Na príosúin agus íospartaigh choireanna

Eolas

Is í Seirbhís Phríosúin na hÉireann atá i mbun na bpríosún.

Príosúin

Tá idir institiúidí ardslandála dúnta agus príosúin oscailte le mionslandáil ar fáil.

Braitheann sé ar an bpríosúnaí féin cé acu príosún ard - nó mionslandála a bheidh sé/sí coinnithe ann. Cuirtear san áireamh mar shampla cén cineál coire atá i gceist, fad an téarma, an riosca a bhaineann leis an bpríosúnaí.

Má shíltear go bhfuil príosúnaí dainséarach nó más bagairt don íobartach atá ann coinneofar é/í i gceann de na príosúin dúnta ardslandála.

Athbhunú

Ceann de phríomhaidhmeanna an chórais phríosúntachta ciontóirí a athbhunú sa chaoi nach mbriseann siad an dlí arís tar éis an phríosúin a fhágáil.

Cuireann an tSeirbhís Phríosúin traenáil oibre, comhairle agus coir leighis i gcás míúsáid drugaí agus alcól ar fáil. Chomh maith leis sin tá cláracha leighis speisialta ar fáil do chiontóirí gnéis a chuireann iallach ar chiontóirí aghaidh a thabhairt ar an tionchar iomlán a bhíonn ag an gcoir ar na híobartaigh.

Loghadh ar théarmaí príosúin

Tá an chuid is mó ciontóirí i dteideal loghadh de 25% ar a dtéarmaí príosúin má iompraíonn siad iad féin go maith sa phríosún. Cuireann breithimh san áireamh go mbeidh loghadh ar an téarma nuair a leagann siad síos téarmaí príosúin.

Ach, níl aon dáta leagtha síos le duine a bhfuil príosún saoil gearrtha air/uirthi agus is le cead ón Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais amháin gur féidir ciontóir mar seo a scaoileadh saor.

Scaoileadh ón bPríosún

Is iondúil go scaoiltear ciontóirí saor ón bpríosún nuair atá na téarmaí príosúin curtha isteach acu nó nuair a cheadaíonn an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais dóibh imeacht go luath nó go sealadach.

Ní mór ciontóirí gnéis atá scaoileadh saor ón bpríosún in iúl don Gharda Síochána a n-reatha agus aon seoladh amach anseo.

Scaoiltear duine saor go sealadach, go hiondúil, ar chúinsí truacha má chailltear gaol gairid mar shampla nó má tá gaol gairid go dona tinn. Amanta scaoiltear saor go sealadach príosúnaigh atá ag druidim i dtreo deireadh a dtéarmaí príosúin fhada le cúnamh a thabhairt dóibh maireachtáil sa phobal arís.

Nuair atá cinneadh dhá dhéanamh ag an tSeirbhís Phríosúin príosúnach a scaoileadh saor go sealadach cuirfear san áireamh an riosca nó contúirt don phobal agus don íobartach a bhaineann leis an bpríosúnach.

An Bord Parúil

Tugann an Bord Parúil moladh don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais faoi phianbhreitheanna fadtéarmacha príosúin a riaradh. Is féidir leis an mBord Parúil athbhreithniú a dhéanamh ar chásanna príosúnach ar a ngearrtar pianbhreith 8 mbliana nó níos mó ach níos lú ná 14 bliana nuair atá leath a bpianbhreithe caite acu. I gcás príosúnach ar ar gearradh pianbhreith 14 mbliana nó níos mó, pianbhreitheanna saoil ina measc, déanfar athbhreithniú ar a gcás i ndiaidh dóibh 7 mbliana a chaitheamh faoi choimeád.

Ní féidir leis an mBord Parúil ach moltaí a dhéanamh. Faoin Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais atá an cinneadh deiridh.

Rialacha

Déanann an tSeirbhís Phríosúin

  • Iarracht na ciontóirí ar fad a théann chuig an bpríosún a athbhúnú agus a chur ar a leas
  • An oireadh spáis a theastaíonn a chur ar fáil go mbeidh na ciontóirí ar fad a fhaigheann téarmaí príosúin in ann na téarmaí sin a chur isteach
  • Aon riosca dá bhféadfadh a bheith ann don íobartach chomh maith leis an ráiteas ar thionchar a rinne an t-íobartach a chur san áireamh nuair atá cinneadh le déanamh ar ciontóir a scaoileadh go sealadach
  • Cinnte nach gcuireann an ciontóir isteach ar an íobartach an fhad agus atá sé/sí sa phríosún

Má tá tú ag an íospartach ar chion tromaí gnéasach nó foréigneach agus a d'iarr tú go bhfuil tú a insint má tá an ciontóir á scaoileadh, beidh an tSeirbhís Phríosúin fógra don Gardaí sular é nó í a scaoileadh.

Conas Iarratas a dhéanamh

Má tá aon cheisteanna nó gearráin le déanamh maidir leis an tSeirbhís Phríosúin nó má theastaíonn ó dhuine scéal a fháil nuair atá ciontóir le scaoileadh saor ba cheart teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Teagmhála na nÍobartach.

Tá tuilleadh eolais ar fáil sa Chairt Íospartach na Seirbhíse Príosúin (pdf).

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan teagmháil leis an Íospartach na bPríosún Oifigeach Idirchaidreamh

Seirbhís Phríosúin na hÉireann

Páirc Gnó GFT
Bóthar Bhéal Átha na Lao
An Longfort
Contae an Longfoirt
Éire

Teil:(043) 333 5100
Facs:(043) 333 5371
Láithreán Gréasáin: http://www.irishprisons.ie
R-phost: info@irishprisons.ie

Page edited: 7 January 2016