An tSeirbhís Ionchúisimh an Stáit agus íospartaigh choireanna

Eolas

Más íospartach na coireachta thú, b’fhéidir go bhfuil buairt ort faoi cé acu an ndéanfar nó nach ndéanfar an choir a ionchúiseamh agus cé acu an gcuirfear nó nach gcuirfear an dlí ar dhéantóir na coire.

Seirbhís is ea Seirbhís Ionchúisimh an Stáit a sholáthraíonn Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí (an DPP). Gníomhaíonn an Príomh-Aturnae Ionchúisimh mar aturnae leis an DPP. Déanann aturnaetha ionchúisimh ionadaíocht don DPP i ngach cúirt i mBaile Átha Cliath agus déanann aturnaetha áitiúla Stáit ionadaíocht don DPP sna cúirteanna lasmuigh de Bhaile Átha Cliath.

Déanann an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí an dlí coiriúil a fhorfheidhmiú sna cúirteanna thar ceann mhuintir na hÉireann, ionchúisimh phoiblí a stiúradh agus a mhaoirsiú ar díotáil sna cúirteanna, agus cuireann sé treoir agus comhairle ar fáil don Gharda Síochána maidir le cásanna achomair anuas ar threoir shonrach sna cásanna siúd ar iarraidh sin.

Tá Oifig an DPP go hiomlán neamhspleách – ní féidir leis an Rialtas an DPP a ordú chun aon chás ar leith a ionchúiseamh nó gan é ionchúiseamh.

Cé go ndéantar beagnach gach ionchúiseamh go foirmiúil in ainm an DPP, is iad na Gardaí féin a dhéanann an cinneadh ar cé acu ionchúiseamh a dhéanamh nó gan ionchúiseamh a dhéanamh i bhformhór na gcásanna, i bhfírinne. Ní dhéanann ach an DPP amháin an cinneadh chun ionchúiseamh a dhéanamh sna cásanna is tromchúisí (mar shampla, dúnmharú, cionta gnéasacha), áfach.

Tá faisnéis ar conas a dhéantar cinntí ar fáil i bhfoilseachán an DPP, Treoirlínte d’Ionchúisitheoirí (pdf).

Ionchúiseamh

Má chinneann an DPP chun ionchúiseamh a dhéanamh, oibríonn an t-aturnae ionchúisimh (i ngach cúirt i mBaile Átha Cliath) nó aturnaetha áitiúla an Stáit (i gcúirteanna lasmuigh de Bhaile Átha Cliath) le híospartaigh ar na bealaí a leanas:

  • Oibríonn siad leis an nGarda Síochána lena chinntiú go gcoimeádtar an t-íospartach ar an eolas ar fhorbairtí maidir leis an ionchúiseamh, go háirithe iad siúd de chineál foréigneach nó gnéasach
  • Ar iarraidh sin ag an íospartach, éascaíonn siad cruinniú réamhthrialach idir an t-íospartach agus an t-aturnae agus an t-abhcóide a dhéileálann leis an gcás chun an cás a phlé. Is é cuspóir an chruinnithe seo próiseas na trialach a mhíniú don íospartach. Ní phléann siad fianaise le finnéithe sula mbíonn cás ar siúl.

Nuair atá sé deimhnithe ag cúirt go bhfuil duine ciontach, déanfaidh sí cinneadh ar an bpianbhreith. Má mheasann an DPP go bhfuil pianbhreith na cúirte ró-thrócaireach, féadfaidh sí an phianbhreith a achomharc leis an gCúirt Achomhairc. Ní féidir leis an DPP achomharc a dhéanamh i gcoinne pianbhreithe a thugtar sa Chúirt Dúiche.

Tá fáil ar bhreis faisnéise ar íospartaigh na coireachta agus cásanna cúirte ar láithreán gréasáin an DPP.

Cinneadh gan ionchúiseamh a dhéanamh

Má chinneann an DPP gan ionchúiseamh a dhéanamh i gcás ar leith, tugtar na cúiseanna do na Gardaí imscrúdaithe agus coimeádtar faoi rún iad.

Cúiseanna le cinneadh

Ní chasann an DPP agus a fhoireann leis na híospartaigh chun plé a dhéanamh ar chinntí. Féadfaidh íospartach iarraidh ar an DPP ar achoimre ar na cúiseanna a bhí leis an gcinneadh gan ionchúiseamh a dhéanamh. Baineann seo le gach cinneadh a rinneadh ón 16 Samhain 2015 i leith.

Ón 22 Deireadh Fómhair 2008 i leith, féadfaidh duine muinteartha i gcás marfach iarraidh ar achoimre ar na cúiseanna atá leis an gcinneadh gan ionchúiseamh a dhéanamh.

Má rinne na Gardaí an cinneadh gan ionchúiseamh a dhéanamh, féadfaidh íospartach iarraidh ar na Gardaí ar achoimre ar na cúiseanna a bhí leis an gcinneadh.

Athbhreithniú ar chinneadh

Féadfaidh íospartach, duine muinteartha an íospartaigh i gcás marfach nó aturnae a ghníomhaíonn thar a gceann iarraidh ar athbhreithniú ar chinneadh. Má d’iarr tú ar achoimre ar na cúiseanna a bhí leis an gcinneadh gan ionchúiseamh a dhéanamh, ní mór duit d’iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú laistigh de 28 lá tar éis an dáta a shonraítear ar an litir a chuireann ar an eolas thú ar na cúiseanna. Murar iarr tú ar na cúiseanna a bhí leis an gcinneadh, ní mór duit d’iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú laistigh 56 lá (8 seachtaine) tar éis an dáta a insítear an cinneadh duit gan ionchúiseamh a dhéanamh.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun iarraidh ar achoimre ar na cúiseanna a bhí le cinneadh gan ionchúiseamh a dhéanamh, ní mór duit foirm um Iarratas ar Chúiseanna a sheoladh chuig an Aonad Cumarsáide agus Idirchaidrimh Íospartach ag an seoladh thíos. Féadfaidh tú an fhoirm um Iarratas ar Chúiseanna (pdf) a íoslódáil. Tá sí ar fáil i stáisiúin na nGardaí chomh maith.

Chun iarraidh ar athbhreithniú ar chinneadh gan ionchúiseamh a dhéanamh, ba cheart duit scríobh chuig an Aonad Cumarsáide agus Idirchaidrimh Íospartach ag an seoladh thíos agus an t-athbhreithniú a iarraidh.

Féadfaidh tú teacht ar bhreis faisnéise ar conas cúiseanna agus athbhreithnithe a iarraidh ar láithreán gréasáin an DPP.

Mura mbaintear amach an méid a raibh coinne agat leis nó má bhíonn ceist nó gearán agat, féadfaidh tú scríobh chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí.

Tá fáil ar bhreis faisnéise i gCairt Íospartach an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí agus ina leabhrán, Ról an DPP (pdf).

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Stiúrthóir na nInchúisithe Poiblí

Bóthar na hOtharlainne
Baile Átha Cliath 7
Éire

Teil:+353 (0)1 858 8500
Láithreán Gréasáin: http://www.dppireland.ie/

Page edited: 23 March 2016