Seirbhís Promhaidh

Eolas

Is í an tSeirbhís Promhaidh an phríomhghníomhaireacht i measúnú agus i mbainistiú ciontóirí (iad siúd a ciontaíodh ag cion) sa phobal. Oibríonn siad le ciontóirí agus le daoine eile le ciontú a laghdú agus le háiteanna níos sábháilte a dhéanamh d'áiteanna. Is gníomhaireacht atá iontu laistigh den Roinn Dlí agus Cirt.

Measúnuithe do na cúirteanna

Tugann an tSeirbhís Promhaidh faoi thuarascálacha measúnaithe ar chiontóirí do na cúirteanna coiriúla, ar iarraidh breitheamh na trialach. Is ann do 2 chineál de thuarascáil mheasúnaithe ar chiontóir:

  • Tuarascáil réamhcheadaithe (ar a dtugtar freisin tuarascáil phromhaidh) – déantar measúnú ar an gciontóir i dtaobh oiriúnachta do phianbhreith neamhchoinneála
  • Tuarascálacha ar sheirbhís pobail – déantar measúnú ar an gciontóir i dtaobh oiriúnachta d’obair gan phá sa phobal seachas dul chuig an bpríosún

Ina theannta sin, déanann an tseirbhís tuarascálacha íospartaigh a réiteach do na cúirteanna nuair a theastaíonn siad. Déanann na tuarascálacha seo measúnú ar an tionchar ag ciontú ar íospartaigh choireachta, coireacht fhoiréigneach de ghnáth.

Maoirsiú ar chiontóirí

Cruthaíonn maoirsiú ciontóirí sa phobal tromlach obair na Seirbhíse Promhaidh. Tá ar dhuine a churitear ar mhaoirsiú teagmháil rialta a choimeád lena (h)oifigeach maoirsithe promhaidh agus an uile choinníoll den ordú a chomhlánú. Is iad na horduithe maoirsithe is rialta a úsáidtear:

  • Ordú promhaidh – geallann an ciontóir don chúirt go mbeidh dea-iompar orthu, go bhfanfaidh siad glan amach ó aon choireacht eile agus go gcloífidh siad le coinníollacha an ordaithe
  • Ordú maoirsithe réamhscaoilte – is féidir tréimhse mhaoirsithe a ghearradh ar chiontóir gnéis i ndiaidh scaoileadh leo ó phríosún

Ina theannta sin, d’fhéadfadh breitheamh an phianbhreith uile nó cuid di a chur ar fionraí do thréimhse ama ar an gcoinníoll go bhfanann an ciontóir faoi mhaoirsiú oifigeach promhaidh don tréimhse shonraithe.

Ina theannta sin, déanann an tSeirbhís Promhaidh maoirsiú ar phríosúnaigh atá ar scaoileadh sealadach ó choinneáil agus sainchoinníollacha maoirsithe i gceist ag an tSeirbhís. Ní mór ar phríosúnaigh phianbreith saoil atá ar scaoileadh sealadach comhoibriú agus cloí le maoirsiú ag an tSeirbhís. Is gnách go mbíonn na príosúnaigh sin faoi réir maoirsiú don chuid eile dá saol.

Seirbhís Pobail

Mar mhalairt ar phianbhreith phríosúin, d’fhéadfadh cúirt ordú seirbhís pobail a dhéanamh ina gceanglaítear ar an gciontóir obair gan phá a dhéanamh (idir 40 agus 240 uair an chloig) sa phobal. Déanann an tSeirbhís Promhaidh measúnú ar oiriúnacht an chiontóra do sheirbhís pobail, an socrúchán oibre a eagrú agus an ciontóir a bhainistiú ar son na cúirte.

Leanaí

Oibríonn Promhaidh Ógánach, rannóg speisialaithe den tSeirbhís Promhaidh le leanaí idir 12 agus 18 mbliana d’aois a thagann os comhair na gcúirteanna nó atá i scoileanna coinneála leanaí. Tá baint ag an tSeirbhís Promhaidh i maoirsiú líon na smachtbhanní pobail atá ar fáil faoi Acht na Leanaí, 2001.

Príosúin

Le príosúnaigh atá an chuid is mó den obair a dhéanann an tSeirbhís Promhaidh i bpríosúin a bheidh faoina maoirsiú nuair a scaoilfear iad. Oibríonn siad le foireann phríosún-bhunaithe ina bhfuil an rialtóir príosúin agus seirbhísí eile, le cabhrú leis an bpríosúnaí a bpianbhreith a bhainistiú agus lena saol féin a shaothrú arís i measc an phobail.

Réitíonn an tSeirbhís Promhaidh tuarascálacha measúnaithe ar phríosúnaigh don Bhord Parúil. Sa mhullach air sin, cuireann siad tuarascálacha measúnaithe i dtoll a chéile, ar iarraidh na gcúirteanna, ar dhaoine a athchur faoi choinneáil fad atá siad ag feitheamh lena dtriail.

Aisdúichiú príosúnach

Cuireann an tSeirbhís Promhaidh tuarascálacha measúnaithe ar phríosúnaigh ar fáil ar a bhfuil breithniú á dhéanamh lena n-aistriú chuig a dtír dhúchais ag an Aire Dlí agus Cirt, amhail a cheanglaítear in iarratais faoi na hAchtanna um Aistriú Daoine ar Cuireadh Pianbhreith Orthu 1995 agus 1997.

Ag oibriú i gcomhpháirtíocht

Sa mhullach air sin, oibríonn an tSeirbhís Promhaidh i gcomhpháirtíocht le réimse comhlachtaí eile le ciontú a laghdú, le freagairtí áitiúla a fhorbairt ar choireacht agus ar ábhair a dhéanann difear di, agus le feabhas a chur ar shábháilteacht an phobail agus ar chuimsiú sóisialta. Is éard atá i gceist leis seo obair i limistéir ar nós drugaí, easpa dídine agus foiréigean baile.

Déanann foireann den tSeirbhís Promhaidh sa phobal agus i bpríosúin ciontóir a chur ar aghaidh chuig tionscadail phobail timpeall na tíre, le feabhas a chur ar a gcomhtháthú agus ar a socrú athuair.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Is féidir leat teacht ar shonraí teagmhála do Sheirbhísí Promhaidh ar láithreán gréasáin na Seirbhíse.

An tSeirbhís Phromhaidh

Margadh an Fhéir
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7
D07 WT27
Éire

Teil:+353 (0)1 817 3600
Facs:+353 (0)1 872 2737
Láithreán Gréasáin: http://www.probation.ie/
Contact Form: http://www.probation.ie/en/PB/officecontactspage?readform
R-phost: psinfo@probation.ie

Page edited: 10 August 2016