Institiúidí airgeadais agus aitheantas

Réamhrá

Sular féidir leat cuntas a oscailt le hinstitiúid airgeadais, tá dualgas orthu d’aitheantas a dheimhniú agus do sheoladh a dheimhniú. Tá an dualgas seo leagtha amach sa reachtaíocht frithsciúrtha airgid. Áirítear le hinstitiúidí airgeadais bainc, cumainn foirgníochta agus comhair chreidmheasa.

Rialacha

Nuair a bhíonn cuntas á oscailt agat, ní féidir leat an cháipéis chéanna a úsáid mar chruthúnas i leith d’aitheantais agus do sheolta. Riachtanais íosta iad na ceanglais a leagtar amach anseo agus is féidir leis an mbanc níos mó faisnéise a lorg.

Cruthúnas aitheantais

Féadfaidh tú d’aitheantas a chruthú le haon cheann de na nithe seo a leanas:

 • Pas bailí
 • Ceadúnas tiomána Éireannach bailí
 • Aoischárta Náisiúnta (arna eisiúint ag an nGarda Síochána)
 • Foirm aitheantais le grianghraf atá sínithe ag ball den Gharda Síochána
 • Doiciméid arna n-eisiúint ag ranna rialtais a thaispeánann d’ainm.

Ní mór doiciméid Rialtais a bheith dearbhaithe ag ráiteas ó dhuine i bpost freagrachta cosúil le aturnae, cuntasóir, dochtúir nó oibrí sóisialta. Ní mór don duine sin teacht chuig an mbanc iad féin le cruthúnas dá n-aitheantas féin.

Cruthúnas seolta

Féadfaidh tú fianaise a chur ar fáil i leith do sheolta le haon cheann de na cáipéisí seo a leanas:

 • Bille fóntais reatha (cosúil le bille gáis, leictreachais nó teileafóin nó teileafóin phóca)
 • Polasaí árachais baile nó cairr reatha a thaispeánann do sheoladh
 • Doiciméad a d’eisigh roinn Rialtais a thaispeánann do sheoladh
 • Liosta de do chreidmheasanna cánach
 • Ráiteas comhardaithe reatha ó na gCoimisinéirí Ioncaim
 • Doiciméad árachais shóisialta a thaispeánann do sheoladh
 • Litir ó d’fhostóir nó ó ghníomhaireacht fostaíochta ceadaithe ag rá gur tháinig tú go hÉirinn le déanaí agus gur thosaigh tú ag obair ach nach féidir leat fianaise de do sheoladh Éireannach a chur ar fáil fós (beidh ort fianaise de do sheoladh a chur ar fáil ag dáta níos déanaí).

I roinnt cásanna, d’fhéadfadh banc iarraidh ort d’uimhir PSP a sholáthar – mar shampla, má bhíonn faoiseamh cánach á éileamh agat ar ús a íocadh ar iasacht mhorgáiste.

Ní foláir cóipeanna de na cáipéisí uilig a úsáideadh chun a dhearbhú cérbh é an custaiméir a choinneáil le haghaidh 5 bliana tar éis dó/di an cuntas a dhúnadh. Ní foláir, chomh maith, cóipeanna de bhearta a choinneáil le haghaidh 5 bliana tar éis an dáta gur cuireadh an beart i gcrích.

Tá sé riachtanach d'fhoireann an bhainc eolas a bheith acu ar an gcineál gnó atá ag a gcustaiméirí agus is féidir leo eolas a iarraidh ar an méid agus cineál gnó a bhéas ag dul tríd an gcuntas. D'fhéadfaí iarraidh ar chustaiméirí foinse a gciste a dhearbhú agus cúiseanna a thabhairt faoin fáth a ndéantar bearta áirithe.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun sonraí a fháil ar na foirmeacha aitheantais atá inghlactha, téigh i dteagmháil le do bhanc nó institiúid airgeadais. Cuimsítear i gCláir Bhanc Ceannais na hÉireann cláir aonair le haghaidh gach institiúid airgeadais a rialaíonn Banc Ceannais na hÉireann.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Banc Ceannais na hÉireann

Rialachán Airgeadais
Boisce Phoist 559
Baile Átha Cliath 1
Éire

Teil:(01) 224 6000
Lóghlao:1890 777 777
Facs:(01) 671 6561
Láithreán Gréasáin: http://www.centralbank.ie/regulation/Pages/home.aspx
R-phost: enquiries@centralbank.ie

Page edited: 28 October 2016