An tSeirbhís Phromhaidh agus íospartaigh choireanna

Eolas

D'fhéadfadh sé go mbeadh teagmháil ag íobartach leis an tSeirbhís Phromhaidh. Tá sé mar phríomhaidhmeanna ag an tseirbhís seo tuairscí a chur le chéile ar chiontóirí aonair tar éis dóibh a bheith ciontaithe as coir.

An tuairisc phromhaidh

Cuirfidh an tuairisc phromhaidh síos ar an gciontóir, a t(h)eaghlach agus an cineál saoil atá aige/aici, san áireamh an mbaineann sé/sí míúsáid as alcól agus as drugaí.

Cuirfidh sé síos ar dhearcadh an chiontóra - an bhfuil sé/sí sásta freagracht a ghlacadh as a bhfuil déanta aige/aici. Déanfar plé ann ar an dearcadh atá ag an gciontóir maidir lena s(h)aol agus lena (h)iompar a leasú mar shampla, agus an bhfuil sé i gceist aige/aici a bheith dáiríre faoi fhreastal ar chlár le coir leighis a fháil i gcás míúsáid drugaí.

Cuirfidh an tuairisc phromhaidh síos ar fheiliúnacht an chiontóra lena t(h)éarma píonóis a chur isteach ar bhealach eile nach sa phríosún é seribhís a dhéanamh don phobal mar shampla. D'fhéadfadh sé go mbeadh coinníollacha leagtha síos maidir le téarma píonóis nach sa phríosún é, mar shampla, go mbeadh ar an gciontóir imeacht ó cheantar cónaithe ina raibh sé/sí i dtrioblóid ann.

Tabharfaidh an tuairisc phromhaidh cúnamh don bhreitheamh a (h)intinn a dhéanamh suas cén cineáil téarma píonóis a ghearrfaidh sé/sí ar an gciontóir.

Faire

Má dhéanann an chúirt cinneadh gur féidir téarma píonóis taobh amuigh den phríosún a ghearradh d'fhéadfadh sé go mbeadh an tSeirbhís Phromhaidh ag iarraidh faire ar an gciontóir agus é/í i mbun na gcláracha leighis agus na seirbhíse sa phobal a bhíonn le déanamh aige/aici.

Rialacha

Cuirfidh an tSeirbhís Phromhaidh san áireamh:

  • Mothúcháin agus tráma an íobartaigh agus é i mbun a chuid oibre. Molann sé go láidir do chiontóirí freagracht a ghlacadh as an ngortú, damáiste agus fulaingt atá curtha acu ar an íobartach
  • Déanfaidh an tseirbhís cinnte go dtugann ciontóirí aghaidh go síoraí ar fhadhbanna a bhaineann lena saol agus lena ndearcadh
  • Imní agus riachtanais an íobartaigh nuair atá tuairiscí promhaidh dhá chur le chéile
  • Cúnamh ar fáil le ráitis ar thionchar ar íobartaigh a chur le chéile
  • Déanfaidh an tseirbhís cinnte go dtugann aon chláracha pobail atá molta imní an íobartaigh san áireamh agus go bhfuileadar dírithe ar an gciontóir a choinneáil ó choireanna.

Má bhí sé i gceist cúiteamh a íoc le híobartach mar chuid den choinníoll a bhain le téarma píonóis taobh amuigh den phríosún d'fhéadfadh sé go mbeadh ról ag an tSeirbhís Phromhaidh le cinntiú go n-íoctar an cúiteamh sin.

Conas iarratas a dhéanamh

Má theipeann ar an tSeirbhís Phromhaidh a bheith chomh maith agus a bhí duine ag súil leis is féidir teagmháil a dhéanamh leis an bPríomhOifigeach Promhaidh. Tá tuilleadh eolais ar fáil sa Chairt Íospartach na Seirbhíse Promhaidh (pdf).

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An tSeirbhís Phromhaidh

Margadh an Fhéir
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7
D07 WT27
Éire

Teil:+353 (0)1 817 3600
Facs:+353 (0)1 872 2737
Láithreán Gréasáin: http://www.probation.ie/
Contact Form: http://www.probation.ie/en/PB/officecontactspage?readform
R-phost: psinfo@probation.ie


Page edited: 11 August 2015