Áirítear leis na seirbhísí sin:

 • Airgead a tharraingt as ATM (meaisín bainc)
 • Cárta dochair a úsáid i siopa chun íoc as rud éigin agus aisairgead a fháil i siopa
 • Airgead a aistriú chuig cuntas eile bainc
 • Airgead a aistriú chun bille a íoc (ar nós leictreachais nó téimh)
 • Buanordú a bhunú agus a athrú (is é sin, méid a aistriú go rialta ó do chuntas chuig do chuntas coigiltis nó chun billí a íoc)
 • Airgead a chur isteach sa chuntas (lóisteáil a dhéanamh)
 • Ráiteas rialta a fháil, rud ina n-insítear duit cé mhéad airgid atá sa chuntas agus cé mhéad airgid atá aistarraingthe agat
 • Baincéireacht teileafóin agus baincéireacht idirlín (is féidir go ngearrfar táille glao teileafóin nó muirir shonraí)

Is féidir go dtabhóidh tú táillí má úsáideann tú do chárta agus tú thar lear. Ní féidir leat rótharraingt ná seicleabhar a fháil i gcás cuntas caighdeánach bainc.

Clár Píolótach um Chuntas Caighdeánach Bainc

Tugadh faoi scéim phíolótach sa bhliain 2012 chun tástáil a dhéanamh ar fhreagairt custaiméirí a osclaíonn cuntas caighdeánach bainc chun a fháil amach cé acu a fhreastalaíonn nó nach bhfreastalaíonn an táirge ar a gcuid riachtanas. Tabharfaidh an clár píolótach sin eolas do chuntais chaighdeánacha bhainc a chur i bhfeidhm go náisiúnta, rud atá sceidealaithe do 2013. Táthar ag feitheamh tuarascála ar an scéim phíolótach faoi láthair.

Le linn na scéime píolótaí, bhí an cuntas caighdeánach bainc á chur ar fáil ag Banc na hÉireann, ag Bainc-Aontas Éireann agus ag Permanent TSB i dtrí áit:

 • Tamhlacht
 • Tulach Mhór
 • Ros Mhic Thriúin

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Níl cuntais chaighdeánacha bhainc ar fáil faoi láthair. Tá sé beartaithe go dtabharfar isteach iad tar éis anailís a dhéanamh ar na torthaí ón scéim phíolótach.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil sa treoir maidir le Cuntais Chaighdeánacha Bhainc - Cuntais Chaighdeánacha Bhainc (pdf) a Thabhairt Isteach.

Tacaíonn eagraíochtaí eile leis an tionscnamh seo freisin, lena n-áirítear:

One Family

MABS (Seirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid)

An Ghníomhaireacht Náisiúnta Tomhaltóirí

Cumann Naomh Uinseann de Pól

Page edited: 15 May 2014