Cláir Chóireála do Chiontóirí Gnéis

Réamhrá

In Aibreán, foilsíodh an Beartas Bainistíochta Ciontóirí Gnéis – Athchiontú a Laghdú, Sábháilteacht an Phobail a Fheabhsú (pdf). Baineann sé le hidirghabháil theiripeach le ciontóirí gnéis fad a bhíonn siad i bpríosún. Tá an beartas dírithe ar athruithe a dhéanamh ar shaol na gciontóirí a laghdaíonn an baol go ndéanfaidh siad athchiontú. Bhí cuid de na tionscnaimh a fógraíodh tugtha isteach cheana féin.

Faoin mbeartas, tá Príosún Chnoc an Arbhair ainmnithe mar an t-ionad náisiúnta do chiontóirí gnéis atá i bpríosún, agus tá réimse iomlán d’idirghabháil theiripeach ar fáil. Tá an Príosún Lár Tíre agus Áit Choinneála Pháirc na Cruithneachta ainmnithe mar ionaid satailíte, áit nach bhfuil réimse chomh fairsing céanna d’idirghabháil theiripeach ar fáil. Déantar príosúnaigh a cuireadh go príosúin eile ar dtús a aistriú chuig na hionaid satailíte mura bhfuil cúinsí eisceachtúla ag baint leis an gcás.

Idirghabhálacha teiripeacha

Tá réimse d’idirghabháil theiripeach ann.

Measúnuithe struchtúracha cliniciúla

Déantar measúnú ar chiontóirí gnéis go gairid i ndiaidh a gcimithe agus imríonn an measúnú seo tionchar ar gach idirghabháil theiripeach ina dhiaidh sin. Is féidir athmheasúnú a dhéanamh i rith na pianbhreithe, sa chás gur cuí.

Idirghabháil theiripeach duine ar dhuine

Comhlíonann obair theiripeach aonair roinnt feidhmeanna, ina measc:

  • Tacaíocht le ciontóirí go luath i ndiaidh dóibh tiomantas a thabhairt d’athrú
  • Tacaíocht chun dul chun cinn a rinneadh i ngrúpoibre a chomhtháthú agus a mhéadú
  • Dul i ngleic le rioscaí agus riachtanais chiontóirí nach féidir leo tabhairt faoi chláir do ghrúpaí

Idirghabháil theiripeach do ghrúpaí a bhaineann leis an gcion

Tá trí chomhábhar sa chlár do chiontóirí gnéis, Saol Níos Fearr a Shaothrú (‘Building Better Lives’), a tosaíodh in 2009:

  • Tá sé de chuspóir ag an gclár Saol Níos Fearr a Shaothrú spreagadh agus muinín a fhorbairt maidir le hathrú dearfach
  • Díríonn an clár Saol Níos Fearr a Chleachtadh (‘Practising Better Lives’) ar thuiscint níos mionsonraithe a fháil ar chiontú a rinneadh roimhe seo agus ar phleananna féinbhainistithe saor ó chionta a fhorbairt don todhchaí
  • Tá sé de chuspóir ag an gclár Saol Níos Fearr a Chothú (‘Maintaining Better Lives’) chun tacú le dul chun cinn agus le forbairt leanúnach d’fhir a bhfuil pianbhreitheanna níos faide á gcaitheamh acu sa phríosún agus lena chinntiú go bhfuil plean tréchúraim ann san aistriú ón bpríosún go dtí tacaíochtaí pobalbhunaithe

Seirbhísí ion-rochtana

Baineann seirbhísí ion-rochtana leas as acmhainn seirbhísí pobalbhunaithe chun idirghabháil a sholáthar laistigh de thimpeallacht an phríosúin. Sampla de seo is ea na grúpaí um fheabhsú spreagtha a oibríonn Institiúid Granada sa Phríosún Lár Tíre agus i bPríosún Pháirc na Cruithneachta. Is é cuspóir na hidirghabhála spreagthaí ná chun cabhrú le rannpháirtithe chun na tairbhí féideartha a bhaineann le rannpháirtíocht theiripeach a fhiosrú.

Tuilleadh eolais

Tá fáil ar thuilleadh faisnéise ar bhainistiú ciontóirí gnéis i bpríosún ó Sheirbhís Príosún na hÉireann.

Seirbhís Phríosúin na hÉireann

Páirc Gnó GFT
Bóthar Bhéal Átha na Lao
An Longfort
Contae an Longfoirt
Éire

Teil:(043) 333 5100
Facs:(043) 333 5371
Láithreán Gréasáin: http://www.irishprisons.ie
R-phost: info@irishprisons.ie

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

94 Faiche Naomh Stiofáin
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:(01) 602 8202
Lóghlao:1890 221 227
Facs:(01) 661 5461
Láithreán Gréasáin: http://www.justice.ie
R-phost: info@justice.ie

Page edited: 21 December 2015