An cróinéir agus íospartaigh choireanna

Eolas

D'fhéadfadh sé go mbeadh fiosrúchán ann má chailltear duine go tobann, gan fáth, i gcás foréigin, nó le cúinsí mínádúrtha. Is é an cróinéir, atá ina d(h)ochtúir nó ina d(h)líodóir, a bhíonn i mbun an fhiosrúcháin.

D'fhéadfadh sé go mbeadh scrúdú iar bháis le déanamh agus ina dhiaidh sin éisteacht ag coiste cróinéara. Más bás de bharr cúiseanna mínádúrtha a bhí i gceist ní mór, de réir an dlí, éisteacht ag coiste cróinéara a bheith ann.

Rialacha

Aitheantas

Ba cheart socruithe a dhéanamh nach gcuirfidh isteach gan fáth ar bhaill an teaghlaigh le corp duine a aithint. Ó am go chéile is féidir socruithe a dhéanamh gurb é duine eile a dhéanfadh an corp a aithint.

Scrúdú Iar bháis

Is féidir scrúdú iarbháis a dhéanamh tar éis báis i gcúinsí áirid. Cuirfear eolas faoin bpróiséas a bhaineann le scrúdú iarbháis ar fáil don teaghlach ó oifig an chróinéara. Más mian leis an teaghlach é is féidir torthaí an scrúduithe a chur ar fáil dóibh.

Corp a thabhairt ar ais le haghaidh sochraide

Déanfaidh an cróinéir chuile iarracht corp a chur ar fáil don teaghlach gan aon mhoill agus inseofar don teaghlach cén dáta agus cén t-am a bhfuil súil an corp a bheith réidh dóibh.

Coistí cróinéara

Fiosrúchán poiblí a éisteann cróinéir é Coiste Cróinéara agus bíonn giúiré i láthair uaireanta. Breathnaíonn coiste an chróinéara ar na cúinsí a bhain le bás an duine. Tá sé mar aidhm ag an gcoiste cróinéara an fhírinne a bhain leis an mbás a thabhairt chun solais agus an scéal a thaifeadadh go poiblí. Ainmnítear an té atá básaithe, dáta agus áit an bháis chomh maith le fáth an bháis a thaifeadadh.

Inseofar don teaghlach an dáta, an t-am agus an áit ar a mbeidh an Coiste Cróinéara chomh luath agus is féidir.

Is féidir leis an gcróinéir nó leis an ngiúiré moltaí ginearálta a dhéanamh le bás den chineál céanna a sheachaint arís, ach ní féidir le Cúirt an Chróinéara cinneadh a dhéanamh faoin duine atá ciontach as an mbás.

Is féidir le fiosrúchán báis gaolta agus teaghlaigh an té atá básaithe a chur trína chéile. Ba cheart don chróinéir déanamh cinnte go bhfuil gach gné dá c(h)uid oibre curtha i gcrích ar bhealach leochaileach agus le hurraim don té atá básaithe agus do na teaghlaigh atá i gceist.

Tar éis an fhiosrúcháin, cuirfidh an cróinéir, má dhéantar éileamh air, cóipeanna de na cáipéisí a chur ar fáil don teaghlach ar tháille.

Cabhair dhlíthiúil shibhialta

I láthair na huaire níl aon reachtaíocht ann a sholáthraíonn teidlíocht duit do chabhair dhlíthiúil shibhialta i gCúirt an Chróinéara. Cibé ar bith, tá líon beag íocaíochtaí ex-gratia lánroghnacha d'ionadaithe dlí ag ionchoisní déanta do theaghlaigh nó do neasghaolta daoine a fuair bás faoi chúram nó faoi choimeád an stáit nó nuair a bhí baint díreach ag an stát leis an gcás.

Conas iarratas a dhéanamh

Má tá aon ghearráin ag duine i dtaobh iompar an chróinéara, ba cheart teagmháil a dhéanamh leis an údarás áitiúil nó leis an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

94 Faiche Naomh Stiofáin
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:(01) 602 8202
Lóghlao:1890 221 227
Facs:(01) 661 5461
Láithreán Gréasáin: http://www.justice.ie
R-phost: info@justice.ie

Page edited: 28 July 2015